ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про введення в дію положень про відділи, служби та підрозділи

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про введення в дію положень про відділи, служби та підрозділи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«__________»
Н А К А З № 08-ВК
від «06»________ р. м. Київ

Про введення в дію положень про відділи, служби та підрозділи

На підставі статті 64 Господарського Кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV та статті 13 Закону України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 року № 229-IV, з метою однозначного встановлення функцій, прав та взаємовідносин між структурними підрозділам підприємства, –
НАКАЗУЮ:
1.Начальникам відділів, служб та підрозділів згідно з Методикою по розробці та оформленню положення про відділ, службу та підрозділ (дод. 1 наказ № 07-ОП) до 15.01.2021 р.опрацювати Положення про відділи, служби та інші структурні підрозділи та у разі потреби внести необхідні зміни, зокрема:
– Положення про бухгалтерію (дод.1);
– Положення про відділ кадрів(дод.2);
– Положення про виробничо-технічний відділ (дод. 3);
– Положення про виробничубазу (дод. 4);
-Положення про службу енергетика (дод. 5);
– Положення про службу механіка(дод. 6);
– Положення про будівельну (виробничу) дільницю (дод. 7).
2. Інженеру з охорони праці Кравцю О.П.до 20.01.2021 р.проконтролювати наявність у положеннях завдань та обов’язків з охорони праці, професійної безпеки, впливу на навколишнє середовище.
3. Начальнику відділу кадрів ________:
3.1.Подати мені на розгляд до 22.01.2021 р.опрацьовані Положення про відділи, служби та інші структурні підрозділи.
3.2. В термін до 27.01.2021 р.видати під розпис начальникам відділів, служб та підрозділів враховані примірники Положень про відділи, служби та підрозділи.
4.Начальникам відділів, служб та підрозділів, іншим посадовим особам у своїй роботі керуватись затвердженими Положеннями та іншими нормативними актами, що відносяться до їх діяльності.
5.Начальнику відділу кадрів ______ наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
6.Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного інженера _______

 

Додаток 1
до наказу  № 08-ВК
від «04»  лютого  2021 р.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Статус документу
наказом директора
ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД»
від «04»  лютого  2021 р
 
№08-ВК

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

ПРО БУХГАЛТЕРІЮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Це положення визначає основні завдання, структуру, функції, права й відповідальність бухгалтерії, порядок проведення робіт із підбору та розміщення кадрів, кадрового обліку, керування трудовою дисципліною у підрозділі, а також взаємовідносини підрозділу з іншими структурними підрозділами підприємства.

1.2. Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.3. Бухгалтерія утворюється та ліквідується наказом директора підприємства.

1.4. Штатна чисельність і структура бухгалтерії визначаються відповідними наказами директора підприємства.

1.5. Бухгалтерія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами й стандартами документаційного забезпечення управління, іншими нормативними документами.

1.6. Безпосереднє керівництво роботою бухгалтерії здійснює головний бухгалтер, на посаду якого наказом директора призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), післядипломну освіту в галузі управління та стаж бухгалтерської або фінансової роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

1.7. На період відсутності головного бухгалтера (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки покладаються на заступника (чи особу, яка визначається відповідним чином), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених цим положенням, посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними документами.

1.8. Обов’язки заступника головного бухгалтера визначаються головним бухгалтером.

1.9. Заступник головного бухгалтера, а також інші співробітники підрозділу призначаються на посаду та звільняються з посади наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера.

1.10. Зміни й доповнення до цього положення узгоджуються з головним бухгалтером, а також із керівниками тих підрозділів (відділів), із якими взаємодіє бухгалтерія, і вносяться в положення на підставі наказу директора підприємства.

 1. ЗАВДАННЯ

Основними завданнями бухгалтерії є:

2.1. Організація ведення обліку фінансово-господарської діяльності підприємства.

2.2. Контроль за зберіганням матеріально – технічних цінностей, правильними та економними витратами коштів і матеріальних цінностей, дотриманням режиму економії і господарського розрахунку на підприємстві.

 1. СТРУКТУРА

3.1. Структуру підрозділу затверджує директор підприємства за поданням головного бухгалтера.

3.2. Структура бухгалтерії узгоджується з заступником директора по кадрам.

3.3. Бухгалтерія може мати у своєму складі наступні внутрішні підрозділи:

– бюро обліку основних коштів та нематеріальних активів;

– бюро фінансово-розрахункових операцій;

– бюро обліку та звітності;

– бюро обліку та реалізації готової продукції;

– бюро розрахунків із працівниками;

– бюро фінансового контролю.

3.4. Положення про внутрішні підрозділи затверджуються директором підприємства, а розподіл обов’язків між співробітниками підрозділів здійснюється головним бухгалтером.

 1. ФУНКЦІЇ

У процесі здійснення діяльності бухгалтерія виконує наступні функції:

4.1. Визначення, формулювання, планування, здійснення й координація організації бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової  діяльності підприємства, здійснення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

4.2. Раціональна організація ведення обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання дисципліни і зміцнення господарського розрахунку.

4.3. Складання балансу підприємства (основні засоби та інші поза оборотні активи, запаси й витрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, джерела власних та прирівняних до них коштів, довгострокові пасиви, розрахунки та інші короткострокові пасиви).

4.4. Організація та контроль за складанням розрахунків щодо використання прибутків, витрат на виробництво (витрат обігу), платежів до бюджету, своєчасністю й правильністю складання звітності.

4.5. Контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов’язань, витрачанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку й звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства.

4.6. Контроль за довгостроковими інвестиціями підприємства в прибуткові активи (цінні папери — акції, облігації, сертифікати, казначейські зобов’язання) інших підприємств, господарських товариств, процентні облігації державних та місцевих позик, вклади до статутних фондів спільних підприємств та інші фінансові вкладення; за обліком страхової діяльності; бартерними (товарообмінними) операціями; за правильністю обліку операцій в іноземних валютах, із векселями Державного казначейства; інкасацією боргових вимог.

4.7. Складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів (за результатами інвентаризації).

4.8. Контроль за правильністю відображення в інвентаризаційній відомості інвентаризаційних різниць (нестачі, надлишки, пересортиці), втрати та псування цінностей з обчисленням розміру збитків.

4.9. Регулювання розходження фактичної наявності матеріальних  цінностей з даними бухгалтерського обліку, що були виявлені під час інвентаризацій.

4.10. Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку й звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів,  усунення непродуктивних витрат.

4.11. Заходи щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.

4.12. Участь в оформленні матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей, контроль за поданням в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи.

4.13. Робота, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно – господарських та інших витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансівдебіторської заборгованості, недостач та інших втрат, контроль за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву.

4.14. Участь у роботі з удосконалення й розширення сфери дії внутрішньо-господарського розрахунку, в розробленні раціональної планової та облікової документації, в організації впровадження засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт.

4.15. Забезпечення на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасного складання бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним органам.

4.16. Надання методичної допомоги працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

 

 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Бухгалтерія взаємодіє:

5.1. З економістом з питань:

5.1.1. Отримання:

– планів виробництва продукції окремими підрозділами та підприємством у цілому;

– проектів оптових та роздрібних цін на продукцію підприємства;

– звітів про виконання планів виробництва структурними підрозділами та підприємством у цілому;

5.1.2. Надання:

– інформації, необхідної для економічного планування;

– балансів та звітів про прибутки та видатки;

– розрахунків заробітної плати;

– розрахунків амортизаційних відрахувань;

5.2. З відділами головного механіка і головного енергетика з питань:

5.2.1. Отримання:

– повідомлень про виконання замовлень;

– затверджених у встановленому порядку актів на списання устаткування й енергоустаткування з балансу;

– затверджених у встановленому порядку актів на передачу або на продаж устаткування, актів на передачу устаткування з ремонту в експлуатацію;

5.2.2. Надання:

– інформації про витрати на утримання й ремонт устаткування;

– інформації про наявність основних і оборотних коштів у зіставленні з нормативом;

5.3. З відділом матеріально-технічного постачання з питань:

5.3.1. Отримання:

– документації на зайві матеріали й неліквіди;

– інвентаризаційних документів щодо матеріальних цінностей;

– розрахунків й інших даних для стягнення з постачальників пені, штрафів і неустойок, а також висновків з претензій, заявлених постачальниками;

– звітних даних про рух матеріалів і виробів і про їх залишки на кінець кожного місяця;

5.3.2. Надання:

– рахунків для оплати;

– даних про матеріали в дорозі;

– інформації про рух матеріалів і комплектуючих виробів і реалізацію наднормативних залишків на початок місяця й кварталу у вартісній оцінці;

– інформації про неоплачені рахунки із зазначенням причин;

– лімітів витрат на телефонні, телеграфні й командировочні витрати;

– звітних даних про вартість матеріалів, комплектуючих виробів, витрачених цехами і відділами;

5.4. З відділом збуту (маркетингу) з питань:

5.4.1. Отримання:

– звітів про витрати на маркетингові дослідження;

– товарно-супровідної документації;

– звітів про стан запасів продукції на складах;

5.4.2. Надання:

– порівнювальних відомостей за результатами інвентаризації;

– даних про неплатоспроможність окремих замовників;

– повідомлення про застосування санкцій до покупців і замовників;

5.8. З юридичним відділом з питань:

5.8.1. Отримання:

– результатів розгляду цивільних і кримінальних справ;

– консультацій щодо змін у законодавстві;

5.8.2. Надання:

– матеріалів по фактах розкрадань і стягнень дебіторської заборгованості;

– заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів;

 

 1. ПРАВА

6.1. Бухгалтерія має право:

6.1.1. Вимагати від підрозділів підприємства представлення матеріалів (планів, звітів, довідок тощо), необхідних для здійснення роботи, що входить у компетенцію бухгалтерії.

6.1.2. Підписувати бухгалтерські звіти і баланси підприємства, статистичні звіти про виконання планів за найважливішими показниками виробничо-господарської діяльності підприємства, документи, що служать підставою для прийому і видачі грошей, матеріальних і інших цінностей, а також змінюють кредитні і розрахункові зобов’язання підприємства.

6.1.3. Розглядати і візувати договори й угоди, укладені підприємством, накази про встановлення і зміну умов оплати праці і преміювання, про прийом, звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб на підприємстві, про списання цінностей.

6.1.4. Не приймати до виконання й оформлення документи за операціями, що порушують чинне законодавство України і встановлений порядок прийому, оприбуткування, зберігання й витрати коштів, устаткування, матеріальних і інших цінностей.

6.1.5. Представляти керівництву підприємства пропозиції про накладення стягнень на осіб, що допустили недоброякісне оформлення і складання документів, несвоєчасну передачу їх для відображення на рахунках бухгалтерського обліку і звітності, а також допустили недостовірність даних в документах.

6.1.6. Здійснювати зв’язок з іншими організаціями з питань, що входять до компетенції бухгалтерії.

6.2. Конкретні права та обов’язки головного бухгалтера та працівників підрозділу встановлюються відповідними посадовими інструкціями.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

7.1. Бухгалтерія несе колективну відповідальність за:

– якість і своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на підрозділ, а також за повну реалізацію прав, наданих підрозділу;

– дотримання вимог нормативних правових документів із праці;

– правильність, повноту і якість проведення заходів щодо реалізації політики підприємства в галузі господарсько-фінансової діяльності;

7.2. Бухгалтер несе персональну відповідальність за:

– дотримання вимог чинного законодавства в процесі керівництва підрозділом;

– своєчасне виконання наказів керівництва;

7.3. Персональна відповідальність інших працівників підрозділу встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

 

Додаток 2
до наказу  № 08-ВК
від “04”  лютого  2021 р.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Статус документу
наказом директора
«КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД»
від «04»  лютого  2021 р
№08-ВК

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

ПРО ВІДДІЛ КАДРІВ

 

 

  

 

Київ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ кадрів створений для забезпеченнякомпетентним персоналом структурних підрозділів, відділів, служб для виконання статутних завдань підприємства.

1.2. Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.3. Відділ кадрів підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Відділ кадрів у своїй діяльності керується чинним законодавством про працю, цим Положенням, Законами України, постановами та розпорядженнями Уряду України, а саме:

– положення Конституції України, що стосуються питань праці та соціальної політики;

– закон України “Про відпустки”;

– постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 №1290 «Про затвердження списків виробництва, робіт, цехів, професій та посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки та роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці»;

– наказ Міністерства Охорони Здоров`я України від 31 березня 1994 №45 «Про затвердження положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій»;

– закон України «Про пенсійне забезпечення»;

– перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Міністерства Охорони Здоров`я України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 №263/121;

– Кодекс законів про працю;

– різні постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо роботи з персоналом, облік особового складу підприємства;

– порядок оформлення, приймання, переведення та звільнення працівників згідно кодексу законів про працю України;

– ведення та зберігання трудових книжок працівників та особових справ;

– оформлення пенсій працівникам підприємства та їх сім`ям;

– організація табельного обліку;

– порядок складання встановленої звітності;

1.5. Основною задачею відділу кадрів підприємства є:

– забезпечення дільниць підприємства трудовими ресурсами у відповідності з замовленням виконавців робіт;

– організація підготовки та підвищення кваліфікації персоналу усіх рівнів, який у межах організації виконує роботу, що впливає на якість, особливо приділяти увагу на відбір та підготовку вперше прийнятих працівників та фахівців, переведених на нові посади.

– стандартами ІSO серії 9001-2015,стандартами ІSO серії 14000, вимогами ISO серії 45001:2018, «Політикою підприємства», «Положенням про Координаційну раду системи менеджменту підприємства» і планами її роботи, настановами з менеджменту підприємства, цим Положенням та документами, що відображені у Реєстрі типів документів (Ф-4.2.3-01) та Альбомі форм.

 1. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Виконує відповідальні адміністративні функції і керує кадровою роботою на підприємстві.

2.2. Очолює роботу із забезпечення підприємства працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з рівнем та профілем отриманої ними підготовки та ділових якостей.

2.3. Бере участь у роботі з  визначення потреби у персоналі , здійснює контроль за його поповненням.

2.4. Відповідає за планування та проведення програми в області кадрової політики, в тому числі за набір, оцінку, призначення, переміщення по службі персоналу підприємства, а також за  доведення необхідної інформації до працівників.

2.5. Працює під загальним керівництвом, проявляє ініціативу та незалежність судження при виконанні покладених на нього завдань.

2.6. Направляє осіб, які приймаються на підприємство або змінюють професію і місце роботи, для проходження попереднього і періодичного медичного огляду за направленням встановленої форми

2.7. Знайомить працівників, вперше прийнятих на підприємство, з притаманними конкретній професії шкідливими та небезпечними виробничими факторами і речовинами, з нормативними актами з охорони праці, згідно правил внутрішнього розпорядку.

2.8. Здійснює виконання рекомендованих оздоровчо-профілактичних заходів і працевлаштування працівників у відповідності з результатами медичних оглядів та атестації робочих місць.

2.9. Бере участь у загальному плануванні та визначенні курсу, забезпечення ефективної роботи та рівномірного навантаження персоналу.

2.10. Доводить інформацію про важливі рішення по кадровим питанням до всього персоналу.

2.11. Проводить співбесіди з кандидатами на заміщення вакантних посад, оцінює та відбирає нових працівників для вакансій.

2.12. Радиться з виконавцями робіт по кадровим питанням, в тому числі з питань призначення, найму та звільнення працівників по закінченню їх випробувального терміну, з питань переміщення, пониження в посаді та звільнення тимчасових та постійних працівників.

2.13. Організовує своєчасне оформлення приймання, переведення та звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями та наказами керівника підприємства, облік особового складу, видання довідок про теперішню та минулу трудову діяльність працюючих, збереження та заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів, а також готує необхідні документи  для представлення працівників до заохочень та винагород. Веде облік заохочень і нагороджень працівників.

2.14. Забезпечує підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства, а також подання їх в органи соціального забезпечення.

2.15.Аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлення недоліків, закріплення кадрів.

2.16. Організовує табельний облік, контроль за станом трудової дисципліни з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку,

2.17. Вирішує питання найму, звільнення, переведення працівників, контролює їх розстановку і правильність використання на дільницях підприємства.

2.18. Систематично вивчає ділові якості та інші індивідуальні особливості працівників підприємства з метою підбору  персоналу і створення резерву та висування на керівні посади.

2.19. Слідкує та веде облік із внесенням змін в документи, що засвідчують участь у ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АС, учасників бойових дій та ветеранів Великої Вітчизняної війни.

2.20. Своєчасно упорядковує документи, що підлягають архівному збереженню.

2.21. Організовує та готує документи по відзначенню свят з відповідним врученням подарунків та відзнак.

2.22.  Веде особисті справи працівників.

2.23. За дорученням керівництва виконує окремі завдання і доручення, відповідних до його обов`язків та діяльності.

 

 1. СТРУКТУРА

3.1. Структуру та штати відділу затверджує директор підприємства з типовими структурами апарату управління та нормативами чисельності фахівців та службовців з урахуванням обсягів робіт та особливостей виробництва.

 

 1. ФУНКЦІЇ

4.1. Організація роботи по забезпеченню підприємства кадрами робітників, фахівців та службовців необхідних спеціальностей та кваліфікацій у відповідності з потребами підприємства.

4.2. Організація та учбово-методичне керівництво виробничого навчання робітників та підвищення кваліфікації інженерно-технічних робітників підприємства.

 

 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВІДДІЛУКАДРІВ

З ІНШИМИПІДРОЗДІЛАМИПІДПРИЄМСТВА

5.1. Відділ кадрів свою роботу здійснює разом з іншими посадовими особами підприємства з налагодженням ефективних виробничих (службових) взаємовідносин і зв`язків між працівниками для успішного виконання посадових функцій та обов`язків.

 1. ПРАВА

6.1. Вимагати від керівників структурних підрозділів, відділів, служб підприємства необхідних даних, пояснень та службових документів про роботу з кадрами та інші матеріали, що стосуються комплектування, розміщення, використання й оцінки діяльності працівників.

6.2. Представляти підприємство в державних підприємствах, закладах, громадських та інших організаціях з питань, які входять в компетентність відділу кадрів.

6.3. Порушувати питання перед директором стосовно накладання дисциплінарного стягнення, а в необхідних випадках, про звільнення працівників, які порушують виробничу та трудову дисципліну і правила внутрішнього трудового розпорядку.

6.4.Вносити пропозиції щодо заохочення працівників.

6.5. Клопотати про підвищення кваліфікаційних розрядів працівників підприємства.

6.6. Контролювати виконання в структурних підрозділах трудового законодавства

6.7. Здійснювати зв’язок з іншими організаціями з питань підбору кадрів.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Всю повноту відповідальності за якість та виконання покладених дійсним Положенням на відділ кадрів задач та функцій несе начальник відділу.

7.2. Ступень відповідальності інших робітників встановлюється посадовими інструкціями.

 

 

 

ДиректорК.Ю. Соколов
 (підпис)
П о г о д ж е н о :
 
Інженер з охорони праці Е.К.Арутюнов
 (підпис) 
Положення отримавЕ.К.Арутюнов
Врахований примірник № ___(підпис)
«___»_________ 20_____р.

 

Додаток 3
до наказу  № 08-ВК
від «04»  лютого  2021 р.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД»

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Статус документу
наказом директора
ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД»
від «04»  лютого  2021 р
№08-ВК

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

ПРО ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ

 

м. Київ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Виробничо-технічний відділстворений для забезпеченняосновних статутних завдань підприємства.

1.2.Виробничо-технічний відділ входить в структуру підприємства на рівні з іншими структурними підрозділами

1.3. Виробничо-технічний відділ підпорядковується безпосередньо головному інженеру.

1.4. Виробничо-технічний відділ у своїй діяльності керується Законами України, постановами та розпорядженнями Уряду України, будівельними нормами, правилами та стандартами, технічними умовами, іншими нормативними документами, стандартами ІСО серії 9000, а також цим Положенням.

1.5. Головним завданням виробничого відділу є раціональна організація будівельного виробництва, що забезпечує своєчасне виконання планових завдань монтажних робіт та вводу в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва, згідно Договорів на виконання робіт.

 1. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1.Виробничо-технічний відділ розробляє календарні графіки введення будівельно-монтажних робіт на основі проектів організації будівництва.

2.2.Оперативно регулює хід ведення будівельно-монтажних робіт згідно календарних планів та Договорів на виконання робіт.

2.3. Перевіряє проектну документацію та підраховує обсяги робіт.

2.4. Складає зведені відомості щодо обсягів робіт.

2.5. Підраховує загальну потребу будівельного об’єкту в матеріальних ресурсах.

2.6. Своєчасно розміщує замовлення на металеві, збірні залізобетонні, столярні вироби та інші матеріальні ресурси згідно календарних графіків робіт.

2.7. Подає заявки на матеріали, згідно обсягів робіт у відділ постачання (кожен четвер – тижнево-добові).

2.8. Веде технічний нагляд за будівництвом об’єктів згідно ДБН.

2.9. Контролює роботу підрядних організацій, згідно технології будівництва і ПВР.

2.10. Щомісячно перевіряє звіти матеріально відповідальних осіб на предмет дотримання виробничих норм витрат матеріалів для потреб будівництва.

2.11. Надає методичну допомогу будівельним дільницям в ході виконання робіт з робіт метою покращення якості та зниження собівартості будівельно-монтажних робіт.

 1. СТРУКТУРА.

3.1. Структуру та штати відділу затверджує директор підприємства відповідно до типових структур апарату управління та нормативам чисельності фахівців та службовців з врахуванням обсягів робіт та особливостей виробництва .

3.2. До складу відділу входять:

 • начальник відділу;
 • заступник начальника відділу;
 • інженери відділу.

3.3. Розподіл обов’язків між робітниками відділу здійснює начальник відділу у відповідності з посадовими інструкціями та дійсним Положенням.

 1. ФУНКЦІЇ.

4.1. Організація будівельного виробництва на технологічно раціональній основі, що забезпечує своєчасне виконання планових завдань, планово-монтажних робіт та вводу в експлуатацію закінченихбудовництв об’єктів згідно Договорів підряду на виконання робіт. Оперативне ведення будівельно-монтажних робіт згідно календарних планів в проектах виконання робіт.

 

 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИВИРОБНИЧОГОВІДДІЛУЗ

ПІДРОЗДІЛАМИПІДПРИЄМСТВА.

5.1. Виробничо-технічний відділ підпорядковується головному інженеру підприємства.

5.2. Відділ виконує розпорядження директора і головного інженера.

5.3. Відділ має взаємовідносини з усіма структурними підрозділами, фахівцями та робітниками підприємства, а також з іншими (субпідрядниками) підприємствами.

5.4. Відділ координує весь хід будівельно-монтажних робіт через старших виконробів (начальників дільниць) шляхом постійних контактів, а також співпрацює з відділами і службами підприємства по всіх питаннях які стосуються функцій відділу.

5.5. Відділ контролює виконання субпідрядних робіт.

5.6. Відділ здійснює взаємовідносини з представниками контролюючих органів в межах своєї компетенції.

5.7. З питань охорони праці взаємодіє з усіма підрозділами і службами.

 1. ПРАВА.

6.1. Вимагати від відповідних підрозділів підприємства представлення документів, що необхідні для здійснення роботи, яка входить до компетенції відділу, і отримувати від них своєчасні вичерпні відповіді.

6.2. Представляти підприємство в державних підприємствах, закладах, громадських та інших організаціях з питань, які входять в компетентність відділу.

6.3. Давати начальникам дільниць, виконробам підприємства та субпідрядних організацій усні та письмові вказівки з питань, які входять в компетенцію відділу.

6.4. Залучати в разі необхідності (по узгодженню з керівництвом підприємства) для консультацій, складання висновків фахівців інших організацій та інститутів.

6.5. Давати пропозиції, про притягнення до відповідальності (адміністративної і матеріальної) осіб, які систематично допускають відхилення від проекту, будівельних норм і правил та проекту виконання робіт.

6.6. Додати пропозиції про заохочення робітників за досягнення високого рівня якості будівельно-монтажних робіт в терміни згідно Календарних планів виконання робіт.

6.7. Приймати участь в нарадах при обговоренні питань, що мають відношення до відділу.

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

7.1. Всю повноту відповідальності за якість та своєчасність виконання покладених  дійсним Положенням на відділ задач та функцій несе начальник відділу.

7.2. Міра відповідальності інших робітників встановлюється посадовими інструкціями.

 

Додаток 4
до наказу  № 08-ОП
від «06» січня 2021 р.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЕТАЛОН»

 

 

Статус документу

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора
ТОВ «ЕТАЛОН»
від «06» січня 2021 р.
№ 08-ОП

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИРОБНИЧУ БАЗУ

 

 

 

Київ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Виробнича база створена для виконання робіт з виготовлення та ремонту опалубки, виготовлення металоконструкцію для будівництва, зберігання товарно-матеріальних цінностей та будматеріалів.Виробнича база входить в структуру підприємства на рівні з іншими підрозділами підприємства.

1.2.Ліквідація бази виробничого обслуговування допускається тільки в разі реорганізації або ліквідації підприємства.

1.3. Виробнича база(ВБ)підпорядковується безпосередньо головному інженеру підприємства.

1.4. Працівники ВБ у своїй діяльності керуються  Законами України, постановами та розпорядженнями Уряду України, будівельними нормами, правилами, стандартами, технічними умовами, іншими нормативними документами, міжнародними стандартами серії ISO 45001-2018, 14001-2015, “Політикою підприємства”, “Положенням про Координаційну раду системи менеджменту підприємства” і планами її роботи, Настановою системи менеджменту підприємства, настановами процесів, цим Положенням та документами, що відображені у Реєстрі типів документів (Ф-4.2.3-01.)

1.5.Головним завданням виробничоїбази є прискорення темпів виконання будівельних робіт та підвищення їх якості, розвиток матеріально-технічної та ремонтної бази підприємства.

1.6. Виробнича база повинна мати матеріально-технічну базу оснащену обладнанням та механізованим інструментом для проведення всього комплексу заходів по організації безпечної та правильної експлуатації всіх наявних механізмів.

 1. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Забезпечує підприємство металоконструкціями для прискорення темпів виконання будівельних робіт та підвищення їх якості. Розвиває матеріально-технічну та ремонтну базу підприємства.

2.2. Координує роботи по розробці документів по організації безпечної та правильної експлуатації всіх наявних механізмів.

2.3. Проводить навчання персоналу по безпечним умовам праці. Доводить до працівників бази виробничого обслуговування прогресивні методи виконання робіт.

2.4. Здійснює контакти з іншими організаціями по впровадженню найновіших технологій та устаткування для виконання будівельних робіт.

2.5. Організує контроль за раціональним використанням матеріалів та обладнання.

2.6. Забезпечує контроль за належним обліком обладнання, інструментів, що знаходяться на балансі підприємства.

2.7. Забезпечує високий рівень якості виконання робіт з виготовлення металоконс-трукцій та виконання ремонтних робіт.

2.8. Проводить інструктаж особового персоналу бази виробничого обслуговування по роботам в зимовий період та при роботі на нових типах обладнання та інструменту, або при виконанні робіт в середовищі підвищеної небезпеки.

2.9. Забезпечує приймання , зберігання та відпуск матеріальних цінностей зі складу бази виробничого обслуговування.

2.10. Організує контроль виконання наказів, інструкцій та правил, які відносяться до напрямку роботи бази виробничого обслуговування.

 1. СТРУКТУРА

3.1. Структуру та штати бази виробничого обслуговування затверджує директор підприємства відповідно з типовими структурами апарату управління та особливостей виробництва.

3.2.До складу виробничоїбази, як правило,входять :

 • начальник бази виробничого обслуговування;
 • начальник виробничої дільниці;
 • інженер-технолог;

– оператор заправних станцій;

– завідувач складу;

 • завідуюча кімнатами відпочинку;

3.3.Розподіл обов’язків між робітниками бази виробничого обслуговування здійснює начальник бази виробничого обслуговування у відповідності з посадовими інструкціями та дійсним Положенням.

 

 

 1. ФУНКЦІЇ

4.1. Забезпечення будівництва металоконструкціями, забезпечення ремонту опалубки, устаткування, інструменту та приладдя, організація приймання, зберігання та відпуску матеріальних цінностей та техніки.

 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВБ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Виробнича база підпорядковується головному інженеру підприємства.

5.2. Виробнича база виконує розпорядження директора і головного інженера.

5.3. Виробнича база має взаємовідносини з усіма відділами, професіоналами, фахівцями та робітниками свого підприємства та інших організацій /субпідрядних/, а саме:

– має постійні контакти і взаємовідносини з відділами і службами підприємства з питань надходження потрібної інформації про стан робіт на об’єктах, а також по всіх питаннях, які стосуються функцій служби;

– отримує з об’єктів заявки на виробництво необхідних виробів (конструкцій, деталей, пристроїв і т.і.).

5.4. З питань охорони праці взаємодіє з службою охорони праці.

 1. ПРАВА

6.1. Вимагати від відповідних підрозділів підприємства представленні документів, що необхідні для здійснення роботи, яка входить до компетенції диспетчерської служби, і отримувати від них своєчасні вичерпні відповіді.

6.2. Давати начальникам дільниць, виконробам підприємства та субпідрядникам усні та письмові вказівки щодо забезпечення ритмічної роботи устаткування транспорту і вантажно-розвантажувальними засобами

6.3. Вимагати від працівників підприємства виконання всіх дій, які вимагаються від них згідно з системою якості підприємства.

6.4.Забороняти роботу виробничого транспорту устаткування у випадку грубого порушення правил технічної експлуатації.

6.5. Брати участь в нарадах при обговоренні питань, що мають відношення до диспетчерської служби.

6.6. Вносити пропозиції керівництву підприємства, про притягнення до відповідальності (адміністративної і матеріальної ) осіб, які систематично допускають порушення правил технічної експлуатації устаткування, транспорту і правил з техніки безпеки.

6.7. Давати пропозиції про заохочення робітників диспетчерської служби що відзначились.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Всю повноту відповідальності за якість та своєчасність виконання покладеним на базу виробничого обслуговування завдань та функцій несе начальник бази.

7.2. Ступінь відповідальності інших робітників встановлюється посадовими інструкціями 

 1. УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, ЗАПИСАМИ З ЯКОСТІ

9.1. Перелік документів необхідних для виконання завдань, функцій, обов’язків найменування, позначення і їхнє місце знаходження відділу контролю якості наведено в Реєстрі типів документів (Ф-4.2.3-01).

9.2. Перелік записів з якості якими управляє відділ наведено в Реєстрі записів з якості (Ф-4.2.4-01).

9.3. Положення розроблено відповідно до методики М-6.2-03 „Методика по розробці та оформленню положення про підрозділ, відділ та службу”.

 

 

Додаток 5
до наказу  № 08-ВК
від «04»  лютого  2021 р.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Статус документу
наказом директора
«КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД»
від «04»  лютого  2021 р
№08-ВК

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО СЛУЖБУ МЕХАНІКА

 

 

 

м. Київ

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Служба головного механіка ТОВ «ЕРКОНТРЕЙД» створена длязабезпечення технічного утримання машин, механізмів та обладнання для виконання будівельних робіт, правильної їх експлуатації та забезпечення справного стану.

1.2.Служба головного механіка входить в структуру підприємства на рівні з іншими підрозділами ТОВ «ЕРКОНТРЕЙД». Ліквідація служби допускаєтьсятільки в разі реорганізації або ліквідації підприємства.

1.3.Служба головного механіка підпорядковується безпосередньо головному інженеру ТОВ «ЕРКОНТРЕЙД».

1.4.Служба головного механіка у своїй діяльності керується Законами України, постановами та розпорядженнями Уряду України, вимогами експлуатаційних документів заводів – виробників будівельних машин і обладнання та інструкцій їх безпечного використання.

1.5.Головним завданням служби головного механіка є забезпечення комплексу заходів по механізації трудомістких процесів, направлених на скорочення ручної праці, прискорення темпів виконання будівельних робіт та підвищення їх якості. Розвиток матеріально-технічної та ремонтної бази підприємства.

1.6.Служба головного механіка повинна мати матеріально-технічну базу оснащену обладнанням та механізованим інструментом для технічного обслуговування, ремонту та випробування будівельних і транспортних машин та проведення всього комплексу заходів по організації безпечної та правильної експлуатації всіх наявних  механізмів.

 

 1. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

 • Забезпечує комплекс заходів по механізації трудомістких процесів, направлених наскорочення ручної праці, прискорення темпів виконання будівельних робіт та підвищення їх якості. Розвиває матеріально-технічну та ремонтну базу підприємства.
 • Координує роботи по розробці документів по організації безпечної та правильної експлуатації всіх наявних будівельних механізмів та обладнання.
 • Проводить навчання і консультації особового складу служби та співробітників підприємства по роботі та впровадженню нових прогресивних методів механізації будівельних робіт та  нових видів будівельних машин, обладнання і механізованого інструменту.
 • Здійснює контакти з іншими організаціями по впровадженню найновіших машин та устаткування і механізованого інструменту для виконання будівельних робіт.
 • Організує контроль за проведенням всього комплексу заходів по організації безпечної та правильної експлуатації всіх наявних механізмів на будівельних майданчиках..
 • Слідкує за відповідністю машин та обладнання, що надходять від постачальників, діючим вимогами експлуатаційних документів заводів – виробників та інструкцій з їх безпечного використання.
 • Здійснює нагляд за технічним станом та безпосередньою експлуатацією вантажопідіймальних механізмів, змінних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, утримання посудин працюючих під тиском.
 • Забезпечує контроль за належним обліком механізмів, машин, обладнання, інструментів, що знаходяться на балансі підприємства.
 • Забезпечує матеріально-технічне забезпечення запасними частинами, комплектуючими виробами та ремонтно-експлуатаційними матеріалами
 • Бере участь у розробці та впровадженні заходів що до надійного використання будівельних машин та обладнання у зимовий період.
 • Забезпечує безпосередньо на будівельних об’єктах контроль за використанням та зберіганням механізмів, їх транспортуванням.
 • Бере участь в комісіях по виявленню причин неправильного використання та експлуатації будівельних механізмів та обладнання, які призвели до аварій або виходу їх з ладу.
 • Проводить систематичні перевірки і здачу в ремонт вимірювальних приладів та будівельного обладнання і інструменту яке потребує ремонту або наладки в спеціалізованих майстернях та підприємствах.
 • Проводить інструктаж особового персоналу служби по роботам в зимовий період та при роботі на нових типах обладнання та інструменту, або при виконанні робіт в середовищі підвищеної небезпеки.
 • Укладає договори на експлуатацію, ремонт та постачання запасних частин та інструменту для експлуатації будівельних машин та обладнання.
 • Підтримує зв’язки з науково-дослідними організаціями з питань підвищення рівня механізації трудомістких будівельних процесів, направлених на скорочення ручної праці, прискорення темпів виконання будівельних робіт та підвищення їх якості.
 • Організує контроль виконання наказів, інструкцій та правил, які відносяться до напрямку роботи служби.
 • Розподіл обов’язків між робітниками служби здійснює головний механік у відповідності з посадовими інструкціями та дійсним Положенням.

 

 1. ФУНКЦІЇ

 

 • Організація забезпечення комплексу заходів по механізації трудомістких процесів,  направлених на скорочення ручної праці, прискорення темпів виконання будівельних робіт  та підвищення їх якості. Розвиток матеріально-технічної та ремонтної бази підприємства.

 

 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО МЕХАНІКА З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 

 • Вимагає від усіх посадових осіб підприємства суворого дотримання правил використання та цільового призначення всіх транспортних заходів, будівельних машин, механізмів, обладнання, механізованого інструменту, вантажопідіймальних механізмів, змінних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та посудин працюючих під тиском.
 • З питань охорони праці, матеріально-технічного забезпечення та координацію дій взаємодіє з усіма підрозділами та службами підприємства.

 

 1. ПРАВА

 

Керівник служби головного механіка має право:

 • Забороняти експлуатацію всіх автомобілів, транспортних заходів, будівельних машин, механізмів, обладнання, механізованого інструменту, вантажопідіймальних механізмів, змінних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та посудин працюючих під тиском в випадках їх незадовільного технічного стану, наявності загрози виникнення аварій, пожеж, нещасних випадків.
 • Приймати заходи по усуненню від роботи осіб, що не пройшли навчання Правилам безпечного ведення робіт, або роблять грубі порушення встановленого порядку і правил  безпечного використання механізмів
 • Готувати проекти наказів, договорів, розпоряджень, з питань, які входять до його компетенції і відповідно до його службових обов’язків.

6.4.Представляти інтереси ТОВ «ЕРКОНТРЕЙД»в державних та інших органах.Давати пропозиції про притягнення до відповідальності осіб, які систематично  допускають порушення вимог експлуатації, цільового та безпечного використання механізмів.

6.5. Давати пропозиції про заохочення робітників, що безперечно виконують правила  експлуатації механізмів та активно приймають участь в забезпеченні комплексу заходів по механізації  трудомістких процесів.

6.6. Одержувати від виконавців робіт та інших посадових осіб необхідну інформацію та установлену звітність.

6.7. Приймати участь в нарадах при обговоренні питань, що мають відношення до роботи служби головного механіка.

 

 

Додаток 6
до наказу  № 08-ВК
від «04»  лютого  2021 р.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Статус документу
наказом директора
ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД»
від «04»  лютого  2021 р
№08-ВК

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО СЛУЖБУ ЕНЕРГЕТИКА

 

 

 

 

 

м. Київ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ головного енергетика створений для забезпечення основних статутних завдань підприємства. Відділ головного енергетика входить в структуру підприємства на рівні з іншими структурними підрозділами (найменування підприємства).

1.2. Ліквідація відділу допускається тільки в разі реорганізації або ліквідації підприємства.

1.3. Відділ головного енергетика підпорядковується безпосередньо головному інженеру.

1.4. Відділ головного енергетика у своїй діяльності керується Законами України, постановами та розпорядженнями Уряду України, будівельними нормами та правилами, стандартами, технічними умовами, іншими нормативними документами, стандартами ІСО серії 9001-2015, та документами згідно реєстрів документів підрозділу Політикою підприємства в сфері якості, а також цим Положенням.

1.5. Головним завданням відділу головного енергетика є організація роботи з розробки, впровадження і вдосконалення системи енергозабезпечення на підприємстві, здійснення контролю за раціональною витратою енергетичних ресурсів на підприємстві, виконання заходів, спрямованих на правильну та безпечну експлуатацію енергетичного обладнання, установок, електромереж високої напруги.

1.6. Відділ головного енергетика повинен бути забезпеченим необхідними експлуатаційними інструкціями, захисними пристроями, приладами, інструментом для будівельно-монтажних робіт які по мірі спрацювання періодично оновлюються, а укомплектований нормативно-технічною документацією

 

 1. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

2.1. Забезпечує контроль щодо відповідності будівельно-монтажних і спеціальних робіт проектній документації та вимогам нормативних документів.

2.2. Організує розробку заходів щодо підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, надійної економічної роботи енергоустановок, запобігання аварій, створення безпечних і сприятливих умов під час експлуатації електричних, електротехнічних, слабострумних установок та мереж.

2.3. Здійснює контроль за додержанням правил охорони праці, інструкцій з експлуатації енергоустановок і використання енергоустаткування та мереж.

2.4. Організовує навчання робітників правилами безпечної експлуатації електроустановок, навчання по підвищенню їх кваліфікації.

2.5. Здійснює періодичну перевірку знань та надання допомоги лінійному інженерно-технічному персоналу по присвоєнню кваліфікаційних груп з електробезпеки.

2.6. Організує проведення інструктажу електротехнічного персоналу на робочому місці з питань охорони праці.

2.7. Бере участь в розробці та впровадженні заходів щодо підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, виконання монтажних робіт у зимовий період.

2.8. Організовує та проводить контроль за температурним режимом прогріву бетонних конструкцій під час зимового бетонування.

2.9. Слідкує за відповідністю електричних, електротехнічних установок, що надходять від постачальників діючим стандартам та технічним вимогам.

2.10. Забезпечує безпосередньо контроль за зберіганням електрообладнання, його транспортуванням та розвантаженням.

2.11. Надає технічну допомогу по впровадженню нових матеріалів, освоєнню прогресивних технологій.

2.12. Приймає участь у розслідування причин аварії електротехнічного обладнання, нещасних випадків та впроваджує заходи з їх усунення.

2.13. Контролює своєчасне оформлення технічної документації по результатам лабораторних випробувань у відповідності з вимогами нормативів.

2.14. Перевіряє стан електробезпеки на дільницях, готує заходи, спрямовані на виконання виявлених ним же порушень, контролює їх виконання. Визначає об’єм використовуваних ресурсів, норм витрат по забезпеченню ресурсами та утилізацію відходів.

2.15.Організовує вчасно планово-попереджувальні ремонти, впроваджує електротехнічне обладнання та контрольно-вимірювальну апаратуру в установленому порядку.

2.16. Проводить інструктаж виробничого персоналу по роботі в зимових умовах.

2.17. Організовує впровадження найновіших приладів і устаткування для здійснення випробувань обладнання в енергетиці.

2.18. Приймає участь в роботі комісії по перевірці знань працiвникiв та робітників, атестації їх по правилам Держнаглядохоронпраці в енергетиці.

2.19. Бере участь у розробленні колективного договору і виконанні його заходів.

2.20. Організовує контроль виконання наказів, вказівок, інструкцій та правил, які відносяться до роботи відділу.

 

 1. СТРУКТУРА

 

3.1 Структура та штати відділу затверджує директор підприємства відповідно з типовими структурами апарату управління та нормативною чисельністю фахівців та службовців з урахуванням обсягів робіт та особливостей виробництва.

3.2. До складу відділу входять:

– головний енергетик;

– енергетик;

– енергетик;

– енергетик.

3.3. Розподіл обов’язків між робітниками здійснює головний енергетик і відповідності з посадовими інструкціями та дійсним Положенням.

 

5.1. Відділ головного енергетика підпорядковується Головному інженеру підприємства.

5.2. Відділ головного енергетика виконує розпорядження директора і Головного інженера.

5.3. Відділ головного енергетика має взаємовідносини з усіма відділами, професіоналами, фахівцями та робітниками свого підприємства та інших організацій(субпідрядних), а саме:

– здійснює постійні контакти і взаємовідносини з відділами, підрозділами та службами підприємства з питань надходження потрібної інформації про стан робіт на об’єктах, а також з усіх питань, які стосуються функцій відділу;

– бере участь у прийнятті виконаних субпідрядником робіт.

5.4. Здійснює взаємовідносини з представником контролюючих органів в межах своєї компетенції.

5.5. Вимагає від усіх посадових осіб підприємства суворого дотримання правил ПБЕЕС, ПТЕ, ПТБ, ПУЕ.

5.6. З питань охорони праці взаємодіє з усіма підрозділами і службами.

 

 1. ПРАВА

 

6.1 Вимагати від відповідних підрозділів підприємства представленні документів, що необхідні для здійснення роботи, яка входить до компетенції відділу головного енергетика, і отримувати від них своєчасні вичерпні відповіді.

6.2 Представляти підприємство в державних підприємствах, закладах, громадських та інших організаціях з питань, що входять до компетентності відділу головного енергетика.

6.3 Давати начальникам дільниць, виконробам підприємства та субпідрядних організацій усні та письмові вказівки з питань, що входять до компетентності відділу головного енергетика.

6.4 Залучати в разі необхідності (по узгодженню з керівництвом підприємства) для консультацій, складання висновків фахівців інших організацій та інститутів.

6.5 Вимагання від працівників підприємства виконання всіх  дій, які вимагаються від них згідно з системою якості підприємства.

6.6 давати пропозиції про заохочення робітників, які сумлінно виконують правила охорони праці, і на стягнення щодо працівників, які систематично порушують правила охорони праці.

6.7 Брати участь в нарадах при обговоренні питань, що мають відношення до відділу головного енергетика.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

7.1 Всю повноту відповідальності за якість та своєчасність виконання покладених дійсним Положенням на відділ задач та функцій несе головний енергетик.

7.2 Ступінь відповідальності інших робітників встановлюється посадовими інструкціями.

 

 

 

 

Додаток 7
до наказу  № 08-ВК
від «04»  лютого  2021 р.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Статус документу
наказом директора
«КОМПАНІЯ «ЕРКОНТРЕЙД»
від «04»  лютого  2021 р
№08-ВК

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРОБУДІВЕЛЬНУ ДІЛЬНИЦЮ

 

 

 

 

 

м. Київ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Будівельна дільниця створена для забезпечення основних статутних завдань підприємства.

1.2. Будівельна дільниця є структурним виробничим підрозділом, що входить в структуру підприємства на рівні з іншими структурними підрозділами.

1.3.Будівельна дільниця у своїй діяльності керується Законами України, постановами та розпорядженнями Уряду України, будівельними нормами та правилами стандартами, технічними умовами, іншими нормативними документами, стандартами ІСО серії 9001-2015 а також цим Положенням.

1.4. Головним завданням будівельної дільниці є організація виконання БМР, систематичне підвищення удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів з забезпеченням високої якості будівельної продукції, зменшенням витрат, пов’язаних із забезпеченням відповідності, витрат на задоволення всіх встановлених та передбачених потреб споживачів.

1.5. Будівельна дільниця повинна бути оснащена необхідним обладнанням, інструментом, засобами вимірювальної техніки для виконання та контролю за якістю будівельно-монтажних робіт

1.6.Будівельна дільниця проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів.

 1. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ¢ЯЗКИ

2.1.Забезпечує виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання робіт, введення об’єктів у дію в строки, встановлені контрактом.

2.2.Забезпечує ефективне використання основних і оборотних фондів.

2.3.Забезпечує відповідно до договору субпідрядні організації, що виконують роботи на об’єктах дільниці підсобними приміщеннями, енергозабезпеченням, місцевими будівельними матеріалами тощо і організує складське та інструментальне господарство дільниці.

2.4.Готує фронт робіт для субпідрядних організацій. Бере участь у прийманні робіт від субпідрядних організацій, оформленні актів виконаних робіт і актів прийняття в експлуатацію (з передачею в технічний відділ разом з виконавчою документацією), та розроблення заходів щодо усунення недоліків.

2.5.Здійснює заходи щодо створення безпечних умов виконання робіт, удосконалення організації виробництва та праці, механізації та автоматизації виробничих процесів, раціоналізації робочих місць.

2.6.Організує планування, облік, складання і своєчасне подання звітності про виробничу діяльність дільниці, замовлень на машини, механізми, транспорт, матеріали, конструкції, деталі, інструмент, інвентар, спецодяг, індивідуальні засоби захисту тощо.

2.7.Забезпечує організацію робочих місць згідно з вимогами правил охорони праці.

2.8.Організує стажування прийнятих на роботу робітників.

2.9.Організує місця для складування матеріалів, конструкцій на виробничих дільницях і будівлях згідно з правилами  охорони праці.

2.10.Організує перевірку якості поставлених на будову конструкцій та обладнання, наявності і змісту сертифікатів та паспортів, які підтверджують якість виробів і матеріалів. Проводить відбір зразків матеріалів для випробування та перевірки їх відповідності вимогам нормативних документів та паспортних даних.

2.11.Забезпечує виконання трудового законодавства за дотриманням режиму робочого часу та відпочинку робітниками.

2.12.Організує роботу комісії з атестації робочих місць.

2.13.Організує роботи в встановлені строки щодо усунення недоліків, вказаних в приписах служби охорони праці підприємства та органів державного нагляду за охороною праці, відділу контролю якості, інспекційної комісії, технагляду, авторського нагляду, органів державного архітектурно-будівельного контролю.

2.14.У випадку виробничого травматизму негайно оповіщає про це керівництво підприємства та приймає участь  в розслідуванні причин травматизму.

2.15. Бере участь в розробці заходів по попередженню виробничого травматизму, здійснює контроль за своєчасним їх виконанням.

2.16.Організує вивчення технічної документації та виконання робіт згідно з ПВР, технологічних карт та інших нормативних актів;

2.17.Контролює стан і правильну експлуатацію риштування помостів, кріплення та огорож.

2.18.Забезпечує якість БМР і їх відповідність вимогам проекту та нормативно-технічній документації.

2.19.Здійснює контроль за проведенням інструктажів на робочих місцях і виконання робітниками правил по охороні праці, перевіряє стан охорони праці на об’єктах дільниці та приймає заходи по усуненню виявлених недоліків.

2.20.Контролює проведення навчання робітників безпечним методам роботи, перевіряє знання ними правил та інструкцій по охороні праці та виробничої санітарії.

2.21.Слідкує за виконанням правил охорони праці субпідрядними організаціями.

2.22.Відповідає за ведення загального журналу робіт, журналу бетонних та зварювальних робіт, журналу сумісних робіт, документації з обліку виконаних робіт, робочого часу, виконавчої технічної документації.

2.23.Здійснює контроль за застосуванням, згідно з призначенням, технологічного, зварювального, енергетичного обладнання, будівельних машин, оснащення, пристосувань, інструмента, побутових приміщень та засобів захисту.

2.24.Забезпечує контроль за своєчасним оглядом майстрами (виконробами), бригадирами строків випробування монтажних та вантажозахватних пристосувань, обладнання, інструмента та засобів індивідуального захисту.

2.25.Координує на будівельному майданчику взаємодію виробничих підрозділів загально-будівельних і субпідрядних організацій, обслуговуючих і допоміжних служб, контролює їх діяльність.

2.26.Організує своєчасне направлення робітників для проходження навчання та перевірки знань по безпечним методам праці.

2.27.Разом з відділом кадрів та службою охорони праці складає списки робітників з підвищеною небезпекою праці та шкідливими умовами праці, контролює виконання пільг по ним та забезпечує своєчасний їх медичний огляд.

2.28.Бере участь в розробці заходів колективного договору (угоди) та інших заходів по питанням охорони праці, здоров’я, навколишнього середовища, соціального захисту працівників.

2.29.Здійснює контроль за дотриманням робітниками технологічної дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці.

2.30.Оформляє допуски на право виконання будівельно-монтажних робіт в охоронних зонах.

2.31.Проводить оперативний контроль за станом охорони праці (ІІ ступень).

2.32.Забезпечує виконання на дільниці заходів по покращенню умов охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів колективного договору.

2.33.Своєчасно інформує майстрів (виконробів), робітників про зміст наказів та розпоряджень по охороні праці.

2.34.Своєчасно оформлює і здає в технічний відділ акти освідчення прихованих робіт як свої, так і субпідрядних організацій, паспорти на матеріали.

2.35. Аналізує виробничо-господарську діяльність дільниці, сприяє виявленню резервів підвищення ефективності будівельного виробництва

 

 1. СТРУКТУРА

3.1 Структуру та штати виробничої дільниці затверджує генеральний директор підприємства відповідно з типовою структурою апарату управління та нормативною чисельністю фахівців та службовців з урахуванням обсягів робіт та особливостей  виробництва.

3.2. До складу будівельної дільниці входять:

 • начальник будівельної дільниці;
 • виконроб;
 • майстри.

3.3. Розподіл обов’язків між робітниками дільниці здійснює начальник будівельної дільниці у відповідності з посадовими інструкціями та дійсним Положенням.

 1. ФУНКЦІЇ

4.1.Впроваджувати на будівельній дільниці політику , яка забезпечить систематичне підвищення техніко-економічного рівня будівельного виробництва із забезпеченням високої якості виконання робіт.

4.2.Сприяти підвищенню рівня інженерної підготовки і організації виробництва , підвищення вимог безпеки праці та якості робіт.

4.3. Впроваджувати ефективну  функціональну систему якості робіт .

4.4. Контролювати впровадження відповідних стандартів підприємства, технічних умов  на виконання робіт.

4.5. Забезпечувати стабільність якості технологічного процесу відповідно до  стандартів підприємства з системи якості та стандарту ДСТУISO 9001-2015.

4.6. Враховувати психологічні фактори і формування іміджу підприємства.

4.7. Здійснювати постійний зв’язок із замовниками, авторами проектів з питань проектної документації на всіх  етапах проектування.

4.8. Впроваджувати заходи зі створення безпечних умов праці, контролювати додержання правил і норм охорони  праці , виробничої санітарії , пожежної та екологічної безпеки.

4.9. Керувати розробкою інженерно-технічних заходів з покращання охорони праці, організувати виконання приписів органів державного нагляду за охороною праці, пожежної та екологічної безпеки, відділу контролю якості, інспекційної комісії, технагляду, авторського нагляду, органів державного архітектурно-будівельного контролю.

 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИБУДІВЕЛЬНОЇДІЛЬНИЦІ

З ІНШИМИПІДРОЗДІЛАМИПІДПРИЄМСТВА

5.1. Будівельна дільниця виконує розпорядження директора і головного інженера.

5.2. Будівельна дільниця підпорядковується головному інженеру та виконує вимоги і приписи служби охорони праці та органів державного нагляду за охороною праці, відділу контролю якості, інспекційної комісії, технагляду, авторського нагляду, органів державного архітектурно-будівельного контролю.

5.3.Будівельна дільниця має взаємовідносини з усіма відділами, службами, фахівцями та робітниками свого підприємства та інших субпідрядних організацій, а саме одержує від:

Виробничого відділу:

 • квартальні та місячні плани (графіки) будівництва;

Технічного відділу :

 • проектно-технічну документацію, робочі креслення;
 • проект організації будівництва;
 • загальний журнал робіт, журнали бетонних та зварювальних робіт, журнал змінних завдань, журнал вхідного контролю виробів, матеріалів і устаткування;

Відділу головного механіка:

 • повідомлення про монтаж та демонтаж будівельних машин та механізмів та їх випробування;

Відділу головного енергетика:

 • ліміт витрат на електроенергію;
 • графік перебазування обладнання по об’єктах.

Відділу кадрів:

 • накази та розпорядження переміщення працівників
 • висновок про проходження медоглядів.

Бухгалтерії підприємства:

 • методичні вказівки з питань ведення оперативного обліку, звітності;

Службою з охорони праці:

 • інструкції і правила з охорони праці;
 • акти, приписи про проведення обстежень дільниці.

Відділу контролю якості:

 • технологічні карти на виконання окремих видів робіт;
 • нормативну документацію (СНиП, ДБН, ДСТУ, ГОСТ)
 • заходи по впровадженню системи якості;
 • висновки про результати лабораторних випробувань .

5.4. Будівельна дільниця  представляє:

Заступнику директора з загальних питань:

 • заявки на спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту.

Виробничому відділу:

 • заявки на матеріали , вироби, устаткування;
 • матеріальні звіти на погодження;

Технічному відділу :

 • повідомлення про відхилення від проекту;
 • акти освідчення прихованих робіт, паспорти на матеріали.

Відділу головного механіка:

 • заявки на забезпечення дільниці засобами малої механізації, оснащенням, інструментом.

Кошторисно-договірному відділу:

 • акти виконання робіт та обсягів робіт.

Відділу  кадрів:

 • табелі обліку робочого часу;
 • матеріали на порушників трудової дисципліни;
 • потребу в робітниках.

Бухгалтерії підприємства:

 • матеріальні звіти;

Службі з охорони праці:

 • повідомлення про виконання актів, приписів та ін;
 • направлення працівників дільниці на перевірку знань з ОП;
 • звіт про виконання планових заходів з охорони праці.

Відділу контролю якості:

 • повідомлення про виконання актів, приписів та ін;
 • повідомлення про надходження на будівельний майданчик неякісної продукції;
 • звіт про функціонування системи якості.

5.5. Здійснює взаємовідносини з керівними працівниками, професіоналами, фахівцями та робітниками свого та інших підприємств, а також представниками інспектуючих органів в межах своєї компетенції.

6. ПРАВА

6.1.Представляти підприємство в державних підприємствах, закладах, громадських та інших організаціях з питань, які  входять в компетенцію виробничої дільниці.

6.2.Приймати участь у нарадах при обговоренні питань, що мають відношення до виробничої дільниці.

6.3.Вносити пропозиції керівництву підприємства про звільнення від займаної посади підлеглих.

6.4.Заохочувати працівників дільниці за роботу без порушень правил охорони праці, роботу без травм і аварій.

6.5.Притягувати працівників дільниці, які відхиляються від перевірки знань по охороні праці, проходження обов’язкового медичного огляду до дисциплінарної відповідальності та усувати їх від роботи.

6.6.Давати вказівки про припинення робіт виробничих дільниць, машин, механізмів та інших засобів виробництва в випадках порушення правил їх експлуатації, створенні загрози життю і здоров’ю працівників, вимагати від посадових осіб необхідних документів і пояснень по питанням охорони праці.

6.7.Не допускати до роботи осіб, що знаходяться в нетверезому стані або стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1.Всю повноту відповідальності за якість та своєчасність виконання покладених дійсним Положенням на відділ задач та функцій несе начальник дільниці.

7.2. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

 

виникли

питання?