ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про затвердження тематичних планів та програм спеціального навчання з питань охорони праці

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про затвердження тематичних планів та програм спеціального навчання з питань охорони праці

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«________»
Н А К А З № 14-ОП
від «12» січня 2021 р. м. Київ

Про затвердження тематичних планів та програм спеціального навчання з питань охорони праці

На підставі вимог статті 18 Закону України «Про Охорону праці» затвердженого Президентом України 21 листопада 2902р. та «Типового Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05) затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці № 15 від 26.01.05 р., та з метою належної організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці, –

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити тематичні плани і програми навчання з питань охорони праці:
1.1.Законодавство України з охорони праці(керівні працівники) (дод. 1).
1.2. Законодавство України з охорони праці(виконавці робіт) (дод. 2).
1.3.Кодекс законів про працю України ( дод. 3).
1.4. ДБН А.3.2-2-2909 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ( НПАОП 45.2-7.02-12 ) (дод. 4).
1.5. Надання першої медичної допомоги (дод. 5).
1.6. «Пожежно-технічний мінімум» НАПБ А.01-001-2015 (дод. 6).
1.7.«Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) (дод. 7).
1.8.«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) (дод. 8).
1.9.«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», (НПАОП 0.00-1.80-18)»(дод. 9).
1.10. «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» (НПАОП 0.00-1.02-08) (дод. 10).
1.11.«Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) (дод. 11).
1.13. «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00. -1.62-12) (дод. 13).
1.14. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) (дод. 14).
1.15. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС) (дод. 15)
1.16. «Правила безпеки систем газопостачання»(НПАОП 0.00-1.76-15) (дод. 16).
1.17. «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» (НПАОП 0.00-7.15-18) (дод. 17).
1.18.«Настанова щодо обстежень будівель і споруддля визначення та оцінки їх технічного стану»(ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016)(дод. 18 )
1.19.Під час механічного та газового різання металів(дод. 19)
1.20.Робота на колисках(дод.20)
1.21.Перелік для ТП (робітники)(дод. 21)
1.22.Програми спеціального навчання робітників(дод.22)
1.23.Тематичні плани для навчання робітників(дод. 23)
1.24.Програми стажування для робітників(дод. 24)
1.25.Затвердити курс лекцій для підготовки посадових осіб по загальному курсу з охорони праці (дод. 25)
1.26.«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», (НПАОП 0.00-1.83-18) (дод. 26).
1.27.Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (НПАОП 45.2-7.03-17) (дод. 27).
2.Інженеру з охорони праці Кравцю О.П.наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М.

 

Додаток  1
до наказу № 14-ОП
від «12» січня 2021р.

 

Тематичний план і програма навчання

 

№ з/пНайменування темиКількість годин
1Закон України «Про охорону праці»4
2Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»3
3Організація роботи з охорони праці4
4Психологія безпеки праці2
5Пожежно-технічний мінімум6
6Основи електробезпеки2
7Гігієна праці та виробнича санітарія. Медогляди.4
8Надання першої медичної допомоги2
9Дії працівників в аварійних ситуаціях3
 Екзамен2
 Всього годин32

 

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

 

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

 

Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Основні положення Закону України «Про охорону праці». Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я, відшкодування моральної  шкоди.

Обов’язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.  Положення про навчання з питань охорони праці. Перелік посадових осіб, які до початку виконання своїх обов’язків і періодично  один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці. Фінансування охорони  праці.

Служба охорони праці. Положення про службу, основніфункціональні обов’язки та права.

Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об’єктів і засобів виробництва. Попередня експертиза (перевірка) проектної документації.

Дозвіл нароботи підвищеної небезпеки.

Основні вимоги положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Положення про комісію з питань охорони праці підприємства: порядок створення, обов’язки та права комісії. Інформація та звітність про стан охорони праці. Стимулювання охорони праці. Заохочення працівників за активну участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Штрафні санкції за порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці.

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці.

Забезпечення працівників нормативними актами про охорону праці.

Інструкції та інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства, основні вимоги до них і порядок їх розроблення.

Державне управління охороною праці. Органи державного управління. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці. Повноваження Комітету по нагляду за охороною праці України. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Повноваження місцевий державних адміністрацій та Рад народних депутатів у галузі охорони праці.

Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці.

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища: національна, галузеві, регіональні.

Комплексні заходи підприємств для досягнення встановленні нормативів з охорони праці. Організація наукових досліджень з проблем охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні обов’язки і права.

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці.

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.

Основні положення ІSO 45001-18:

  • Методика ідентифікації небезпек і оцінки ризиків (М -7, 2-02);
  • Методика ідентифікації виникнення можливих аварійних ситуацій і реагування на них (М-6.3-03);
  • ПЛАС;
  • Методика маркування та позначення (М-7.1-01).

 

ТЕМА 2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯЗАКОНУ УКРАЇНИ

«ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»

 

Основні положенняЗакону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Фонд соціального страхування України (ФССУ) Статут Фонду та його обов’язки. Права та обов’язки застрахованого та роботодавця як страхувальника. Профілактика нещасних випадків. Фінансування страхових виплат,соціальних послуг та профілактичних заходів. Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров’я. Формування та використання коштів Фонду. Положення про постійні комісії правління Фонду. Порядок розгляду справ про страхові виплати та строки проведення страхових виплат.

Відповідальність ФССУ, страхувальників,застрахованих, та осіб, які надають соціальні послуги, за невиконання своїх обов’язків. Вирішення спорів.

Положення про медико-соціальну експертизу.

 

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

Охорона праці як об’єкт управління. Система управління охороною праці. Мета і завдання управління. Структурно-функціональна схема управління охороною праці.

Встановлення обов’язків, прав і відповідальності виробничо-технічних служб, посадових осіб і спеціалістів за виконання функцій і завдань у Системі управління охороною праці, а також вимог з охорони праці.

Аналіз та прогнозування стану охорони праці, травматизму, професійних та загальних захворювань на виробництві.

Планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та оперативне.

Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці.

Контроль за ефективністю функціонування системи управління охороною праці, виконанням працівниками своїх обов’язків, правил, норм та інструкцій з охорони праці, за станом охорони праці на робочих місцях.

Зовнішній і внутрішній аудит з промислової безпеки та охорони праці.

 

ТЕМА 4. ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Роль  трудового колективу в забезпеченні безпеки праці.

Взаємозв’язок вимог інструкцій з охорони праці з інтересамивиробництва та особистими інтересами працівника, необережність, її причини та боротьба з нею).

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Зв’язок людина – машина, ергономічні вимоги (відповідність устаткування та упорядження робочого місця до анатомо-фізіологічних можливостей людини).

Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на основні психічні процеси, підвищена схильність до скоєння нещасного випадку).

 

ТЕМА 5. ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНЙ МІНІМУМ

 

5.1.  Заходипожежної безпеки

 

Стисла характеристика виробництва (об’єкта) та його пожежної небезпеки. Основні положення Закону України “Про пожежну безпеку”. Загально об’єктові правила, інструкції, положення та накази з питань пожежної безпеки. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

Основні причини пожеж: несправність обладнання, іскри при електро-газозварювальних робіт та необережне поводження з вогнем, несправність електроустановок, порушення правил користування інструментами і електро-нагрівальними приладами тощо.

Вимоги щодо утримання території, протипожежних розривів, джерел протипожежного водопостачання.

Дії робітників і фахівців у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки. Місцезнаходження та порядок виклику об’єктової пожежної охорони, а в разі її відсутності – найближчої пожежної частини. Порядок організації, мета та завдання добровільної пожежної дружини.

 

ТЕМА 6. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ

Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня.

Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти. Постійний та змінний струм, їх шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини електроструму, напруги. Залежність дії електроструму на людину від тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини. Поняття напруги кроку та дотику. Статична і наведена напруга. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від них.

Будова промислових електроустановок та їх елементи: електричні станції, підстанції, розподільчі пристрої, перетворювачі електроенергії, розподільчі електромережі напругою до 1000В.

Охоронні зони електромереж до і вище 1000В. Допустимі (безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого обладнання, що перебувають під напругою.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

 

ТЕМА 7. ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ. МЕДОГЛЯДИ

Поняття гігієни праці та виробничої санітарії. Нормативні акти з питань гігієни праці, санітарні норми і правила.

Аналіз та оцінка захворюваності з тимчасовою втратою працездатності  на підприємстві. Медогляди працівників.

Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища.

Засоби індивідуального і колективного захисту працівників. Порядок забезпечення ними працівників. Класифікація засобів захисту. Вибір засобів колективного та індивідуального захисту.

Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, загазованість), характерні для даного виробництва, джерела їх утворення, класифікація, гранично допустимі рівні, можливий вплив на працівників.

Лікувально-профілактичні заходи по зменшенню шкідливого впливу шуму та вібрації.

Опалення, вентиляція, кондиціювання виробничих приміщень. Контроль за ефективністю вентиляції.

Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та праці неповнолітніх.

Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей жінками-робітницями та неповнолітніми.

Рекомендації щодо використання праці вагітних.

Забезпечення нагляду за виробничим середовищем.

Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди. Профілактика професійних отруєнь і захворювань.

Поняття гігієни праці та медицини праці. Основні положення законодавчих актів, що стосуються створення безпечних умов праці та збереження здоров’я працюючих. Опрацювання, прийняття та скасування нормативно-правових актів – санітарних норм, правил, гігієнічних  нормативів,  регламентів тощо.

Шкідливі фактори виробничого середовища і трудового процесу, їх гігієнічна оцінка. Критерії і показники умов праці (Гігієнічна класифікація праці). Компетенція спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров’я в проведенні атестації робочих місць за умовами праці, організація та здійснення контролю за параметрами факторів виробничого середовища та трудового процесу. Атестація робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

Організація та здійснення державної санітарно-епідеміологічної експертизи промислової продукції, технологічних процесів тощо. Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища. Особливості гігієни праці в провідних галузях господарства. Особливості гігієни праці під час використання праці жінок та неповнолітніх. Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Медичні огляди осіб, які працюють у важких та шкідливих умовах праці. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності. Професійні захворювання (порядок розслідування, реєстрації та обліку профзахворювань, аналіз профза-хворюваності, визначення профілактичних заходів.

 

ТЕМА 8. НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

  1. 1 Загальні положення

Основні ознаки порушення життєво важливих функцій організму людини.

Загальні принципи подання першої допомоги та її прийоми стосовно характеру отриманого потерпілим пошкодження.  Основні засоби перенесення та евакуації потерпілих. Необхідні навики для надання допомоги та оцінка стану потерпілого і визначення, яка допомога в першу чергу йому потрібна.

Користування аптечкою першої допомоги: медичні засоби, призначення та кількість. Послідовність подання першої допомоги.

 

 

ТЕМА 9. ДІЇ ПРАЦЮЮЧИХ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙНИХ

(НЕСТАНДАРТНИХ) СИТУАЦІЙ

 

Попередження аварійних ситуацій.

Навчання діям персоналу при виникненні аварійних  ситуацій згідно ПЛАС.

Реагування на аварійні ситуації і аварії.

Заходи щодо охорони праці на споруджуваних об’єктах.у період прогнозованих землетрусів.

Заходи щодо охорони праці на базі виробничого обслуговування у період прогнозованих землетрусів.

Заходи щодо охорони праці у період надзвичайної ситуації на базі виробничого обслуговування та будівельних майданчиках (підйом води у весняний паводок у результаті швидкого танення льоду або сніжного покриву, сильних зливових опадів).

Заходи щодо охорони праці у період надзвичайної ситуації на базі виробничого обслуговування (у період аварії на каналізаційному колекторі (засмічення каналізаційної системи).

Заходи щодо охорони праці у період надзвичайної ситуації на базі виробничого обслуговування та будівельних майданчиках у період несприятливих атмосферних впливів.

 

виникли

питання?