ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про організацію проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про організацію проведення медичних оглядів працівників певних категорій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«______»
Н А К А З № 10-ВК
від «__» ___ р. м. Київ

Про організацію проведення медичних оглядів працівників певних категорій

На підставі статті 17 Закону України«Про охорону праці» затвердженого Президентом України 21 листопада 2002 року № 229-IV та «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого МОЗ України від 21 травня 2007 року № 246”,-
НАКАЗУЮ:
1.Затвердити:
1.1. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. (дод.1).
1.2. Перелік робіт, робітники яких підлягають медичному огляду (дод.2).
1.3. Перелік професій, робітники яких підлягають медичному огляду (дод.3).
1.4. Перелік професій та видів робіт де є потреба у професійному доборі (дод.4).
1.5.Перелік професій, робітники яких підлягають психофізіологічній експертизі (дод. 5).
1.6. Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам (дод.6).
1.7. Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам(дод. 7).
1.8. Направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника (дод.8).
1.9. Картка працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду (дод. 9).
1.10. Перелік робіт, які відносяться до робіт на висоті (дод.10).
2.Начальнику відділу кадрів ____:
2.1.Разом із СЕС визначити контингент осіб, що підлягають попередньому та періодичному медогляду.
2.2. Скласти поіменні списки робітників що підлягають періодичному медогляду та психофізіологічній експертизі.
2.3.По результатам медогляду підготувати наказ.
3. Начальнику відділу кадрів _____наказ довести до відомапрацівників підприємства згідно листа ознайомлення.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера ____

 

 

Додаток  1
до наказу  № 10-ВК
від «11» січня 2021 р.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЕТАЛОН»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора
Статус документу

ТОВ «ЕТАЛОН»

від «11» січня 2021 р.
№  10-ВК

 

 

 

 

ПОРЯДОК
 

ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ

ПРАЦІВНИКІВ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі – Порядок), розроблений на виконання статті 17 Закону України „Про охорону праці”, визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.

1.2. Порядок призначений для: працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, виду економічної діяльності та їх філій, інших відокремлених підрозділів, які здійснюють медичні огляди працівників, спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, (далі – ЛПЗ); робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – робочі органи виконавчої дирекції Фонду).

1.3. Обов’язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та  щорічному для осіб віком до 21 року.

1.4. Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

– визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних  обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;

– виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

1.5. Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

– своєчасного виявлення ранніх ознак гострих хронічних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;

– забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів і трудового процесу;

– вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

– розробки індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам , що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;

– проведення відповідних оздоровчих заходів.

 

 1. Загальні вимоги до проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників.

2.1. Попередній (періодичні) медичний огляд працівників проводиться лікувально-профілактичними закладами, що визначаються відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, головних управлінь та управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерств  та інших центральних оглядів виконавчої влади за погодженням з МОЗ України, а також спеціалізованими ЛПЗ, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, перелік яких затверджених наказом МОЗ України від 25.03.2003 № 133, зареєстрованим в Мін’юсті 10.04.2003 за № 283/7604.

2.2. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби щорічно за заявкою роботодавця (його працівника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою, зазначеною у додатку 1.

2.3. На підставі Акта визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам за формою, зазначеною у додатку 2 на паперовому та електронних носіях, узгоджує їх у санітарно-епідеміологічній станції. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий – надсилається до ЛПЗ, третій – до закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, четвертий – до робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

2.4. Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з ЛПЗ та надіслати  йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичного огляду.

Під час прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку роботу, роботу із  шкідливими чи небезпечними умовами праці роботодавець повинен видати направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника (далі – направлення) за формою, зазначеною у додатку 3.

2.5. Роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп розвитку професійних захворювань.

2.6. Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язані із впливом виробничих факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 4, та Переліку робіт, для виконанні яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 5.

2.7. Періодичність проведення медичних оглядів у ЛПЗ може змінюватися закладом  державної санітарно-епідемічної служби, виходячи з конкретної санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації, але не рідше одного разу на два роки.

2.8. Проведення попереднього (періодичних) медичного огляду здійснюється комісією з проведення медичних оглядів ЛПЗ (далі – Комісія). Комісію очолює заступник головного лікаря або уповноважена головним лікарем особа, який має підготовку з професійної патології.

Комісія має право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки дії виробничих факторів і медичних протипоказань.

До складу Комісії входять обов’язково терапевт, лікарі, які пройшли підготовку з профпатології. При відсутності окремих лікарів до проведення медичних оглядів залучаються на договірній основі спеціалісти з інших ЛПЗ. Комісія забезпечує проведення необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень.

2.9. На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, ЛПЗ складає план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем і закладом державної санітарно-епідеміологічної служби.

У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні та інші дослідження та лікарі, залучені до їх проведення. Медогляд лікарями проводиться тільки за наявності результатів зазначених досліджень.

2.10. Для проходження медичного огляду працівник пред’являє до Комісії паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, та Медичну карту амбулаторного хворого, при попередньому медогляді пред’являє направлення, видане роботодавцем за встановленою формою.

2.11. Працівники, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 № 1238 „Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення” (із змінами).

2.12. Працівники, для яких є обов’язковим попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабмін Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 (із змінами).

2.13. Працівники, зайняті на роботах,  що потребують професійного добору, повинні надати Комісії, яка проводить медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи.

2.14. Працівники транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди  як працівники, зайняти на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, окрім тих, які підлягають оглядам відповідно до наказу МОЗ та МВС України від 05.06.2000 № 124/345 „Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водіїв транспортних засобів”, зареєстрованого в Мін’юсті 18.07.2000 за № 435/4656.

2.15. Окремі лабораторні, функціональні та інші дослідження, які проводились під час перебування працівника в стаціонарі або в період звернення працівника за медичною допомогою, можуть враховуватись при проведенні медоглядів, але не більше ніж за 3 місяці до проведення медогляду.

При вирішенні питанні про придатність до роботи конкретного працівника при попередньому (під час прийняття на роботу) медогляді Комісія керуються медичними протипоказаннями, визначеними в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників, Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, Переліку загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу, наведеного в додатку 6.

Питання придатності до роботи в кожному окремому випадку вирішується індивідуально з урахуванням особливостей функціонального стану організму (характеру, ступеня прояву патологічного процесу, наявності хронічних захворювань), умов праці та результатів додаткових методів  обстеження.

Кожен лікар, який бере участь в обстеженні пацієнта, дає висновок щодо стану здоров’я працівника, підтверджує його особистим підписом та особистою печаткою, бере участь в остаточному обговоренні придатності обстежуваної особи до роботи в обраній професії та в разі необхідності визначає лікувально-оздоровчі заходи.

2.16. Результати попереднього (періодичних) медичного огляду працівників і висновок Комісії про стан здоров’я заносяться до Картки працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду (далі – Картка працівника) за формою, зазначеною у додатку 7, і до Медичної картки амбулаторного хворого (форма 0,25/о, зазначена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 „Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)”, та передаються до єдиної комп’ютерної бази даних району, міста, області держави (у разі її наявності).

У Картці працівника зазначаються скарги працівника на стан здоров’я, анамнез, результати медичного огляду, лабораторних, функціональних та інших досліджень, діагноз, висновок про професійну придатність працівника працювати за своєю професією.

Картка працівника містить конфіденційну інформацію, зберігається у медичного працівника або, його відсутності, у відділі кадрів на підприємстві (за останнім місцем роботи) протягом трудової діяльності працівника, надається Комісії під час проведення медичних оглядів.

На підставі Картки працівника Комісією видається працівнику медична довідка про проходження попереднього (періодичного) огляду працівника за формою зазначеною у додатку 8.

У разі зміни місця роботи Картка працівника разом з трудовою книжкою видається працівнику під підпис для пред’явлення на новому місці роботи. Кожна сторінка Картки працівника завіряється печаткою відділу кадрів підприємства.

Копія Картки працівника зберігається на підприємстві (за основним місцем роботи) протягом 15 років після звільнення працівника.

2.17. За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі – Заключний акт) за формою, зазначеною у додатку 9, який складається у шести примірниках – один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової  організації або вповноваженій особі, профпатологу, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

2.18. У разі необхідності Комісія має право направити працівника з підозрою на захворювання, а також працівника зі стажем роботи більше 10 років на додаткові обстеження консультації та оздоровчі заходи в спеціалізовані лікувально-профілактичні  заклади, на кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

2.19. Якщо при проведенні періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності в працівника професійного  захворювання, ЛПЗ  надсилає запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника при підозрі в нього професійного захворювання (отруєння) до державної санітарно-епідеміологічної служби, що обслуговує територію, де міститься підприємство, у відповідності до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, затвердженого наказом МОЗ України від 13.12.2004 № 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2005 за № 260/10540, а також надсилає його в установленому порядку до профпатолога міста, району, області, які направляють хворого в спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

2.20. Термін зберігання Заключного акта 5 років.

2.21. Роботодавець зберігає за працівником на період проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток та за результатами медичного огляду інформує працівника про можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією.

2.22. Контроль за організацією проведення попередніх та періодичних медоглядів покладається на заклади державної санепідемслужби, за якістю проведення медоглядів – на органи здоров’я та спеціалізовані ЛПЗ, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

2.23. Науково-досліді установи гігієнічного профілю разом із закладами держаної санепідемслужби проводять вибіркову експертну оцінку медичних оглядів працівників певних категорій відповідно до визначених наказом МОЗ України та АМН України від 08.05.2002 № 166/32 „Щодо закріплення за науково-дослідними інститутами  гігієнічного профілю галузей  економіки та адміністративних територій з питань гігієни праці та профпатології” галузей економіки та адміністративних територій з питань гігієни праці та профпатології.

2.24. Оперативна інформація за результатами проведення попереднього (періодичних) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці за формою, зазначеною у додатку 10, надається ЛПЗ та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби до закладів охорони здоров’я вищого рівня за підпорядкуванням  – Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, підпорядкованим МОЗ України, а також іншим центральним органам виконавчої влади, головному державному санітарному лікарю  Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва і Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об’єктам з особливим режимом роботи, Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Службі безпеки України, Державному департаменту України з питань виконання покарань та профпатологу міста, району, області.

2.25. Питання розслідування, обліку профзахворювань, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю або життю працівника при виконанні ним трудових обов’язків, визначення ступеня втрати працездатності, інвалідності, пенсійного забезпечення у зв’язку з професійними захворюваннями регламентуються чинним законодавством України.

2.26. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть з метою врахування особливостей галузі розробляти за узгодженням з Міністерством охорони здоров’я України галузеві нормативні акти щодо проведення медичних оглядів працівників конкретних категорій.

2.27. Результати медичного огляду можуть оскаржені роботодавцем або громадянином у ЛПЗ вищого рівня або в судовому порядку.

 

 1. Організація проведення медичних оглядів роботодавцем

 

Роботодавець:

3.1. Організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показникам шкідливості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, і подає ці дані відповідній санітарно-епідеміологічній станції.

3.2. Повинен під час укладання трудового договору поінформувати працівника під підписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

3.3. Погоджує план-графік проведення медичних огляді, ЛПЗ.

3.4. Забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медичні огляди та обстеження.

3.5. Здійснює контроль за проведенням медоглядів у строки, погоджені з ЛПЗ, призначає відповідальних осіб за організацію медогляду.

3.6. Відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я.

3.7. Забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів Заключного акта у повному обсязі та усуває причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).

3.8. Забезпечує за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;

за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов’язки.

3.9.Має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного  огляду, до дисциплінарної відповідальності, та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

3.10. Приймає на роботу неповнолітніх лише після попереднього медичного огляду.

 

 1. 4. Організація і проведення медоглядів лікувально-профілактичними та санітарно-епідеміологічними закладами

 

4.1. Лікувально-профілактичні заклади:

4.1.1.Укладають договір з роботодавцем про проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

4.1.2. Видає наказ про створення комісії з проведення медоглядів з визначенням часу, місця їх проведення, переліку лікарів, обсягів лабораторних, функціональних та інших досліджень згідно з Переліком шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та Переліком  робіт, для виконанні  яких є обов’язковим попередній(періодичні) медичні огляди працівників.

4.1.3. Залучає до проведення медоглядів лікарів, які мають підготовку з профпатології та обізнані з умовами праці працівників, особливостями виробництва та шкідливими факторами виробничого середовища, їх гігієнічною оцінкою й можливою професійною патологією на даній дільниці, у цеху, на виробництві.

4.1.4. Визначає оздоровчі заходи (рекомендації) як щодо кожного працівника, так і професійних груп, до яких входять: динамічне обстеження та лікування, реабілітація, диспансерний нагляд за станом здоров’я працівників груп ризику професійних захворювань, тимчасове переведення за станом здоров’я на іншу роботу, направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК), військову-лікарську комісію (ВЛК) тощо.

4.1.5. Приймає рішення про профпридатність працівника, про що робиться запис у Картці працівника.

4.2.Спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти:

4.2.1. Розробляють:

а) нормативні і методичні документи з науково-організаційних засад проведення медичних оглядів та профдобору, експертизи їх якості та оцінки результатів;

б) критерії визначення категорій працівників, які підлягають медичним оглядам та профдобору;

в) медико-біологічні показники та маркери розвитку професійних захворювань (отруєнь) і критерії віднесення захворювань до виробничо зумовлених;

г) стандарти:

– профілактики, ранньої діагностики та лікування профзахворювань;

– медичної реабілітації працівників з ризиком розвитку профзахворювань та хворих на профзахворювання;

ґ) методи:

– вивчення віддалених наслідків дії на організм шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, експертизи якості та оцінки результатів медичних оглядів.

4.2.2.Проводять поглиблене медичне обстеження працівників за направленням головного спеціаліста з професійної патології Автономної Республіки Крим, області, міста для уточнення  діагнозу, лікування, медичної реабілітації.

4.2.3.Проводять на підставі укладеного договору з роботодавцем медичні огляди працівників підприємств з оформленням результатів проведених медоглядів увідповідності до визначеного порядку. Про терміни проведення медоглядів і їх результати повідомляють заклади державної санепідемслужби.

4.2.4. За результатами медоглядів здійснюють диспансеризацію працівників групи ризику, а також з підозрою на профзахворювання, їх лікування та реабілітацію.

4.2.5. Проводять підвищення кваліфікації фахівців з професійної патології: навчання профпатологів, голів комісій з проведення медоглядів працівників, лікарів-терапевтів та лікарів інших спеціальностей, які проводять медичні огляди з питань сучасних методів проведення медоглядів.

4.3. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби:

4.3.1. Здійснюють контроль за своєчасністю та повнотою проведення медоглядів.

4.3.2. Погоджують списки працівників, які підлягають періодичним медоглядам, та план-графік проведення медогляду ЛПЗ.

4.3.3. Беруть участь:

а) в ознайомленні лікарів ЛПЗ щодо особливостей умов праці та можливого впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на працівників;

б) у складанні Заключного акта працівників за встановленою Порядком формою;

в) у розробці санітарно-протиепідемічних заходів;

г) за результатами медоглядів, на запит ЛПЗ, складає санітарно-гігієнічну характеристику умов праці або інформаційну довідку про умови праці працівника при підозри в нього професійного захворювання (отруєння);

ґ) в експертній оцінці своєчасності, повноти якості проведення медичних оглядів, виконанні оздоровчих заходів Заключного акта разом з профпатологом.

4.3.4. У межах повноважень вирішує питання про тимчасове призупинення медоглядів або притягнення до адміністративної відповідальності роботодавців і керівників лікувально-профілактичних закладів згідно з чинним законодавством.

4.3.5. Подає роботодавцю та, у разі потреби, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, робочому органу виконавчої дирекції Фонду пропозиції щодо профілактики професійних захворювань (отруєнь), поліпшення умов праці.

 

 

Начальник ВКО.В. Козак
(підпис)

 

 

 

Додаток  2
до наказу  № 10-ВК
від «11»січня 2021 р.

 

 

 

ПЕРЕЛІК

робіт, робітники яких, підлягають медичному огляду

 

 

 1. Електрозварювальні, газополу’мяні.
 2. Електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів.
 3. Транспортування, зберігання, експлуатація балонів із стисненими,

вибухонебезпечними газами.

 1. Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт компресорних станцій.
 2. Роботи верхолазні та на висоті.
 3. Роботи з пов’язані з підйомом на висоту.
 4. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.
 5. Робота машиніста крана.
 6. Обслуговування, ремонт та наладка електрозварювального устаткування.
 7. Будівництво, зведення, монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.
 8. Стропальні роботи.
 9. Роботи з обслуговування підіймальних механізмів.

13.Управління тракторами і  самохідним технологічним  устаткуванням.

 1. Роботи на механічному обладнанні (токарних, фрезерних, та інших станках, штампувальних пресах тощо).
 2. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації бетононасосної установки.
 3. Транспортування негабаритних та важких вантажів на під’їзних коліях будівельних майданчиків.

17.Роботи, безпосередньо пов’язані з управлінням автотранспортом.

18.Роботи пов’язані:

– з виробничою вібрацією;

– з виробничим шумом;

– з пониженою та підвищеною температурою повітря;

– з фізичними навантаженнями.

 1. Роботи по обслуговуванню діючих електроустановок до 1000 В;

роботи, пов’язані з діючим енергетичним обладнанням.

 1. Заготовлення та встановлення в конструкції і споруди арматури вручну.
 2. Кладка і ремонт кам’яних конструкцій будинків, споруд.
 3. Малярні роботи із застосуванням нітрофарб та лаків.
 4. Нанесення на поверхню штукатурного розчину вручну, затирання поверхні вручну.
 5. Укладання бетону в монолітні конструкції та споруди вручну, ущільнення бетону вібраторами.
 6. Монтаж металевих і залізобетонних конструкцій, будинків та інших споруд.
 7. Обслуговування генераторних ацетиленових установок.
 8. Користувачі персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) з відеотерміналом (ВДТ).
 9. Роботи, що пов’язані з вимушеними нахилами корпуса (за візуальною оцінкою більше 30º від вертикалі) більше 100 разів за зміну.
 10. Перебування у вимушеній робочій позі (на колінах, навпочіпки та ін.): до 25% часу зміни.

 

 

Начальник ВКО.В. Козак
(підпис)

 

 

Додаток  3
до наказу  № 10-ОП
від «11»січня 2021 р.

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

професій, робітники яких, підлягають медичному огляду

 

 1. Арматурник.
 2. Бетоняр.
 3. Водій автотранспорту.
 4. Водій навантажувача.
 5. Електрогазозварник.
 6. Електрозварник ручного зварювання.
 7. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування.
 8. Машиніст бетононасосної   установки.
 9. Машиніст автобетононасоса.
 10. Машиніст бульдозера.
 11. Машиніст екскаватора одноківшового.
 12. Машиніст електролебідки.
 1. Машиніст розчинозмішувача пересувного.
 1. Машиніст компресорних установок.
 2. Машиніст підіймача вантажно-пасажирського будівельного.
 3. Машиніст баштового крану.
 4. Машиніст крана мостового типу.
 5. Машиніст крана автомобільного.
 6. Машиніст електростанції пересувної.
 7. Оператор заправних станцій.
 8. Паркетник.
 9. Маляр.
 10. Монтажник будівельних машин і механізмів.
 11. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій.
 12. Муляр.
 13. Слюсар будівельний.
 14. Слюсар з ремонту і обслуговування вантажопідіймальних кранів.
 15. Столяр будівельний.
 16. Стропальник.
 17. Тесляр.
 18. Тракторист.
 19. Шліфувальник.
 20. Штукатур.

 

 

 

Начальник ВКО.В. Козак
(підпис)

 

Додаток  4
до наказу  № 10-ВК
від «11»січня2021 р.

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

професій та видівробіт,

де є потреба у професійному доборі

 

 

Професії:

 

 1. Водії вантажних автомобілів.
 2. Водії легкових автомобілів.
 3. Водії автобусів.
 4. Водії навантажувачів.
 5. Електрослюсарі будівельні.
 6. Електромонтери з ремонту і обслуговування електроустаткування.
 7. Машиністи бульдозерів.
 8. Машиністи екскаваторів одноківшових .
 9. Машиністи баштових кранів.
 10. Машиністи кранів автомобільних.
 11. Машиністи електростанції пересувної.
 12. Монтажники будівельних машин та механізмів.
 13. Монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій.
 14. Трактористи.

Роботи:

 1. Роботи, пов’язані з підйомом на висоту.
 2. Роботи по обслуговуванню діючих електроустановок.

 

 

 

Начальник ВКО.В. Козак
(підпис)

 

Додаток  5
до наказу  № 10-ВК
від «11»січня 2021 р.

 

 

 

 

Перелік професій,

робітники яких, підлягають психофізіологічній експертизі

 

 1. Водії легкових автомобілів.
 2. Водії вантажних автомобілів.
 3. Водії автобусів.
 4. Водії навантажувачів.
 5. Електромонтери з ремонту і обслуговування електроустаткування.
 6. Машиністи бетононасосних установок.
 7. Машиністи автобетононасоса.
 8. Машиністи бульдозерів.
 9. Машиністи екскаваторів одноківшових .
 10. Машиністи електролебідок.
 11. Машиністи електростанції пересувної.
 12. Машиністи розчинозмішувачів пересувних.
 13. Машиністи компресорних установок.
 14. Машиністи підіймачів вантажно–пасажирських будівельних.
 15. Машиністи підіймачів щоглових, стоякових і шахтових.
 16. Машиністи баштових кранів.
 17. Машиністи кранів мостового типу.
 18. Машиністи кранів автомобільних.
 19. Оператори заправних станцій.
 20. Трактористи.

 

 

Додаток  10
до наказу  № 10-ВК
від «11»січня 2021 р.

 

ПЕРЕЛІК

 робіт, які відносяться до робіт на висоті

(ближче 2 м від перепаду по висоті більше, ніж 1,3 м,

з робочих платформ підйомників і механізмів)

 

 

 1. Арматурні роботи.
 2. Бетонні роботи.
 3. Електрогазозварювальні роботи.
 4. Роботи монтажу та ремонту електромереж.
 5. Монтажні роботи.
 6. Мулярні роботи.
 7. Слюсарні роботи.
 8. Столярні роботи.
 9. Стропальні роботи.
 10. Теслярські роботи.

 

 

 

 

 

 

виникли

питання?