ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про затвердження «Положення про порядок проведення навчанняі перевірки знань з питань охорони праці»

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про затвердження «Положення про порядок проведення навчанняі перевірки знань з питань охорони праці»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«______»
Н А К А З № 12-ОП
від «11» січня 2021 року м. Київ

Про затвердження «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»

На підставі вимог статті 18 Закону України «Про охорону праці», затвердженого Президентом України 21 листопада 2002 р. та «Типового Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05) затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці № 15 від 26.01.05 р. зі змінами, внесеними наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 р. № 140, п. 1,3,4,5,6,7 ст. 10 розділу ІV «Кодексу цивільного захисту України», та п. 15,16,20 розділу ІІ «Правил пожежної безпеки в Україні»(НАПБ А.01-001-2015), та з метою належної організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці та пожбезпеки, –

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:
1.1. Положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах. (дод. 1).
1.2. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві (дод. 2).
1.3. Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу на робочому місці (дод. 3).
1.4. Перелік посадових працівників і спеціалістів, навчання яких з питань охорони праці проводиться у навчальних закладах (дод. 4).
1.5. Перелік посадових працівників і спеціалістів, навчання і перевірка знань яких з питань охорони праці проводиться на підприємстві (дод. 5).
1.6. Перелік робіт з підвищеною небезпекою перед виконанням яких, працівники повинні проходити щорічне спеціальне навчання та перевірку знань (дод.6).
1.7.Перелік професій працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою і повинні проходити спеціальне навчання з питань охорони праці (дод. 7).
1.8. Кваліфікаційні вимоги до груп з електробезпеки працівників, які залучаються до роботи в електроустановках напругою до та понад 1 кВ (для будівельної галузі) (дод. 8).
1.9. План-графік навчання працівників з питань охорони праці на 2021 р.(дод. 9).
1.10. Контрольний лист (дод. 10).
1.11.Стажувальнийлист для робітників (дод.11)
1.12. Перелік питань вступного інструктажу для працівників підприємства(дод. 12).
1.13. Перелік питань первинного інструктажу на робочому місці для працівників підприємства (дод. 13).
1.14. Перелік НПА, які включаються в навчальні програми спеціального навчання для інженерно-технічних працівниківта робітників (дод. 14).
2.Інженеру з охорони праці ________наказ довести до відомапрацівників підприємства згідно листа ознайомлення.
3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного інженера ______, відповідального за навчання.

Додаток 1
до наказу № 12-ОП
від «11» січня 2021 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«___________»

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора
ТОВ «_______»
від «_»січня 20__ р.
№ 12-ОП

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ІНСТРУКТАЖІ, СПЕЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ З

ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

м. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно п. 1,3,4,5,6,7 ст. 10 розділу ІV Кодексу цивільного захисту України, та п. 15,16,20 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01-001-2015.
1.2. Положення встановлює види і порядок проведення спеціального навчання, інструктажів з питань пожежної безпеки робітників, фахівців, керівників та інших категорій працівників (далі – працівники) і поширюється на всі підприємства, установи та організації (далі – підприємства) незалежно від форм власності і видів діяльності. Тематичний план і програма навчання з питань пожежної безпеки працівників визначена у додатку 22 до наказу № 13 (Тема 3).
1.3. Працівники під час прийняття на роботу та за місцем праці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (далі – протипожежні інструктажі) відповідно до порядку, встановленого в розділі 2 цього Положення.
Особи, які суміщають професії (роботи) та приймаються на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, попередньо, до початку самостійного виконання робіт, повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а потім щороку – перевірку знань.
1.4. Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки на підприємстві покладається на його керівника, а в структурних підрозділах (цех, дільниця, лабораторія, майстерня тощо) – на керівника відповідного підрозділу.
1.5. Порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань визначається керівником підприємства (наказом або відповідним положенням, що розробляється на підприємстві і затверджується керівником).
1.6. Допуск на роботи осіб, які не пройшли спеціальне навчання, інструктажі або перевірку знань, забороняється.

2. ПРОТИПОЖЕЖНІ ІНСТРУКТАЖІ

2.1. За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
2.2. Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, які прибули на підприємство у відрядження, на виробничу практику (навчання) і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі.
Він проводиться заступником директора або інженером з охорони праці на підставі діючих на підприємстві правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки у спеціально обладнаному для цього приміщенні, і може поєднуватися із вступним інструктажем з охорони праці.
Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу затверджується керівникомпідприємства.
2.3. Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника.
Його повинні проходити:
– усі новоприйняті на роботу (постійно чи тимчасово);
– працівники, переведені з інших структурних підрозділів, виробничих дільниць підприємства;
– особи, які прибули на підприємство у відрядження і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі;
– будівельники сторонніх організацій, які виконують на діючому підприємстві будівельно-монтажні, ремонтні або інші роботи;
– учні (студенти) під час виробничої практики (навчання), а також перед проведенням з ними практичних занять у навчальних майстернях, лабораторіях тощо.
Програма проведення первинного протипожежного інструктажу затверджується керівником відповідного структурного підрозділу (начальником цеху, відділу тощо), відповідальним за протипожежний стан, або керівником підприємства (його заступником).
2.4. Програми для проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів погоджуються з органами державного пожежного нагляду.
Приблизний перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів, наведений у додатку.
2.5. Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менш як один раз на рік за примірним переліком питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів (додаток 1).
2.6. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні:
– у разі введення в дію нових нормативних актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо) або змін та доповнень до них;
– у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;
– на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.
2.7. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу визначаються в кожному випадку окремо залежно від причин, що спричинили необхідність його проведення.
2.8. Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, розігрівальних та інших), при ліквідації аварії, стихійного лиха.
2.9.Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо керівниками робіт (начальником виробництва, цеху, дільниці тощо), які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.
2.10. Первинний, повторний та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж.
2.11. Проведення протипожежних інструктажів може здійснюватися разом з відповідними інструктажами з охорони праці.
2.12. Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів у журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки (додаток 2) робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони праці) з підписами осібз якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив.
Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу також робиться в документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск).

3. СПЕЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА РОБОТАХ З ПІДВИЩЕНОЮ ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

3.1. Попереднє спеціальне навчання проходять особи, яких приймають на роботу з підвищеною пожежною небезпекою:
– електрогазозварювальники;
– працівники, які мають брати безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій за вибухо – пожежною та пожежною небезпекою А, Б і В (відповідно до ОНТП 24-86);
– працівники, які мають виконувати роботи на устаткуванні, обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини та матеріали, здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою, киснем повітря та один з одним;
– працівники складського господарства, де зберігаються пожеже небезпечні матеріали і речовини;
– електрики, які працюють з електроустановками у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах;
– інші категорії працівників, діяльність яких потребує більш глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі.
3.2. Метою проведення пожежно-технічного мінімуму є підвищення загальних пожежно-технічних знань працюючих, навчання їх правилам пожежної безпеки з урахуванням пожежонебезпечних особливостей виробництва, більш глибоке ознайомлення з протипожежними заходами та діями в разі виникнення пожежі; напрацювання навичок використання наявних засобів пожежогасіння.
3.3. Порядок, форма, місце проведення пожежно-технічного мінімуму, а також конкретний перелік робіт та спеціальностей, з яких проводять таке спеціальне навчання, установлюються наказом керівника підприємства з урахуванням специфіки виробництва, характеру та виду робіт, вимог відповідних міжгалузевих і галузевих нормативних актів та Типового положення.
3.4. Спеціальне навчання проводиться за програмами, які розробляються, як правило, на підприємствах і затверджуються їх керівниками.
3.5. Програми спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму погоджуються з органами державного пожежного нагляду.
3.6. Заняття, як правило, здійснюються груповим методом, з урахуванням фаху працівників. Для їх проведення адміністрація може запрошувати (на договірній основі) фахівців з інших підприємств, установ та організацій, які мають відповідні знання з питань, що вивчаються.
3.7. Працівники підприємств, де відсутня можливість проведення занять з пожежно-технічного мінімуму, можуть проходити їх на інших споріднених за технологією підприємствах, де є необхідні для цього умови та фахівці (на договірних умовах).
Спеціальне навчання з пожежно-технічного мінімуму може також проводитися в навчальних закладах, підприємствах та організаціях, які мають необхідну матеріальну базу та фахівців на проведення цих занять за відповідними програмами, які погоджуються з центральним органом державного пожежного нагляду.
У таких випадках результати спеціального навчання фіксуються на підприємстві або у навчальному закладіде воно проводилося.
3.8. Після закінчення спеціального навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму від тих, хто навчався, приймаються заліки. Результати заліків оформлюються протоколом.
Для прийняття заліків наказом керівника підприємства утворюється комісія, яку очолює заступник керівника.
Працівники підприємств, які проходили спеціальне навчання на інших підприємствах (у навчальних закладах), складають заліки за місцем навчання.
3.9. Особам, які успішно склали заліки, видається посвідчення відповідної форми.
3.10.Звільнення від проходження спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму може надаватися особам, які за попереднім місцем роботи вже проходили його (відповідно до спеціальності або виду роботи, на яку їх приймають) і мають відповідне посвідчення. При цьому строк останньої перевірки їх знань не повинен перевищувати один рік.
3.11. Працівники, які проходять попереднє спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) на підприємстві, можуть бути звільнені від вступного та первинного протипожежних інструктажів. Особи, яких для проходження навчання направляють до інших підприємств або до навчальних закладів, від таких інструктажів не звільняються.
3.12. Щороку працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, повинні проходити перевірку знань з питань пожежної безпеки.
Для проведення перевірки наказом керівника підприємства призначається комісія, яку очолює один з його заступників.
3.13. На підприємстві, що має самостійні структурні підрозділи, можуть створюватися декілька комісій, які очолюють заступники керівників відповідних структурних підрозділів.
3.14. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки розробляється комісією та затверджується керівником підприємства.
3.15. Результати перевірки оформлюються протоколом. У разі незадовільного результату працівники повинні пройти повторне навчання з пожежно-технічного мінімуму із складанням заліків протягом одного місяця.
Відмітки про перевірку вносяться до посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки.

Інженер з ОП О.П. Кравець
(підпис)

Додаток 1
до Положення про інструктажі,
спеціальне навчання та перевірку знань
з питань пожежної безпеки на підприємстві

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного, первинного та повторного протипожежних інструктажів

1. ВСТУПНИЙ ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ІНСТРУКТАЖ
Під час проведення вступного протипожежного інструктажу працівники, яких приймають на роботу, мають бути ознайомлені з:
-наявністю небезпечних у пожежному відношенні виробництв (дільниць, робіт) та їх загальною характеристикою;
-діючими на об’єкті правилами, інструкціями, наказами, положеннями з питань пожежної безпеки, загальними вимогами щодо утримання протипожежного режиму;
– порядком паління, застосування відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;
– можливими причинами пожеж та запобіжними заходами щодо них;
– відповідальністю за порушення правил пожежної безпеки;
– місцезнаходженням об’єктової пожежної охорони, а в разі її відсутності – найближчої пожежної частини;
– існуючим на підприємстві порядком (системою) оповіщення людей про пожежу;
– діями у разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежної охорони, евакуації людей, матеріальних цінностей тощо);
– правилами використання первинних засобів пожежогасіння.

2. ПЕРВИННИЙ І ПОВТОРНИЙ ПРОТИПОЖЕЖНІ ІНСТРУКТАЖІ

Під час проведення первинного і повторного інструктажу необхідно ознайомити працівників із:
-стислою характеристикою пожежної небезпеки агрегатів, устаткування, речовин та матеріалів, що використовуються в даному приміщенні або певній споруді;
-можливими причинами виникнення пожеж та запобіжними заходами і діями щодо них (у тому числі у процесі роботи та після її завершення);
– правилами (інструкціями) пожежної безпеки, встановленими для працівників даного приміщення, дільниці або споруди, вказавши місця паління, якщо воно не забороняється;
– засобами зв’язку та місцезнаходженням найближчого телефону;
– правилами утримання шляхів евакуації;
– призначенням існуючих установок пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння;
– місцезнаходженням первинних засобів пожежогасіння та правилами їх використання;
– діями в разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежної охорони,
– оповіщення людей, проведення евакуації тощо).
Проведення протипожежних інструктажів супроводжується практичним показом застосування існуючих на об’єкті засобів пожежогасіння.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

м. Київ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі Положення) встановлює види і порядок проведення навчання, перевірки знань, інструктажів з питань охорони праці працівників ТОВ «ЕТАЛОН» при прийомі на роботу і періодично у процесі трудової діяльності, а також учнів, студентів, курсантів, слухачів під час виробничої практики на підприємстві.
Положення поширюється на всі підрозділи, усіх працівників підприємства, командированих працівників з інших підприємств, які виконують роботи під керівництвом працівників ТОВ «ЕТАЛОН», а також учнів, студентів, курсантів, слухачів під час виробничої практики на підприємстві.
2.НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У тексті цього документа використані посилання на такі нормативні документи:
– OHSAS 18001: 2007 Системи менеджменту гігієни і безпеки праці – Вимоги;
– ISO 19011 Керівництво з аудиту систем управління якістю та/чи систем управління навколишнім середовищем;
– НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511;
– Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затверджене спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерством освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за № 315/5506;
– НПАОП 0.00-8.24-05Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.05 №15, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512;
– Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці, від 23.09.94 № 263/121, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554;
– НПАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 №4, зареєстровані в Мін’юсті України 10.02.98 №93/2533;
– Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за № 1143/13017 у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року №91;
– НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджені наказом Мінпраці України від 21.06.2001 за №272;
– НПАОП 0.00-1.75-15Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджені наказомМіненерговугілля України від 19.01.2015 № 21;
– НПАОП 0.00-1.71-13Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міненерговугілля України від 19.12.2013 № 966;
– НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, затверджені наказом Міненерговугілля України від 15.05.2015 № 285;
– НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 01.09.2008 № 190;
– НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62;
– НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені наказом МНС України від 09.07.2012 № 964;
– НПАОП 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок, затверджені наказом Міненерговугілля України від 02.12.2013 наказ № 892;
– НПАОП 45.2-1.02-90Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, затверджені 1990Держжитлокомунгосп України;
– НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009), затверджений наказом Мінрегіону від 30.12.2011 № 147.
– НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання;
– НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском;
– НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів.
3.ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
У цьому Положенні наведені нижче терміни і скорочення вживаються у такому значенні:
виробнича практика – одна із форм навчання, невід’ємна складова процесу підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем і проводиться на оснащених відповідним чином підприємствах, в організаціях, установах різних галузей господарства. Метою виробничої практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі майбутньої спеціальності, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати на практиці;
галузевий навчальний центр – визначений міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади підпорядкований навчальний підрозділ, який проводить навчання посадових осіб та інших працівників підприємств, установ та організацій з питань охорони праці, які перебувають у сфері управління зазначених міністерство, інших центральних органів виконавчої влади;
дублювання – самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов’язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов’язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань;
керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці та робітники – категорії працівників згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010
навчальний заклад – заклад освіти, який надає послуги для одержання освіти і підготовки фахівців різних рівнів кваліфікації;
навчальний центр – суб’єкт господарювання, який проводить навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання;
навчання з питань охорони праці – навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт;
нормативний акт – це документ, у випадках передбачених в нормативно-правових актах, розроблений та затверджений роботодавцем (трудовим колективом), якій конкретизує вимоги нормативно-правових актів і діє в межах підприємства;
робота підвищеної небезпеки – робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба у професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров’ю, майну, довкіллю;
спеціальне навчання – щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці;
стажування – набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов’язків на робочому місці на підприємстві після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого працівника.
підрозділ – виробнича дільниця або технічна служба, яка здійснює свою господарську діяльність на підставі Положення про виробничу дільницю, технічну службу та в межах прав, делегованих їй Товариством
програма навчання (спеціального навчання) з питань охорони праці – нормативний акт суб‘єкта господарювання, якій розробляється на підставі вимог нормативно-правових (нормативних) актів з питань охорони праці з урахуванням функціональних обов‘язків працівників, які проходять навчання. В програмі окреслюється коло основних знань, умінь і навичок, що підлягають засвоєнню і містить перелік тем матеріалу, що вивчається.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про охорону праці».
Товариство (підприємство) – ТОВ «ЕТАЛОН» – товариство з обмеженою відповідальністю (підприємство «ЕТАЛОН» – ТОВ);
СУОП – система управління охороною праці згідно з вимогами міжнародного стандарту OHSAS 18001: 2007 Системи менеджменту гігієни і безпеки праці – Вимоги.
ДУП – департамент управління персоналом;
ВОП – відділ охорони праці;
ВК – відділ кадрів;
ОП – охорона праці;
ТБ – техногенна безпека;
СП – структурний підрозділ;
4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1.Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники Департаменту управління персоналом.
4.2. Відповідальність за своєчасне направлення працівників на проходження навчання та перевірки знань з питань ОПпокладається на керівників структурних підрозділів і безпосередніх керівників робіт.
4.3. Контроль за дотримання вимог цього Положення здійснюють працівники ВОП.
4.4. Відповідальність за доведення вимог цього Положення до працівників несуть керівники структурних підрозділів.
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1.Метою Положення є:
 реалізація в Товаристві системи безперервного навчання з питань охорони праці;
 формування відповідального ставлення до результатів своєї діяльності, враховуючи знання вимог правил, інструкцій, невиконання вимог яких може призвести до інцидентів (нещасних випадків, аварій, пожеж, тощо);
 знання та розуміння важливості гігієни та безпеки праці в діяльності Товариства, їх взаємозв’язку з індивідуальною роботою кожного працівника;
 методична допомога в організації навчання працівників із спеціальних знань з охорони праці;
 забезпечення обізнаності працівників Товариства у разі виникнення аварійних та інших небажаних ситуацій;
 знання вимог встановлених процедур;
 вдосконалення знань та практичних навичок для проведення внутрішніх аудитів СУОП.
5.2.Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі – Положення) встановлює порядок і види навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників при прийнятті на роботу і у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час виробничої практики.
5.3. Працівники підприємства зобов’язані постійно підтримувати належний рівень своєї кваліфікації та знань з питань охорони праці. Керівники підприємства та його підрозділів повинні створювати умови для досягнення працівниками найкращих результатів у роботі та навчанні.
5.4. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.
6. ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
6.1. Зміст та обсяг предмета «охорона праці» для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, визначаються навчальним планом і навчальною програмою з предмета «охорона праці».
При цьому теоретична частина предмета «охорона праці» вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 15 годин. Специфічні питання охорони праці для конкретних професій мають вивчатися на курсах спеціальних та загально технічних дисциплін – з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні питання безпеки праці.
6.2.Теоретична частина предмета «охорона праці» під час професійної підготовки працівників для виконання робіт, які не належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається в обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 8 годин.
Обсяг годин предмету «охорона праці»” не може зменшуватись під час розробки робочих навчальних планів і програм.
6.3. Програми професійної підготовки працівників на підприємстві складаються працівниками Департаменту управління персоналом і затверджуються генеральним директором.
7. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИНА ПІДПРАЄМСТВІ
7.1.Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання, командировані працівники з інших підприємств, які виконують роботи під керівництвом працівників ТОВ «ЕТАЛОН», проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.
7.2.Навчання і перевірку знань з питань охорони праці проходять:
– члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці;
– посадові особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки, та посадові особи, службові обов’язки яких пов’язані з:
• керівництвом та контролем за виконанням робіт з підвищеною небезпекою;
• розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої технічної документації для робіт підвищеної небезпеки;
• підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки;
• розробкою нормативних актів з питань виготовлення, монтажу та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та об‘єктів підвищеної небезпеки;
– працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки.
Навчання і перевірка знань з питань охорони праці може проводитися безпосередньо на підприємстві або працівники направляються для проходження навчання і перевірки знань в навчальні центри.
7.3. В навчальних закладах навчання з питань охорони праці проходять:
– члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт перед виконанням посадових обов‘язків і періодично раз на 3 роки (додаток 2);
– за рішенням роботодавця інші категорії працівників.
7.4. Навчання з питань охорони праці поділяється на попереднє – перед допуском до самостійного виконання робіт, періодичне – в процесі роботи і позачергове.
7.5.Періодичне навчання безпосередньо на підприємстві проводиться:
– з працівниками, які виконують роботи підвищеної небезпеки (спеціальне навчання) (додатки 4,5) – не рідше разу на рік;
– з посадовими особами (додаток 3) – не рідше разу на три роки.
7.6. Позачергове навчання і перевірка знань з питань охорони праці проводиться:
– при переведенні працівника на іншу роботу, чи при виконанні інших видів робіт, які раніше ним не виконувались, або при призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці;
– за рішенням комісії з розслідування нещасного випадку або професійного захворювання;
– при затвердженні нових нормативно-правових актів з питань охорони праці, якщо додержання їх вимог входить до функціональних обов’язків працівників;
– за поданням спеціаліста служби охорони праці з працівниками, які порушують вимоги нормативно-правових або нормативних актів з охорони праці.
7.7.Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами з охорони праці може проводитися у формі семінарів.
7.8.З урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових і нормативних актів з охорони праці, на підставі заявок керівників структурних підрозділів (додаток 21), працівниками Департаменту управління персоналу розробляються відповідні плани-графіки (додаток 22) проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, які мають бути оприлюднені роботодавцем.
7.9.Організацію навчального процесу(формування навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів і програм (додатки 6, 7, 8, 9, 10), форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо) здійснює Департамент управління персоналом. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу за замовленням працівників ДУП здійснює роботодавець.
7.10.Навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами з проведенням лекцій, семінарів, консультацій, так і з використанням сучасних видів навчання – модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів. Працівники мають право самостійно, у відповідності із затвердженими програмами, вивчати вимоги нормативно-правових і нормативних актів з питань охорони праці.
7.11.Навчання та перевірка знань з питань охорони праці проводиться за тематичними планами і програмами, які враховують вимоги нормативно-правових і нормативних актів з питань охорони праці, додержання яких входить до функціональних обов’язків осіб, які проходять навчання. Особи, які суміщають професії, проходять навчання, інструктажі і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і за професіями, що суміщаються.
7.12.Навчання з питань охорони праці закінчується обов‘язковою перевіркою знань.
7.13. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит – за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
7.14.Тестування, залік або іспит можуть проводитися у формі дистанційної перевірки знань.
Дистанційна перевірка знань здійснюється за умови:
 забезпечення візуальної аутентифікації того, хто проходить перевірку знань з питань охорони праці;
 особистої присутності членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
7.15.Дистанційна перевірка знань реалізується шляхом передачі відео–, аудіо–, графічної та текстової інформації у синхронному режимі.
7.16. Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі – комісія) підприємства, склад якої затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця.
Головою комісії призначається керівна посадова особа підприємства, до службових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівник відповідного підрозділу чи його заступник.
До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. До складу комісії підприємства можуть залучатися представники юридичної служби підприємства, страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) та викладачі охорони праці, які проводили навчання.
Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.
7.17. Результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (додатки 17, 18). Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.
Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, за рішенням роботодавця можуть видаватись посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (додатки 19, 20). При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових і нормативних актівз охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.
7.18.При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники до самостійної роботи не допускаються (відстороняються від виконання робіт з підвищеною небезпекою), або за їх згодою тимчасово переводяться на іншу роботу, де немає вимог щодо проходження навчання з питань охорони праці, і протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.
При незадовільних результатах повторної перевірки знань з питань охорони праці працівник звільняється з роботи або за його згодою переводиться на постійну роботу, де немає вимог щодо проходження навчання з питань охорони праці.
8. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
8.1. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі – інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
8.2. Вступний інструктажпроводиться спеціалістом служби охорони праці в кабінеті охорони праці з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за інструкцією, розробленою відділом охорони праці з урахуванням особливостей виробництва:
 з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу за трудовими договорами, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
 з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства під керівництвом посадових осіб ТОВ «ЕТАЛОН»;
 з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики.
Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 15), який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу.
8.3. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці або в структурному підрозділі індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт з урахуванням особливостей конкретного структурного підрозділу керівником робіт або керівником структурного підрозділу або працівником, призначеним роботодавцем:
 з новоприйнятимипрацівниками;
 з працівниками, які переводяться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
 з працівниками, які виконуватиме нову для них роботу;
 з відрядженими працівниками іншого підприємства, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві або виконують роботи під керівництвом працівників ТОВ «ЕТАЛОН»;
 з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладівдо початку виробничої практики і перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.
8.4. Повторний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці або в структурному підрозділі індивідуально або з групою одного фаху:
 працівників підприємства;
 відряджених працівників іншого підприємства, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві або виконують роботи під керівництвом працівників ТОВ «ЕТАЛОН»;
 учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів
за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт з урахуванням особливостей конкретного структурного підрозділу керівником робіт або керівником структурного підрозділу або працівником, призначеним роботодавцем не рідше:
 на роботах підвищеної небезпеки – 1 раз на 3 місяці;
 для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.
8.5. Позаплановий інструктажпроводиться на робочому місці або в структурному підрозділі або в кабінеті охорони праці індивідуально з окремим працівником або з групою:
 працівників підприємства;
 відряджених працівників іншого підприємства, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві або виконують роботи під керівництвом працівників ТОВ «ЕТАЛОН»;
 учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів при:
 введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
 зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
 при порушеннях працівниками або іншими особами вимог нормативно-правових або нормативних актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій;
 при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів – для робіт підвищеної небезпеки, а для решти робіт – понад 60 днів
за обсягом і змістом, які визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення, керівником робіт або керівником структурного підрозділу або працівником, призначеним роботодавцем.
8.6. Цільовий інструктаж проводиться на робочому місці або в структурному підрозділі або в кабінеті охорони праці індивідуально з окремим працівником або з групою:
 працівників підприємства;
 відряджених працівників іншого підприємства, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві або виконують роботи під керівництвом працівників ТОВ «ЕТАЛОН»;
 учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів
 при ліквідації аварії або стихійного лиха;
 при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження
за обсягом і змістом визначених залежно від виду робіт, що виконуватимуться, керівником робіт або керівником структурного підрозділу або працівником, призначеним роботодавцем.
8.7. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.
При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.
При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.
8.8. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 16).
У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів – не обов’язково.
8.9.Сторінки журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.
8.10. Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, наведений у додатку 1.
8.11.Результати проходження вступного і первинного інструктажів з питань охорони праці оформлюються в контрольному листі (додаток 11).
9. СТАЖУВАННЯ, ДУБЛЮВАННЯ І ДОПУСК ДО РОБОТИ
9.1. Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін.
9.2. Допуск до стажування оформлюється в наказіпро прийняття на роботу. У наказі визначається тривалість стажування та вказується прізвище та ініціали працівника, відповідального за проведення стажування (безпосередній керівник робіт, або керівник структурного підрозділу) і наставника.
9.3. Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування наведений і додатку 14, тривалість стажування визначаються відповідно до стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника, якій проходить стажування.
9.4. Від проходження стажування звільняються працівники, які мають стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводяться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.
9.5. Стажування проводиться за програмами для конкретної професії відповідно до функціональних обов’язків працівника, які розробляються спеціалістами ДУП.
9.6. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов’язками цих працівників.
9.7. У процесі стажування працівник повинен:
 закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових або робочих інструкцій та інструкцій з охорони праці;
 оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах;
 засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці.
9.8. Після закінчення стажування та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному випадку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками, то стажування (дублювання) новим наказом (розпорядженням) може бути продовжено на термін не більше двох змін.

Додаток 3
до наказу № 12-ОП
від «11»січня 2021 р.

ПЕРЕЛІК
професій та посад працівників
які звільняються від повторного інструктажу
на робочому місці

1. Директор.
2. Головнийінженер.
3. Начальники відділів.
4. Начальники служб.
5. Начальники підрозділів.
6. Інженери.
7. Техніки.

Додаток 4
до наказу № 12-ОП
від «12» січня 2021 р.

ПЕРЕЛІК
посадових осіб і спеціалістів, навчання яких
з питань охорони праці проводиться у навчальних закладах

• Члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, а саме:

1. Головний інженер (голова комісії).
2. Інженер з охорони праці
3. Енергетик.
4. Механік.
5. Начальник ВТВ.

• Директор.

Додаток 5
до наказу № 12-ОП
від «11» січня 2021 р.

ПЕРЕЛІК
посадових осіб і спеціалістів, навчання і перевірка знань яких
з питань охорони праці проводиться на підприємстві

1. Начальники відділів та служб.
2. Механіки.
3. Енергетики.
4. Інженери відділів та служб.
5. Начальники дільниць.
6. Виконавці робіт.
7. Майстри будівельних та монтажних робіт.

Додаток 6
до наказу № 12-ОП
від «11» січня 2021 р.

ПЕРЕЛІК
робіт з підвищеною небезпекою перед виконанням яких
працівники повинні проходити щорічне спеціальне навчання
та перевірку знань

№ п/п Найменування робіт
1 Електрозварювальні, газополу’мяні
2 Обслуговування, ремонт та наладка електрозварювального устаткування
3 Роботи в охоронних зонах ліній електропередачі
4 Електропрогрівання бетону та електро розморожування ґрунтів
5 Роботи з легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами
6 Транспортування, зберігання, експлуатація балонів, ємностей із стисненими, вибухонебезпечними газами
7 Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт компресорних станцій
8 Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними та пожежно-небезпечними речовинами
9 Застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі
10 Застосування лакофарбувальних покрить, ґрунтовок та шпатльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій
11 Обробка деревини антисептичними та вогнезахисними матеріалами
12 Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації бетононасосної установки
13 Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, замкнутому просторі (ємностях, трубопроводах)
14 Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій
15 Роботи верхолазні та на висоті, в тому числі з риштувань, підйомних і підвісних колисок
16 Будівництво, зведення, монтаж та демонтаж будинків, споруд а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин
17 Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів
18 Стропальні роботи
19 Транспортування негабаритних та важких вантажів на під`їзних коліях будівельних майданчиках
20 Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням
21 Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів.
22 Обслуговування і ремонт елементів підвіски автомобілів
23 Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах
24 Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів
25 Огляд, випробовування, монтаж, налагодження, ремонт, експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та їх елементів (посудин що працюють під тиском понад 0,07 МПа, підіймальні споруди, електроустановки та енергообладнання, технологічні транспортні засоби)
26 Роботи по обслуговуванню діючих електроустановок до 1000В;
роботи під напругою в електроустановках до 1000В;
роботи пов’язані з діючим енергетичним обладнанням
27 Заготовлення та встановлення в конструкції і споруди (сітки, каркаси, тощо) арматури вручну
28 Ізоляція поверхні скляним волокном, шлаковатою і азбестом
29 Кладка і ремонт кам’яних конструкцій будинків, споруд.
30 Малярні роботи із застосуванням нітрофарб та лаків, а також приготування сумішей для цих фарб
31 Нанесення на поверхню штукатурного розчину вручну, затирання поверхні вручну
32 Пробивання отворів (борозен, ніш, тощо) у бетонних і залізобетонних конструкціях, зрубування голів залізобетонних паль, насічка бетонної поверхні вручну або із застосуванням пневматичних інструментів
33 Укладання бетону в монолітні конструкції та споруди вручну, ущільнення бетону вібраторами
34 Укладання паркетної, плиткової та лінолеумової підлоги на гарячих мастиках і бітумі, гумових клеях і мастиках
35 Монтаж металевих і залізобетонних конструкцій, будинків та інших споруд
36 Пробивання у важкодоступних місцях вручну отворів (борозен, ніш тощо) у бетонних і залізобетонних конструкціях
37 Роботи на обчислювальних машинах
38 Роботи з прибирання службових приміщень, зв’язані з прибиранням загальних убиральнь та санвузлів
39 Робота оператора заправних станцій
40 Обслуговування генераторних ацетиленових установок
41 Зберігання та експлуатація балонів із стисненими (зрідженими) газами

Додаток 7
до наказу № 12-ОП
від «11» січня 2021 р.

ПЕРЕЛІК
професій працівників які, виконують роботи з підвищеною небезпекою
і повинні проходити спеціальне навчання з питань охорони праці

№ п/п Назва професії Код професії по КП
1 Арматурник 7214
2 Бетоняр 7123
3 Водій автотранспортних засобів 8322
4 Водій навантажувача 8334
5 Електрогазозварник 7212
6 Електрозварник ручного зварювання 7212
7 Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування 7241
8 Електрик дільниці 3113
9 Комірник 9411
10 Лицювальник – плиточник 7132
11 Маляр 7141
12 Муляр 7122
13 Машиніст автобетононасоса 8332
14 Машиніст екскаватора одноківшового 8332
15 Машиніст бетононасосної установки 8332
16 Машиніст компресорних установок 8163
17 Машиніст баштового крана 8333
18 Машиніст крана автомобільного 8332
19 Оператор заправних станцій 8155
20 Підсобний робітник 9322
21 Слюсар будівельний 7233
22 Слюсар з ремонту автомобілів 7231
23 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 7241
24 Столяр будівельний 7124
25 Стропальник 7215
26 Тесляр 7124
27 Охоронник 5169

Додаток 12
до наказу № 12-ОП
від «11» січня 2021 р.

ПЕРЕЛІК
питань вступного інструктажудля працівників підприємства

Тривалість інструктажу складає 30 хв.

1. Загальні відомості про підприємство, характерні особливості виробництва, об’єкти підвищеної небезпеки.
2. Загальні правила поведінки працюючих на території підприємства, будівельних об’єктах та допоміжних приміщеннях. Безпечний рух на території будівельного об’єкта.
3. Основні положення Закону України “Про охорону праці ”, кодексу законів про працю, та нормативних актів про охорону праці, вирішення спірних питань між роботодавцем і працівником.
3.1. Трудовий договір, робочий час та час відпочинку. Охорона праці жінок та осіб молодше 18 років. Колективний договір (угода), пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці, порядок їх надання.
3.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, відповідальність за порушення цих правил.
3.3. Система управління охороною праці, державний нагляд та громадський контроль за охороною праці на підприємстві:
– обов’язки власника з охорони праці;
– обов’язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці;
– права працівника з охорони праці при укладанні трудової угоди та під час роботи на підприємстві;
– відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці;
– попередні та періодичні медичні огляди;
– соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань;
– навчання з питань охорони праці.
4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, характерні для цього виробництва, особливості їх дії на працівників. Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, засоби індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки та сигналізації. Порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту. Питання електробезпеки.
5. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.
6. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аварій, які сталися на підприємстві та інших аналогічних виробництвах через порушення вимог безпеки.
7. Порядок розслідування та оформлення документації щодо нещасних випадків та професійних захворювань.
8. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, аваріям. Дії персоналу при їх виникненні. Чинні документи з питань пожежної безпеки.
Виробничі дільниці, найбільш небезпечні в пожежному плані. Протипожежний режим. Інструкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосування первинних засобів пожежогасіння.
9. Перша допомога потерпілим. Дії працівників у разі нещасного випадку та аварії на дільниці, об’єкті, на підприємстві.

Додаток 13
до наказу № 12-ОП
від «11» січня 2021 р.

ПЕРЕЛІК
питань первинного інструктажу на робочому місці
для працівників підприємства

1. Загальні відомості про технологічний процес та обладнання на робочому місці, будівельному об’єкті. Основні небезпечні виробничі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі, особливості їх дії на працівників.
Питання виробничої санітарії та особистої гігієни, пов’язані з виконанням роботи і перебуванням у приміщенні.
2. Безпечна організація робіт та утримання робочого місця.
3. Небезпечні зони машин, механізмів, приладів. Засоби безпеки обладнання (запобіжні, гальмові пристрої та огорожа, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки).
Вимоги запобігання електро травматизму.
4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосувань, блокування, заземлення та інших засобів захисту).
5. Безпечні прийоми та методи роботи; дії при виникненні небезпечної ситуації.
6. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання.
7. Схема безпечного руху працівників по території будівельного об’єкту.
8. Транспортні та вантажопідйомні засоби і механізми що рухаються на будівельному об’єкті. Вимоги при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу.
9. Характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо), випадків виробничого травматизму.
10. План ліквідації аварій, запасні виходи.
11. Засоби запобігання можливим аваріям. Обов’язки і дії працівників при аваріях. Способи застосування існуючих на будівельному об¢єкті засобів пожежогасіння, протиаварійного захисту та сигналізації, місця їх розташування.
12. Подання долікарської допомоги потерпілим.
13. Вимоги безпеки при закінченні роботи.
14. Зазначені в пунктах 1¸13 питання розглядаються в поєднанні з інструкцією з охорони праці для конкретного виду робіт чи професії, вимогами технічної документації та технологічних регламентів.

Додаток 14
до наказу № 12-ОП
від «11» січня 2021 р.

ПЕРЕЛІК
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці,
які включаються в програми спеціального навчання з питань
охорони праці для працівників підприємства


п/п код Найменування актів
1 ОП – Загальний курс з ОП (Закони і нормативно-правові акти з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві, надання першої допомоги потерпілим від нещасного випадку)
2 ОП – ДБН.А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12);
3 ОП – «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13);
4 ОП – «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15.07);
5 ОП – «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» (НПАОП 0.00-7.15-18);
6 ОП – «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18);
7 ОП – «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює підтиском» (НПАОП 0.00-1.81-18);
8 ОП – «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» (НПАОП 0.00-1.02-08);
9 ОП – «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (НПАОП 0.00-1.83-18);
10 ОП – «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62.12);
11 ОП – «Правила безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15.);
12 ОП – Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (НПАОП 45.2-7.03-17)

13 ОП – «Газопостачання» – ДБН В.2.5-20-2001
14 ЕБ – «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98)
15 ЕБ – «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01);
16 ЕБ – ПУЕ;
17 ЕБ – ПТЕЕС (плюс група з електробезпеки);
18 ПБ – «Правила пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.01-001-2015) (ПТМ)
19 роб – «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів»(НПАОП 0.00-1.68-13);

20 роб – «Правила охорони праці під час зварювання металів»(НПАОП 28.52-1.31-13);

виникли

питання?