ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення представників для участі в комісії з питань охорони праці від адміністрації підприємства

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення представників для участі в комісії з питань охорони праці від адміністрації підприємства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
________

Н А К А З № 19-ОП
від«13» січня 202_ р. м. Київ

Про призначення представників для участі в комісії з питань охорони праці від адміністрації підприємства

На підставі статті 16 Закону України «Про охорону праці» затвердженого Президентом України 21 листопада 2002 року № 229-IV та пункту 1.5 типового Положення «Про комісію з питань охорони праці підприємства» (НПАОП 0.00-4.09-07) з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань охорони праці та розгляду можливих нещасних випадків на виробництві, –

НАКАЗУЮ:

1. Призначити представників для участі в комісії з питань охорони праці від адміністрації у складі:
Скакун В.М. – головний інженер;
Кравець О.П. – інженер з охорони праці;
Козак О.В. -начальник відділукадрів
БуднікЮ.О. -виконроб (голова Ради трудового колективу);
Бабій І.В. – електрозварник, уповноважений найманими працівниками;
Радченко С.І. – монтажник, уповноважений найманими працівниками;
ШульгаМ.С. – електромонтер, уповноважений найманими працівниками.
2. Комісії в своїй роботі керуватись «Положенням про комісію з питань охорони праці підприємства» (дод. 1), яке затверджено Протоколом № 1/21зборів трудового колективу (дод. 2) та«Положенням про роботу уповноважених найманими працівникамиосіб з питань охорони праці» (дод.3).
3.Інженеру з охорони праці Кравцю О.П.наказ довести до відома ІТП підприємства згідно листа ознайомлення .
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Дод.1

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань охорони праці

 

 1. Комісія з питань охорони праці підприємства (далі – Комісія) може створюватись у відповідності з ст. 16 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві незалежно від форм власності та видів господарської діяльності.
 2. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом трудового колективу та роботодавця або уповноваженого ним органу (далі – роботодавець), створюється з метою залучення представників роботодавця та трудового колективу (безпосередніх виконавців робіт, уповноважених найманими працівниками осіб з питань ОП) до співробітництва в галузі управління охороною праці на підприємстві, узгодженого вирішення питань, що виникають у цій сфері.
 3. Рішення про доцільність створення Комісії, її кількісний та персональний склад, строк повноважень приймається трудовим колективом на загальних зборах (конференції) за поданням роботодавця, органу самоврядування трудового колективу та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.
 4. Комісія формується на засадах рівного представництва осіб від роботодавця та від трудового колективу.

До складу Комісії від роботодавця включаються спеціалісти з безпеки і гігієни праці, виробничої, юридичної та інших служб підприємства.

До складу Комісії від трудового колективу рекомендуються працівники основних професій, уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

 1. Комісія у своїй діяльності керується законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці, а також цим Положенням про комісію з питань охорони праці підприємства.
 2. Комісія діє на принципах взаємної поваги, довіри, рівноправності та відповідальності сторін за виконання прийнятих рішень і досягнутих домовленостей. Основними завданнями Комісії є:

– захист законних прав та інтересів працівників у сфері охорони праці;

– підготовка на основі аналізу стану безпеки та умов праці на виробництві рекомендацій роботодавцю та працівникам щодо профілактики виробничого травматизму та професій­них захворювань, практичної реалізації принципів державної політики в сфері охорони праці на підприємстві;

– узгодження шляхом двосторонніх консультацій позицій сторін у вирішенні практичних питань у сфері охорони праці з метою забезпечення поєднання інтересів держави, роботодавця та трудового колективу, кожного працівника, запобігання конфліктам;

– вироблення пропозицій щодо включення до колективного договору окремих питань з охорони праці та використання коштів фонду охорони праці підприємства.

 1. Комісія має право:

– звертатися до роботодавця або уповноваженого ним органу, радою трудового колективу, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці з пропозиціями щодо регулювання відносин у сфері охорони праці;

– створювати робочі групи з числа членів Комісії для вироблення узгоджених рішень з конкретних питань охорони праці з залученням до їх складу на договірній основі за погодженням сторін відповідних фахівців, експертів, інспекторів державного наглядуза охороною праці;

– одержувати від окремих працівників, служб підприємства, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці інформацію, необхідну для виконання функцій і завдань, передбачених цим  Положенням;

– встановлювати ступінь вини потерпілого в порядку, що визначається трудовим колективом за поданням роботодавця та уповноважених найманими працівниками осіб з питань ОП, при вирішенні питання про розмір одноразової допомоги, коли нещасний випадок стався внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці і факт наявності його вини встановлено комісією по розслідуванню нещасних випадків;

– здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці.

– знайомитись з будь-якими матеріалами з питань охорони праці;

– аналізувати стан умов і безпеки праці на підприємстві, виконання відповідних програм і колективних договорів;

– вільного доступу на всі дільниці виробництва і обговорення з працюючими питань охорони праці;

– делегувати своїх представників для участі:

 • у розв’язанні разом з представниками державного нагляду за охороною праці конфліктів, пов’язаних з відмовою працівника виконувати доручену роботу з мотивів небезпечної для його здоров’я чи життя виробничої ситуації на підприємстві;
 • в обговоренні питань охорони праці роботодавцем або уповноваженим ним органом, уповноваженими найманими працівниками особами з питань ОП чи радою трудового колективу (за погодженням з цими органами).

8.Комісію очолює голова, який обирається на її засіданні.

Із складу Комісії обирається також заступник голови та секретар Комісії.

На посаду секретаря слід обирати працівника служби охорони праці з тим, щоб він відповідав за організаційні питання: скликання засідань, ведення документації, оформлення рішень та доведення їх до сторін тощо.

 1. Члени Комісії виконують свої обов’язки, як правило, на громадських засадах. При залученні до окремих перевірок, проведенні навчання вони можуть звільнятися від основної роботи на передбачений колективним договором термін із збереженням за ними середнього заробітку.
 2. Комісія здійснює свою діяльність на основі планів, що розробляються на квартал, півріччя чи рік і затверджуються нею.
 3. Комісія проводить засідання по мірі необхідності, але не менш одного разу на квартал.
 4. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутня від кожної із сторін більшість її членів.
 5. Рішення Комісії оформляються протоколами і мають рекомендаційний характер, впроваджуються в життя наказами роботодавця. При незгоді роботодавця з рекомендаціями Комісії він дає аргументовану відповідь.

 

Додаток  2
до наказу № 19-ОП
від «13» січня 2021 р.

 

 

ПРОТОКОЛ №_1/21_

зборів трудового колективу

ТОВ «ЕТАЛОН»

 

         «_11_»_січня_  2021 р.                                                                   м. Київ

 

 

Всього членів трудового колективу _18_

Присутніх _15_

Голова зборів Кравець О.П.          – інженер з охорони праці

(прізвище, ініціали)

 Секретар: Козак О.В.                – начальник відділу кадрів

                               (прізвище, ініціали)

Порядок денний:

 1. Затвердження «Положення про комісію з питань охорони праці підприємства».
 2. Затвердження «Положення про роботу уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці».
 3. Затвердження посадової інструкції директора.
 4. Перевибори голови Ради трудового колективу.
 5. Вибори уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Слухали:

Голову зборів, який поставив на голосування запропоновані головою Ради трудового колективу ТОВ «ЕТАЛОН» Положення… та посадову інструкцію директора.

Ухвалили:

Затвердити «Положення про комісію з питань охорони праці підприємства», «Положення про роботу уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці» та посадову інструкцію директора.

Обрали:

 1. Головою Ради трудового колективу – ГалатуС.С., енергетика (механіка).
 2. Уповноваженими найманими працівниками особами на термін 3-х років:

Електрозварник               Бабій І.В.;

Монтажник                      Радченко С.І.;

Електромонтер                Шульга М.С.

 

 

 

Голова зборів__________________О.П. Кравець

 

Секретар        __________________О.В. Козак

 

Дод 3

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РОБОТУ УПОВНОВАЖЕНИХ

НАЙМАНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ОСІБ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (далі – Положення) поширюється на підприємства, установи, організації (далі – підприємства) будь-якої форми власності та виду діяльності.

1.2. Положення визначає вимоги до діяльності уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

1.3. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці (далі – уповноважені з питань охорони праці) обираються на підприємстві де немає професійної спілки, для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охоро­ну праці.

1.4. Уповноважені з питань охорони праці обираються простою більшістю голосів, відкритим голосуванням та на строк, визначений загальними зборами трудового колективу підприємства.

Уповноваженим з питань охорони праці не може бути обраний працівник, який згідно з посадовими обов’язками відповідає за забезпечення безпечних та здорових умов праці.

1.5. Чисельність уповноважених з питань охорони праці визначається загальними зборами трудового колективу залежно від конкретних умов виробництва та необхідності забезпечення безперервного громадського контролю за станом безпеки та умов праці в кожному виробничому підрозділі.

1.6. Уповноважені з питань охорони праці в місячний термін після обрання за рахунок роботодавця проходять навчання з охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці країни від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за №231/10511.

1.7. У своїй діяльності уповноважені з питань охорони праці керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з питань охорони праці, статутом підприємства та Положенням про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

1.8. Уповноважені з питань охорони праці перевіряють на підприємствах дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Для виконання цих обов’язків роботодавець за свої кошти організовує навчання, забезпечує необхідними нормативно-правовими актами, довідковими матеріалами з питань охорони праці та звільняє уповноважених з питань охорони праці від роботи на передбачений колективним договором строк зі збереженням за ними середнього заробітку.

1.9. Методичну допомогу в роботі уповноважених з питань охорони праці надає служба охорони праці підприємства.

Уповноважені з питань охорони праці співпрацюють з комісією з питань охорони праці від адміністрації  підприємства.

1.10. Уповноважені з питань охорони праці під час виконання своїх функціональних обов’язків співпрацюють з ланковими, бригадирами, майстрами, керівниками відповідних структурних підрозділів, спеціалістами служби охорони праці підприємства, посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці, представниками профспілкових організацій.

1.11. Уповноважені з питань охорони праці не рідше одного разу на рік звітують про свою роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

 

 1. Функціональні обов’язки уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

 

2.1. Уповноважені з питань охорони праці з метою створення безпечних і здорових умов праці на виробництві, оперативного усунення виявлених порушень здійснюють контроль за:

2.1.1 відповідністю нормативно-правовим актам з охорони праці:

– умов праці на робочих місцях, безпеки технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стану засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками, проходів, шляхів евакуації та запасних виходів, а також санітарно-побутових умов;

– праці жінок, неповнолітніх та інвалідів;

– забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, організації питного режиму;

– проведення навчання, інструктажів та перевірки знань працівників з охорони праці;

– проходження працівниками попереднього та періодичних медичних оглядів;

2.1.2. безоплатним забезпеченням працівників нормативно-правовими актами з охорони праці та додержанням працівниками в процесі роботи вимог цих нормативно-правових актів;

2.1.3. своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних випадків та професійних захворювань;

2.1.4. виконанням наказів, розпоряджень, заходів з охорони праці,у тому числі заходів з усунення причин нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, зазначених в актах розслідування;

2.1.5. наявністю і станом наочних засобів пропаганди та інформаціїз охорони праці на підприємстві.

2.2. Уповноважені з питань охорони праці негайно повідомляють майстра, бригадира чи іншого керівника робіт про будь-який нещасний випадок чи ушкодження здоров’я, які сталися з працівником на виробництві, та надають допомогу потерпілому.

2.3. Уповноважені з питань охорони праці беруть участь у:

2.3.1. опрацюванні відповідного розділу колективного договору (угоди) з питань охорони праці, комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;

2.3.2. розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

2.3.3. розгляді небезпечної для життя чи здоров’я працівника виробничої ситуації, або для оточуючих працівників, виробничого середовища, чи довкілля у разі відмови працівника виконувати з цих причин доручену йому роботу;

2.3.4. розгляді, за необхідності, посадовими особами листів, заяв та скарг з питань охорони праці працівників відповідного трудового колективу;

2.3.5 підготовці та проведенні громадських оглядів, конкурсів, рейдів з питань охорони праці.

 

 1. Права уповноважених з питань охорони праці

 

3.1. Уповноважені з питань охорони праці мають право:

3.1.1. безперешкодно перевіряти на підприємстві стан безпеки і гігієни праці, додержання працівниками нормативних актів з охорони праці на об’єктах підприємства чи виробничого підрозділу, колектив якого його обрав;

3.1.2. вносити роботодавцю обов’язкові для розгляду пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки та гігієни праці, здійснювати контроль за реалізацією цих пропозицій;

3.1.3. звертатися по допомогу до органу державного нагляду в разі, якщо вони вважають заходи роботодавця з охорони праці недостатніми;

3.1.4. вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого підрозділу припинення роботи на робочому місці в разі виникнення загрози життю або здоров’ю працівників;

3.1.5. вносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

3.1.6. бути обраними до складу комісії з питань охорони праці від адміністрації підприємства.

3.1.6. приймати від працівників звернення, уразі виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на об,єкті,які не усуває адміністрація підприємства.

 

 1. Гарантії прав діяльності уповноважених з питань охорони праці

 

4.1. Будь-які законні інтереси працівників у зв’язку з виконанням ними обов’язків уповноважених з питань охорони праці не можуть бути обмежені. їхнє звільнення або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності здійснюється лише за згодою найманих працівників у порядку, визначеному колективним договором.

4.2. Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу

 

 

виникли

питання?