ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Про порядок забезпечення працівників підприємства спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Про порядок забезпечення працівників підприємства спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«________»
Н А К А З № 11-ОП
від «__» _____р. м. Київ

Про порядок забезпечення працівників підприємства спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

На підставі статті 8 Закону України «Про охорону праці», «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» (НПАОП 0.00-7.17-18),«Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості» (НПАОП 0.00-3.07-09), затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440, «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, працівникам, зайнятим у будівельному виробництві» (НПАОП 45.2-3.01-04) та з метою забезпечення ЗІЗ працівників на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або виконуваних у несприятливих умовах праці, –
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію:
1.1. «Положення про порядок забезпечення працівників підприємства спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» (дод. 1).
1.2. Орієнтовний перелік небезпек, за яких використовуються засоби індивідуального захисту (дод.2).
1.3. Орієнтовний перелік робіт, які вимагають застосування відповідних засобів індивідуального захисту (дод. 3).
1.4. Норми видачі спецодягу, спецвзуття та засобівіндивідуального захисту(дод. 4).
1.5. Форму особистої картки (дод.5) та Алгоритм (дод. 6).
2. Створити комісію по перевірцізабезпечення працівників ЗІЗ на підприємстві (наявність, облік по властивостям та терміну користування, видача ЗІЗ, що надходять):
голова комісії: ___– головний інженер;
і членів комісії: ____. – начальник ВТВ;
_____ – головний бухгалтер;
_____– виконроб (голова Ради трудового колективу);
Кравець О.П. – інженер з охорони праці.
3. Комісії у своїй роботі керуватись «Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», а також типовими галузевими нормами безоплатної видачі спецодягу і засобів індивідуального захисту (3І3).
4.Головному бухгалтеру ____інженеру з охорони праці ____та начальнику дільниці____.організувати облік видачі спецодягу і 3І3 із заведеннямособистихкарток. Порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту повинен відповідати вимогам пунктів 7.1.-7.7. розділу 7 «Положення…».
5. Призначити відповідальними за забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту начальника дільниці____
6.Інженеру з охорони праці____наказдовести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного інженера ____

 

 

Додаток  1
до наказу  № 11-ОП
від «11» січня 2021 р.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЕТАЛОН»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Статус документу

наказом директора

ТОВ «ЕТАЛОН»
від «1  січня 2020 р.
11-ОП

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦІАЛЬНИМ ОДЯГОМ, СПЕЦІАЛЬНИМ ВЗУТТЯМ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

 

 

м. Київ
1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення поширюється на всі дільниці підприємства їх діяльності та встановлює порядок забезпечення засобами індивідуального захисту працівників, для яких їх застосування є обов’язковим під час трудового процесу.

1.2. Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» та статті 163 Кодексу законів про працю України та п. 1 розділу ІІ «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» (НПАОП 0.00-7.17-18)для забезпечення безпеки та захисту здоров’я працівників роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання (забезпечення працездатності та належного гігієнічного стану) ЗІЗ.

1.3.На роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ за встановленими нормами, які для роботодавця є обов’язковим мінімумом безоплатної видачі ЗІЗ, з визначенням захисних властивостей ЗІЗ та строків їх використання..

1.4. Працівники, які залучаються до разових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені необхідним черговим ЗІЗ.

1.5. ЗІЗ, що передбачені у нормативно-правових актах з охорони праці, повинні бути видані працівникам залежно від характеру й умов праці на строк носіння, який в будь-якому випадку не повинен перевищувати строку придатності, визначеного документами виробника (інструкціями з експлуатації, паспортами тощо (далі — інструкції з експлуатації)). Ці ЗІЗ мають відповідати вимогам «Технічного регламенту засобів індивідуального захисту» щодо безпеки та стандартам стосовно конструкції і виготовлення.

1.6.ЗІЗ слід використовувати у разі неможливості уникнути або в достатній мірі обмежити ризики для життя та здоров’я працівників технічними засобами колективного захисту або заходами, методами чи правилами організації роботи.

1.7.ЗІЗ використовують виключно за призначенням згідно з інструкціями з експлуатації, які мають бути зрозумілими для працівників.

 

 1. Визначення термінів

 

ЗІЗ – означає всі засоби, які призначені для носіння і використання працівником з метою індивідуального захисту від одного або більше ризиків, які могли б становити загрозу безпеці та здоров’ю на роботі, а також будь-які пристосування, аксесуари чи змінні компоненти, призначені для цієї мети;

роботодавець – власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання і фізична особа, яка використовує найману працю;

працівник – особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом);

суб’єкти господарювання – учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством;

черговий засіб індивідуального захисту (черговий ЗІЗ) – спеціальний одяг, спеціальне взуття чи інший ЗІЗ колективного (безособового) користування, як-от рукавиці чи калоші діелектричні при електроустановках, кожух або плащ непромокальний на зовнішніх постах, що закріплений за певними робочими місцями чи видається працівникам тільки на час виконання тих робіт, для яких вони передбачені, та передається однією зміною іншій.

запобігання небезпеці всі вимоги або заходи, які передбачаються або проводяться на підприємстві для уникнення або обмеження ризиків та небезпек, обумовлених професійною діяльністю;

оцінювання небезпек (небезпечних і/чи шкідливих виробничих факторів) процедура, за якою роботодавець або уповноважена ним особа, яка відповідає за безпеку виробництва, проводить аналіз ймовірності виникнення та реалізації небезпеки з метою визначення адекватних попереджувальних заходів;

передбачувані небезпеки небезпеки, які ймовірно можуть мати місце у виробничому середовищі;

найвищий можливий рівень захисту від передбачуваних небезпекоптимальний рівень захисту від передбачуваних небезпек, вище якого обмеження, створені за рахунок використання ЗІЗ, заважали б їх ефективному застосуванню протягом періоду дії небезпеки чи у нормальному трудовому процесі.

Інші терміни вживаються у значеннях, вказаних у Законах України «Про охорону праці», «Про підтвердження відповідності», «Технічному регламенті засобів індивідуального захисту», затвердженому постановоюКабміну України від 27.08.2008 № 761, ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».

 

 1. Порядок визначення потреби та придбання

засобів індивідуального захисту

 

3.1. Придбання ЗІЗ здійснюється у суб’єктів господарювання, які виробляють та/або реалізують продукцію відповідно до чинного законодавства, за умови, що ЗІЗ, які закуповують, мають позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання відповідності, задовольняють вимоги «Технічного регламенту засобів індивідуального захисту», затвердженого затвердженому постановою Кабміну України від 27.08.2008 № 761 та вимоги стандартів, наведених у Переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності засобів індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності засобів індивідуального захисту, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 374.

3.2. При визначенні потреби в ЗІЗ передбачається спеціальний одяг і спеціальне взуття окремо для чоловіків і жінок, вказуючи найменування ЗІЗ, враховуючи їх моделі, найменування нормативних документів (ДСТУ, ГОСТ, ТУ тощо), призначення ЗІЗ за захисними властивостями, розмір і зріст, а для захисних касок і запобіжних поясів – типорозміри.

3.3. Якщо існування більше одного ризику для життя та здоров’я працівників визначає необхідність одночасного носіння ними більше одного ЗІЗ, такі засоби мають бути сумісними та ефективними проти існуючого ризику (ризиків).

3.4. В окремих випадках, враховуючи особливості виробництва, роботодавець може за погодженням з профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці, за відсутності профспілок) замінювати:

комбінезон на костюм і навпаки; костюм – напівкомбінезоном з сорочкою (блузою) або сарафаном з блузою; костюм з сукна на костюм з вогнезахисним або кислото захисним просоченням, костюм брезентовий на костюм з вогнезахисним або водовідштовхувальним просоченням; черевики (напівчобіти) шкіряні – чоботами гумовими і навпаки, черевики (напівчобіти) – чоботами і навпаки, валянки – чоботами і навпаки.

У разі заміни одних видів спеціального одягу та спеціального взуття на інші не повинні погіршуватись їх захисні властивості та умови праці для користувача.

3.5. У тих випадках, коли такі засоби індивідуального захисту, як запобіжний пояс, діелектричні калоші і рукавиці, діелектричний гумовий килимок, захисні окуляри та щитки, респіратор, протигаз, захисний шолом, підшоломник, накомарник, каска, наплічники, налокітники, саморятівники, шумозахисні навушники, вкладки чи шоломи, світлофільтри, віброзахисні рукавиці та інші ЗІЗ не вказані в Нормах безплатної видачі ЗІЗ, але передбачені іншими нормативно-правовими актами з охорони праці (правилами, інструкціями з охорони праці тощо), вони повинні бути видані працівникам залежно від характеру й умов робіт, що виконуються, на строк носіння – до зношення.

3.6. Роботодавець забезпечує приймання і перевірку ЗІЗ, що надходять на підприємство, на їх відповідність вимогам нормативних документів (ДСТУ, ГОСТ, ТУ), для чого створюється комісія з представників адміністрації, профспілкової організації підприємства (уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці, за відсутності профспілок).

3.7. У випадку невідповідності спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ вимогам нормативно-технічної документації роботодавець у встановленому порядку вживає заходів з повернення або заміни неякісних ЗІЗ відповідно до актів законодавства та укладеного договору.

 

 1. Порядок видачі та зберігання спеціального

одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

 

4.1.ЗІЗ видаються працівникам безоплатно, є власністю підприємства, обліковуються як інвентар і підлягають обов’язковому поверненню при: звільненні з підприємства, переведенні на тому ж підприємстві на іншу роботу або інше робоче місце, зміні виду робіт, уведенні нових технологій, уведенні нових або заміні наявних знарядь праці та в інших випадках, коли використання виданих ЗІЗ не є необхідним, а також по закінченні строків їх використання замість одержуваних нових ЗІЗ.

Роботодавець може видавати працівникам два комплекти спецодягу на два строки використання (носіння) залежно від умов праці та можливості обслуговування ЗІЗ.

4.2. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ, що видаються працівникам, повинні відповідати характеру й умовам їхнього застосування та захисту від існуючих небезпек, підходити працівникові за розміром і зростом (за необхідності – після відповідного регулювання), не повинні самі призводити до збільшення ризику.

4.3. У разі передчасного зношення ЗІЗ не з вини працівника роботодавець зобов’язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання працівником спецодягу, інших ЗІЗ за свої кошти роботодавець зобов’язаний компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором.

За відсутності документів, що підтверджують ціну, компенсація витрат здійснюється за роздрібними цінами виробника або постачальника. Вартість ЗІЗ уточняється бухгалтерією підприємства. Якщо витрати перевищують роздрібні ціни, компенсація різниці може бути виплачена, якщо це обумовлено в колективному договорі.

4.4. У випадку дострокового зносу, пропажі ЗІЗ із встановлених місць їх зберігання або псування і неможливості відновлення роботодавець зобов’язаний безплатно видати працівнику інший придатний засіб індивідуального захисту на умовах, передбачених колективним договором.

4.5. ЗІЗ, що були в користуванні, видаються іншим працівникам тільки після відновлення їх придатності (за визначених інструкціями з їх експлуатації процедур щодо ремонту та заміни деталей ЗІЗ) і в належному гігієнічному стані. Строк використання таких ЗІЗ залежно від їх зношеності встановлюється роботодавцем за погодженням з профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілок), що має бути обумовлено у колективному договорі, і повинен враховувати характер небезпеки, тривалість перебування працівника під її дією, характеристику робочого місця працівника та не може перевищувати строків використання відповідних ЗІЗ, що видаються в індивідуальне користування згідно з Нормами безплатної видачі ЗІЗ.

4.6.Чергові ЗІЗ повинні утримуватися у призначеному для зберігання приміщенні в належному гігієнічному стані. Вони видаються під відповідальність керівників робіт або керівників змін.

Строки використання чергових ЗІЗ у кожному конкретному випадку залежно від характеру й умов роботи працівників встановлюються роботодавцем за узгодженням з профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці, за відсутності профспілок). При цьому строки використання чергових ЗІЗ мають бути не менше строків використання відповідних ЗІЗ, що видаються в індивідуальне користування згідно з Нормами безплатної видачі ЗІЗ.

4.7.Роботодавець зобов’язаний організувати на підприємстві належний облік і контроль за видачею у встановлені строки ЗІЗ працівникам.

4.8. Теплий спеціальний одяг і спеціальне взуття (костюми на утепленій прокладці, штани на утепленій прокладці, куртки для захисту від понижених температур, кожухи, кожушки, валянки, шапки-вушанки тощо) видаються працівникам з настанням холодної пори року. Порядок їх зберігання з настанням теплої пори року визначається роботодавцем з урахуванням інструкції з їх експлуатації. Час користування теплим спеціальним одягом і спеціальним взуттям у межах сезону встановлюється роботодавцем спільно з профспілками (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці, за відсутності профспілок) з урахуванням місцевих виробничих і кліматичних умов, що має бути обумовлено в колективному договорі.

4.9. Здавання на зберігання ЗІЗ, закріплених за працівниками, здійснюється за поіменним списком працівників, яким вони були видані. Після зберігання теплий спеціальний одяг і спеціальне взуття повинні бути в належному стані повернені тим працівникам, від яких вони були прийняті на зберігання.

4.10.Видача працівникам і повернення ними ЗІЗ обліковується комірником дільниці в особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, форма якої наведена в додатку 1 до Положення.

Особиста картка обліку спеціального одягу зберігається у комірника дільниці та контролюється працівником, який несе матеріальну відповідальність по дільниці.

4.11. Згідно з Нормами безплатної видачі ЗІЗ і цим Положенням учням, які навчаються у навчальних закладах незалежно від форм навчання, на час проходження виробничої практики (виробничого навчання) на підприємстві, інструкторам, а також працівникам, які тимчасово або за сумісництвом виконують роботи за професіями та посадами, для яких передбачені ЗІЗ на час виконання цієї роботи, видаються відповідні ЗІЗ.

4.12. Керівникам структурних підрозділів підприємств (включаючи майстрів, виконробів, бригадирів, головного механіка, енергетика тощо), а також помічникам працівників, професії (професійні назви робіт) яких передбачені в Нормах безплатної видачі ЗІЗ, видаються необхідні ЗІЗ, якщо вони безпосередньо беруть участь у виконанні тих робіт, що дають право працівникам відповідних професій на їх одержання.

4.13. Працівникам, які суміщають професії або працюють за сумісництвом, крім ЗІЗ, що видаються їм за основною професією, залежно від виконуваних робіт повинні бути додатково видані ЗІЗ, передбачені нормативно-правовими актами, для виконання робіт за професією за сумісництвом або при суміщенні з урахуванням строків їх придатності. Якщо на робочому місці (в робочій зоні) на працівника діють більше одного небезпечного та/чи шкідливого виробничого фактора, що робить необхідним використання одночасно більше ніж одного ЗІЗ, то такі ЗІЗ повинні бути сумісними один з одним і ефективними проти цих небезпек.

4.14. Роботодавець зобов’язаний забезпечити відповідні умови зберігання ЗІЗ за інструкціями з їх експлуатації. Виданий працівникам спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ, які за інструкціями з експлуатації необхідно зберігати в спеціально обладнаних приміщеннях, у тому числі спеціальний одяг працівників, які зайняті на роботах із шкідливими для здоров’я речовинами (свинцем, його сплавами і сполуками, ртуттю, етилованим бензином, радіоактивними речовинами тощо), роботодавець зобов’язаний зберігати у таких приміщеннях, що відповідають СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» (зі змінами) та вимогам нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці.

4.15. Якщо інше не передбачено інструкціями з експлуатації щодо умов зберігання ЗІЗ, то:

— спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, що надходять на склади, повинні зберігатись у приміщеннях з температурою не нижче +10 °С та не вище +30 °С при відносній вологості повітря 50–70 %;

— спеціальний одяг з прогумованих тканин та гумове взуття повинні зберігатись у затемнених приміщеннях (шафах, ємностях) при температурі від +5 °С до +20 °С з відносною вологістю повітря 50–70 %;

— запобіжні пояси повинні зберігатись у підвішеному стані або бути розкладені на стелажах у один ряд;

— відстань від підлоги до нижньої частини полиці, стелажа повинна бути не менше 0,2 м; від внутрішніх стін складу і від опалювальних приладів до виробів – не менше 1 м; між стелажами – не менше 0,7 м;

— при зберіганні ЗІЗ повинні бути захищені від прямого попадання сонячних променів та спрямованої дії джерел тепла;

— забороняється зберігання ЗІЗ у приміщенні разом з кислотами, лугами, розчинниками, бензином, маслами та іншими матеріалами, що можуть бути джерелом шкідливих речовин.

4.16. Взяті на зберігання теплий спеціальний одяг і спеціальне взуття, що були в ужитку, повинні бути піддані дезінфекції, ретельно очищені від забруднень і пилу, висушені і відремонтовані. Під час зберігання вони підлягають періодичному огляду один раз на 3 місяці.

4.17. В окремих випадках там, де за умовами роботи вказаний порядок зберігання спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ не може бути застосований (на лісозаготівлях, геологорозвідувальних роботах тощо), вони можуть залишатися в неробочий час у працівників, що повинно бути обумовлено в колективному договорі чи в правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

 

 1. Порядок користування спеціальним одягом,

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

 

5.1. Керівники робіт (начальники дільниць, виконроби, майстри) не повинні допускати до роботи працівників без засобів індивідуального захисту, встановлених Нормами безплатної видачі ЗІЗ та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, а також якщо ЗІЗ знаходяться в забрудненому, несправному стані або з простроченими строками періодичних випробувань, що проводяться відповідно до інструкцій з їх експлуатації згідно з пунктом 5.7 цього Положення.

5.2. Керівники робіт зобов’язані переконатися у використанні працівниками ЗІЗ відповідно до інструкції з їх експлуатації та у відсутності в цих засобах будь-яких змін, що можуть призвести до зниження їх захисних властивостей.

5.3. Працівники зобов’язані бережливо ставитись до виданих їм ЗІЗ, застосовувати їх за призначенням згідно з інструкціями з експлуатації.

Працівники зобов’язані повідомляти роботодавця про будь-які недоліки стосовно використання ЗІЗ за призначенням.

5.4. Строки використання ЗІЗ за календарними днями обчислюються з дня їх фактичної видачі за Нормами безплатної видачі ЗІЗ та не повинні перевищувати їх строків придатності.

5.5. Спеціальний одяг і спеціальне взуття, повернені працівниками до закінчення строків їх придатності, але ще придатні для застосування, повинні бути очищені, відремонтовані та використані за призначенням, а не придатні для використання – списані в установленому законодавством порядку.

5.6. Роботодавець повинен регулярно проводити навчання та перевірку знань працівників щодо правил користування ЗІЗ згідно з інструкціями з їх експлуатації та способів їх регулювання (підгонки) за розміром, надягання, перевірки їх працездатності.

5.7. Роботодавець зобов’язаний забезпечити відповідно до інструкції з експлуатації періодичне випробовування та перевірку придатності ЗІЗ (протигазів, саморятівників, респіраторів, запобіжних поясів, електрозахисних засобів, касок, накомарників, а також своєчасну заміну їх деталей, вузлів або інших частин (фільтрів, скляних деталей), якщо їх захисні властивості погіршились або якщо вони певний час не використовувались. Після перевірки на ЗІЗ повинна бути нанесена відмітка (клеймо, штамп) про термін наступного випробування.

 

 1. Догляд та обслуговування спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

 

6.1. Засіб індивідуального захисту, як правило, призначений для особистого користування. При необхідності використання ЗІЗ декількома працівниками перед кожним застосуванням проводять відповідні санітарно-гігієнічні заходи щодо безпеки користувачів, що включають процедури очищення (хімочищення), прання, обезпилювання, дегазації, дезактивації, дезінфекції тощо.

6.2. Роботодавець забезпечує належний догляд за ЗІЗ, своєчасне очищення (хімочищення), прання, дезінфекцію, обезпилювання, дегазацію, дезактивацію, знешкодження та ремонт ЗІЗ за процедурами, визначеними інструкціями з їх експлуатації. Прання спецодягу з тканин із спеціальним просоченням забороняється.

6.3. Обов’язковому хімочищенню підлягає весь утеплений спецодяг, а також спецодяг, оброблений захисним просоченням, якщо інше не визначене в інструкціях з їх експлуатації. У разі, якщо роботодавець не організував своєчасне хімочищення або прання спецодягу, він зобов’язаний видати змінні ЗІЗ або відшкодувати працівникові фактичні витрати на хімочищення або прання при поданні ним документів, що підтверджують вартість вказаних послуг.

6.4. Догляд та обслуговування ЗІЗ на підприємстві повинні виконуватись підготовленим персоналом, який знає вимоги інструкцій з їх експлуатації чи спеціалізованою організацією. Інформацію щодо догляду й обслуговування надають кожному працівнику, який використовує ЗІЗ, при їх видачі та при проведенні періодичних інструктажів з питань охорони праці.

6.5. У тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, на підприємстві повинні облаштовуватись сушарні для спеціального одягу та спеціального взуття, камери для обезпилювання спеціального одягу, а також установки для дегазації, дезактивації, дезінфекції та знешкодження спеціального взуття й інших ЗІЗ.

6.6. Очищення (хімочищення), прання, обезпилювання, дегазація, дезактивація, дезінфекція, знешкодження, ремонт ЗІЗ, заміна їх вузлів, перевіряння експлуатаційних і захисних властивостей ЗІЗ повинні здійснюватися роботодавцем за свій рахунок і в строки, що встановлені в інструкціях з їх експлуатації, з урахуванням виробничих умов. При цьому повинно бути забезпечено збереження захисних властивостей ЗІЗ. Видача працівникам ЗІЗ після зазначених процедур у непридатному стані або з втратою захисних властивостей не дозволяється.

6.7. Зазначені у пункті 6.6 цього Положення процедури щодо обслуговування ЗІЗ повинні проводитись роботодавцем в той час, коли працівники не зайняті на роботі (у вихідні дні), або під час міжзмінних перерв. При невиконанні цієї умови роботодавець повинен видавати працівникові декілька комплектів ЗІЗ. Якщо передбачена одночасна видача працівникам двох або трьох комплектів спеціального одягу, спеціального взуття, зазначені роботи можуть виконуватися в інший час. При цьому працівникам на цей час видаються змінні комплекти, а встановлений строк використання цих ЗІЗ відповідно збільшується.

6.8. Зазначені у пункті 6.6 цього Положення процедури щодо обслуговування ЗІЗ працівників, які зайняті на роботах зі шкідливими для здоров’я речовинами (свинець, його сплави і сполуки, ртуть, етилований бензин, радіоактивні речовини тощо), повинні здійснюватися відповідно до інструкції з їх експлуатації та висновків, приписів і постанов посадових осіб установ і закладів, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

6.9. У випадку інфекційного захворювання працівника спеціальний одяг, спеціальне взуття й інші ЗІЗ, якими він користувався, та приміщення, в якому вони зберігались, підлягають дезінфекції.

6.10. Спеціальне взуття підлягає регулярному чищенню та змащуванню, для чого працівникам повинні бути забезпечені відповідні умови (місця для чищення взуття, щітки, мазі тощо).

 

 1. Порядок (АЛГОРИТМ) забезпечення працівників ТОВ «ЕТАЛОН» засобамиіндивідуального захисту, які встановлені нормами безОплатної видачі зіз

 

7.1. Після направлення працівника на будівельну дільницю, перед проведенням первинного інструктажу, по розпорядженню начальника дільниці, комірник заводить особисту картку і видає йому, спецодяг згідно Норм видачі ЗІЗ по професії,вказаній у контрольному листі.

7.2. Для заміни спецодягу, якому вийшов строк носіння або передчасного зношення, начальник дільниці по встановленій формі подає заявку у виробничий відділ.

7.3. Після розгляду, заявка направляється помічнику генерального директора для реалізації.

7.4. Суб’єкти господарювання, які виробляють або реалізують ЗІЗ, по договору, завозять ЗІЗ на склад бази виробничого обслуговування (БВО).

7.5. Комірник дільниці у встановленому порядку отримує ЗІЗ та завозить його з бази на склад дільниці.

7.6. Забезпечення працівників іншими ЗІЗ (крім спецодягу і спецвзуття) по вказаному вище порядку реалізується службою матеріально-технічного забезпечення та завозиться на склад БВО.

7.7. Комірник видає спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту під розпис в особистій картці і веде облік строку носіння (використання) з дати видачі.

 

 1. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального

захисту понад встановлені нормами безплатної видачі зіз

 

8.1. Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» роботодавець згідно з колективним договором може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.

8.2. Роботодавець зобов’язаний з’ясувати, чи відповідає ЗІЗ, який він планує застосовувати, існуючим на робочому місці умовам праці та небезпекам.

8.3. Визначення потреби в засобах індивідуального захисту понад встановлені Нормами безплатної видачі ЗІЗ на підприємстві здійснюється на підставі зазначених у пункті 8.2. цього Положення дій у кількості та номенклатурі ЗІЗ, що враховує чисельність працівників, яким вони мають бути видані.

8.4. Орієнтовний перелік небезпечних ситуацій, за яких використовуються ЗІЗ понад встановлені Нормами безплатної видачі ЗІЗ, наведений у додатку 2.

8.5. Для полегшення вибору ЗІЗ понад встановлені Нормами безплатної видачі ЗІЗ роботодавець має користуватись Орієнтовним переліком робіт, які вимагають застосування певних видів ЗІЗ, та «Орієнтовним переліком ЗІЗ», що наведені у додатку 3.

 

 1. Інші питання, пов’язані з порядком зберігання, видачі і користування спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

 

9.1. Трудові спори з питань видачі і користування спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту розглядаються комісіями по трудових спорах.

9.2. Питання матеріальної відповідальності працівників за збитки, завдані власнику у зв’язку з втратою або псуванням через недбалість спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів спеціального захисту чи в інших випадках (розкрадання чи навмисне псування вказаних виробів), регулюються чинним законодавством.

9.3. Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту і за виконання даного Положення покладається на власника.

9.4. Нагляд і контроль за виконанням власником вимог даного Положення здійснюють органи державного нагляду і служби охорони праці виконавчої влади, підприємства.

9.5. Громадський контроль за виконанням власником даного Положення покладається на трудовий колектив підприємства через обраних ними уповноважених і професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників.

 

 

 

Головний інженер В.М. Скакун
 (підпис) 
П о г о д ж е н о :  
Інженер з ОП О.П. Кравець
 (підпис)

 

 

 

 

Додаток  1
до Положення…

 

ОСОБИСТА КАРТКА

обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

__________________________________________________

(назва підприємства)

 

Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ N _____
 
Прізвище Стать 
Ім’я Зріст 
По батькові Розмір 
Табельний N одягу 
Цех, дільниця взуття 
Професія головного убору 
Дата прийняття на роботу рукавичок 

 

 

Передбачено Нормами безоплатної видачі ЗІЗ (за результатами оцінки)
Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗПункт Норм безоплатної видачі ЗІЗ (порядковий номер оцінки ЗІЗ, проведеної відповідно до пункту 6 Мінімальних вимог)Одиниця виміруКількістьСтрок носіння (місяців)
     
     
     
     
     

 

Начальник структурного підрозділу         _____________

Інженер з охорони праці                            _____________

Головний бухгалтер (бухгалтер)               _____________

Видача і повернення спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗКод (номенклатурний)ВиданоПовернуто
датакількість% придатностірозписка в одержаннідатакількість% придатностірозписка про поверненнярозписка комірника про одержання
           
           
           

 

Додаток  2
до Положення…
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора
ТОВ «ЕТАЛОН”
від «11»  січня  2021 р.
№ 11-ОП

 

 

АЛГОРИТМ

Руху ЗІЗ

 1. Начальник дільниці (керівник структурного підрозділу) складає заявку про потребу у ЗІЗ на календарний період, візує її у голови комісії по забезпеченню ЗІЗ і подає роботодавцю.

При визначенні потреби у ЗІЗ має бути врахована потреба у заміні ЗІЗ, в яких вийшов строк носіння, ЗІЗ, які необхідні для видачі вперше прийнятим працівникам відповідно до планових перспектив і чергових ЗІЗ.

 1. При позитивній резолюції роботодавця відділ МТЗ закуповує (отримує у постачальника) ЗІЗ і здає на центральний склад (на БВО).

Постачальник повинен надати сертифікати відповідності на всі ЗІЗ.

 1. Бухгалтерія бере на облік ЗІЗ, які отримано на склад відповідно до заявок начальників дільниць (структурних підрозділів), виписує накладні та інформує про це в дільниці.
 2. Начальник дільниці отримує ЗІЗ по накладнім і передає комірнику. Після отримання ЗІЗ начальник дільниці несе відповідальність за його наявність облік і використання за призначенням.
 3. Комірник дільниці видає ЗІЗ працівникам згідно норм під розпис в особистій картці і веде облік строку використання.
 4. При прийомі нових працівників відділ кадрів вказує на оборотній стороні контрольного листа про проходження вступного інструктажу з охорони праці відомості, які потрібні для вибору ЗІЗ:

– стать; – зріст; – розмір одягу, взуття, головного убору, рукавичок.

 1. Теплий одяг і взуття видаються на зимовий період й приймаються назад з розписами в особистій картці.
 2. Чергові ЗІЗ зберігаються у комірника і видаються по розпорядженню начальника дільниці керівнику робіт.

 

 

Головний інженер В.М. Скакун
 (підпис) 
П о г о д ж е н о :  
Інженер з ОП О.П. Кравець
 (підпис)

 

 

Додаток  2
до наказу  № 11-ОП
від «11»січня 2021 р.

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
небезпек, за яких використовуються засоби індивідуального захисту

Небезпеки від фізичних факторів

Небезпеки від механічних уражень: удари, падіння, ковзання, порізи, падіння з висоти.

Небезпеки від термічних уражень: опіки, перегрів від теплового випромінювання, дія відкритого вогню, переохолодження.

Небезпеки уражень організму від підвищених рівнів загальної та/чи місцевої вібрації, шуму, підвищеної та/чи зниженої вологості та/чи рухомості повітря робочої зони, підвищеного значення електричної напруги та/чи статичної електрики, недостатньої освітленості робочої зони.

Небезпеки від хімічних факторів

Небезпеки уражень дихальних шляхів від підвищеної запиленості та/чи загазованості повітря робочої зони шкідливими речовинами: твердими, рідинними, аерозольними, токсичними, подразнюючими, сенсибілізуючими, канцерогенними.

Небезпеки від психофізіологічних факторів

Небезпеки уражень організму від статичних і/чи динамічних фізичних перевантажень, нервово-психічних перевантажень (емоційних, монотонності праці).

 

 

Інженер з ОП О.П. Кравець
 (підпис)

 

 

Додаток  3
до наказу  № 11-ОП
від «11»січня 2021 р.

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

робіт, які вимагають застосування відповідних засобів індивідуального захисту

 

– будівельні роботи, роботи з реконструкції або знесення будівель, поблизу риштовання, монтаж і демонтаж опалубки, роботи з переміщення вантажів, складання конструкцій та встановленню устаткування;

– роботи в ямах, траншеях;

– земельні;

– роботи поблизу ліфтів, підйомних механізмів, кранів і конвеєрів;

– роботи біля машин і механізмів;

– окремі інші види робіт.

– підготовчі будівельні роботи;

– роботи з бетоноукладання;

– зварювальні;

– роботи з абразивним інструментом;

– роботи поблизу кранів;

– роботи, пов’язані з транспортуванням будівельних сумішей;

– роботи, пов’язані з електричним газовим зварюванням та різанням металів;

– роботи з пневматичним інструментом, перфораторами;

– роботи під електричною напругою;

– роботи з віброінструментом;

– роботи в холодних приміщеннях.

– роботи зі зварювання в просторово обмежених місцях.

– для зварювання;

– робота на відкритому повітрі, в дощ чи холод.

– роботи на риштованнях;

– монтажні роботи;

– роботи на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів;

-роботи в шахтах,

при цьому використовуються наступні ЗІЗ:

-захисні каски та шоломи на будівельних майданчиках;

– протишумові навушники;

– окуляри;

– захисні окуляри;

– захисні окуляри проти ультрафіолетового, інфрачервоного випромінювання;

– екрани для обличчя;

– маски та щитки для дугового зварювання;

– засоби захисту органів дихання;

– механічних ушкоджень;

– для електриків і від спеки;

– захисні рукавиці;

– захисні креми та мазі;

-страхувальні засоби (запобіжні пояси);

– захисний одяг (спецодяг);

-одяг, що утеплює ;

 

 

 

Інженер з ОП О.П. Кравець
 (підпис)

 

 

 

 

Додаток  4
до наказу  № 11-ОП
від «11»січня2021 р.

 

НОРМИ ВИДАЧІ СПЕЦОДЯГУ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА ІНШИХ

ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

з/п

Найменування виробництв, цехів, професій і посадНайменування спецодягу, спецвзуття та запобіжних заходівСтрок експлуатації (місяців)
1234
1

(1)

Арматурник– костюм брезентовий

– черевики шкіряні

– рукавиці брезентові

– каска

Під час укладання арматури на зовнішніх роботах взимку, додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

– брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

– напівчобіти утеплені

12

12

1

до зносу

 

 

36

36

36

2

(4)

Бетоняр– костюм брезентовий

– чоботи гумові

– черевики шкіряні

– рукавиці комбіновані

– каска

На роботах віброінструментом:

– рукавиці антивібраційні замість рукавиць

– навушники протишумові

На комбінованих зовнішніх роботах взимку, додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

– брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

– напівчобіти утеплені

12

18

12

до зносу

до зносу

 

2

до зносу

 

 

36

36

36

3.

(11)

Газозварник– костюм бавовняний з вогнезахисним просочуванням чи костюм для зварника

– черевики шкіряні

– рукавиці брезентові

– рукавиці – краги

– каска

– окуляри захисні

На зовнішніх роботах взимку, додатково:

– куртка бавовняна з вогнегасним просоченням на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

 

12

12

1

1

до зносу

до зносу

 

 

36

36

48

4

(13)

Електрозварник ручного зварювання

(електрогазо-зварник)

– костюм брезентовий чи костюм для зварника

– черевики шкіряні

– рукавиці брезентові

– рукавиці – краги

– каска

– щиток захисний

– окуляри захисні

На зовнішніх роботах взимку, додатково:

– куртка бавовняна з вогнегасним просоченням на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні з вогнегасним просоченням на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

12

12

1

1

до зносу

до зносу

до зносу

 

 

36

 

36

48

5.

{63}

Електромонтер ремонту та обслуговування

електроустаткування

– костюм бавовняний

– рукавиці комбіновані

– черевики шкіряні

– окуляри захисні (відкриті)

– рукавички діелектричні

– калоші діелектричні

– берет

На зовнішніх роботах взимку, додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені/шапка

На дільницях з підвищеною вологістю:

– чоботи

– шкарпетки

– рукавиці

12

1

12

до зносу

чергові

чергові

12

 

36

36

36/24

 

12

3

1

6.

(29)

Лицювальник-плиточник– костюм бавовняний

– рукавиці комбіновані

– черевики шкіряні

На зовнішніх роботах взимку, додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

12

до зносу

12

 

36

36

48

7.

(33)

Маляр (будівельний)– комбінезон бавовняний

– рукавиці комбіновані

– черевики шкіряні

– респіратор газопилозахисний

– окуляри захисні

На роботах із застосуванням шкідливо діючих фарб додатково:

– рукавички гумові

– рукавички на трикотажній основі

Під час роботи на покрівлі та металоконструкціях додатково:

– черевики шкіряні на слизькій підошві

При зовнішніх роботах взимку, додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

12

1

12

до зносу

до зносу

 

 

2

2

 

 

до зносу

 

36

36

48

8.

{75}

Комірник– халат бавовняний

– рукавиці комбіновані

– черевики шкіряні або чоботи кирзові

– костюм

– каска захисна

На зовнішніх роботах в мокру погоду:

– плащ з капюшоном

Взимку при роботі в неопалювальних приміщеннях і зовнішніх роботах додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

– шапка

– рукавички

12

3

12

12

до зносу

 

черговий

 

 

36

36

36

24

24

9.

(35)

Машиніст автобетононасоса– комбінезон бавовняний

– чоботи гумові

– рукавиці комбіновані

При зовнішніх роботах взимку, додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

12

12

до зносу

 

36

36

48

10.

(75)

Машиніст крана автомобільного

Машиніст крана (кранівник)

– комбінезон бавовняний

– черевики шкіряні

– рукавиці комбіновані

– жилет сигнальний

– каска

Під час роботи у мокрих умовах додатково:

– чоботи гумові

На зовнішніх роботах взимку, додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

12

12

до зносу

12

до зносу

 

12

 

36

36

48

11.

(144)

Муляр– напівкомбінезон бавовняний

– черевики шкіряні

– рукавиці з надолонниками із вінілісшкіри – Т переривистої

– каска

На зовнішніх роботах взимку, додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

12

12

2

до зносу

 

36

36

36

12.Машиніст бетононасосної установки

(машиніст розчино змішувача пересувного)

– комбінезон бавовняний

– чоботи гумові

– рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах взимку, додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

12

12

до зносу

 

36

36

48

13.

(60)

Машиніст екскаватора(крана, бульдозера), тракторист– комбінезон бавовняний

– рукавиці комбіновані з двома пальцями

– черевики шкіряні (чоботи кирзові)

– жилет сигнальний

– каска

Під час роботи у мокрих умовах :

– чоботи гумові

На зовнішніх роботах взимку, додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

12

до зносу

12

12

до зносу

 

12

 

36

36

48

14.Машиніст електростанції пересувної– комбінезон бавовняний

– черевики шкіряні

– калоші  діелектричні

– рукавички гумові діелектричні

– рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах взимку, додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

12

12

до зносу

до зносу

3

 

36

36

48

15.Машиніст компресора пересувного з електродвигун-ном– комбінезон бавовняний

– черевики шкіряні

– рукавиці комбіновані

– навушники протишумові

На зовнішніх роботах взимку додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

12

12

до зносу

до зносу

 

36

36

48

16.Машиніст підіймача вантажопаса-жирського (щоглового, стоякового й шахтового)– комбінезон бавовняний (напівкомбенезон бавовняний)

– чоботи гумові

– рукавиці комбіновані

Взимку додатково:

– куртка та брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

– напівчобіти утеплені

 

12

12

до зносу

 

 

36

48

17.Монтажник по монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій– костюм бавовняний

– рукавиці з надолонниками із вінілісшкіри – Т переривистої

– черевики шкіряні на неслизькій підошві

– каска

На зовнішніх роботах взимку, додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

10

 

2

12

до зносу

 

36

36

48

18.Водій легкового автомобіля

(водій вантажного автомобіля)

– рукавиці комбіновані

– жилет сигнальний

При перевезенні курних матеріалів вантажним автомобілем:

– костюм бавовняний

– рукавиці комбіновані

– жилет сигнальний

– чоботи кирзові

На постійних зовнішніх роботах взимку додатково:

– куртка бавовняна на прокладці що утеплює

Всім водіям при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту (ТО та Р) автомобілів. додатково:

– костюм бавовняний

– рукавиці комбіновані

При виконанні робіт з ТО та Р  на оглядових канавах, підйомниках і естакадах, додатково:

– каска будівельника з підшоломником

Водіям усіх автомобілів, що працюють на етильованому бензині, на час роботи на лінії видається:

– фартух гумовий з нагрудником

– рукавиці гумові

– нарукавники хлорвінілові

3

24

 

 

12

до зносу

24

24

 

36

 

 

 

12

до зносу

 

 

чергова

 

 

 

черговий

чергові

чергові

19.

(164)

Столяр будівельнийНа монтажі обладнання та загально-будівельних роботах:

– костюм бавовняний

– черевики шкіряні

– рукавиці комбіновані

Взимку додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

 

 

12

12

до зносу

 

36

36

48

20.

(160)

Слюсар будівельний– комбінезон бавовняний

– черевики шкіряні

– рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах взимку додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

12

12

до зносу

 

36

36

36

21.

(165)

{85}

Стропальник– комбінезон бавовняний

– рукавиці комбіновані

– черевики

– жилет сигнальний

– каска

– підшоломник

– жилет

На зовнішніх роботах взимку додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

– штани бавовняні на утеплювальній підкладці

– чоботи утеплені

– підшоломник утеплений

– рукавички

12

1

12

12

до зносу

24

12

 

36

36

48

24

12

22.

(166)

Тесляр– костюм бавовняний

– черевики шкіряні

– рукавиці з надолонниками із вінілісшкіри – Т переривистої

На зовнішніх роботах взимку додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

– брюки бавовняні на утеплювальній підкладці

– напівчобіти утеплені

12

12

 

2

 

36

36

48

 

Керівники, професіонали, фахівці

Майстер будівельних та монтажних робіткостюм бавовняний18
Виконавець робітплащ з водостійкого матеріалу24
Начальник дільниціплащ з водостійкого матеріалу24
Механік дільниціплащ з водостійкого матеріалу або костюм бавовняний24
Інженер з охорони працікостюм бавовняний18
 Взимку додатково:

– куртка бавовняна на утеплювальній підкладці

-напівчобіти утеплені

 

36

36

 

 

 

Головний інженер В.М. Скакун
 (підпис) 
П о г о д ж е н о :  
Інженер з ОП О.П. Кравчун
 (підпис)

 

 

 

Додаток  1
до Положення про
забезпечення ЗІЗ

 

ТОВ «ЕТАЛОН»

 

Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

N _____

 
Прізвище Стать 
Ім’я Зріст 
По батькові Розмір 
Табельний N одягу 
Цех, дільниця взуття 
Професія Арматурник/бетонярголовного убору 
Дата прийняття на роботу рукавичок 

 

 

Передбачено Нормами безоплатної видачі ЗІЗ (за результатами оцінки)
Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗПункт

Норм безоплатної видачі ЗІЗ

(порядковий номер оцінки ЗІЗ)

Одиниця виміруКількістьСтрок носіння (місяців)
 костюм брезентовий112
 черевики шкіряні/чоботи гумові112
 рукавиці брезентові11
 каска124
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці1  18
Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці1  18
Навушники протишумові   до зносу
     
 

 

 

Начальник структурного підрозділу   
 (підпис)  
Інженер з охорони праці   
 (підпис)  
Головний бухгалтер (бухгалтер)   
 (підпис)  

 

 

 

 

Видача і повернення спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗКод (номенклатурний)ВиданоПовернуто
датакількість% придатностірозписка в одержаннідатакількість% придатностірозписка про поверненнярозписка комірника про одержання
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

Додаток  6
до наказу №  11-ОП
від «11» січня 2011 р.
 
Додаток  2
до Положення…

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора
ТОВ «ЕТАЛОН»
від «11» січня2021 р.
№ 11-ОП

 

 

АЛГОРИТМ

Руху ЗІЗ

 

 1. Начальник дільниці (керівник структурного підрозділу) складає заявку про потребу у ЗІЗ на календарний період, візує її у голови комісії по забезпеченню ЗІЗ і подає роботодавцю.

При визначенні потреби у ЗІЗ має бути врахована потреба у заміні ЗІЗ, в яких вийшов строк носіння, ЗІЗ, якінеобхіднідля видачі вперше прийнятим працівникам відповідно до планових перспектив і чергових ЗІЗ.

2.При позитивній резолюції роботодавця відділ МТЗ закуповує (отримує у постачальника) ЗІЗ і здає на центральний склад (на ВБ).

Постачальник повинен надати сертифікати відповідності на всі ЗІЗ.

3.Бухгалтерія бере на облік ЗІЗ, які отримано на склад відповідно до заявок начальників дільниць (структурних підрозділів), виписує накладні та інформує про це в дільниці.

 1. Начальник дільниці отримує ЗІЗ по накладнім і передає комірнику. Після отримання ЗІЗ начальник дільниці несе відповідальність за його наявність облік і використання за призначенням.
 2. Комірник дільниці видає ЗІЗ працівникам згідно норм під розпис в особистій картці і веде облік строку використання.
 3. При прийомі нових працівників відділ кадрів вказує на оборотній стороні контрольного листа про проходження вступного інструктажу з охорони праці відомості, які потрібні для вибору ЗІЗ:

– стать; – зріст; – розмір одягу, взуття, головного убору, рукавичок.

 1. Теплий одяг і взуття видаються на зимовий період й приймаються назад з розписами в особистій картці.
 2. Чергові ЗІЗ зберігаються у комірника і видаються по розпорядженню начальника дільниці керівнику робіт.

 

 

 

Головний інженер В.М. Скакун
 (підпис) 
П о г о д ж е н о :  
Інженер з ОП О.П. Кравець
 (підпис)

 

 

виникли

питання?