ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про створення служби охорони праці та затвердження «Положення про СОП»

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про створення служби охорони праці та затвердження «Положення про СОП»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
____
Н А К А З № 04-ОП
від «__» 2023 р. м. Київ

Про створення служби охорони праці та затвердження «Положення про СОП»

На підставі вимог статті 15 Закону України «Про охорону праці» затвердженого Президентом України 21 листопада 2002р. № 229-ІV, розділу 1 «Типового положення про службу з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.21-04), затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р.та з метою комплексного вирішення питань охорони праці, оперативного керівництва, координації роботи, контролю за дотриманням вимог законодавчих, нормативно-правових актів, та нормативних актів підприємства, з ціллю підвищення рівня промислової безпеки, –

НАКАЗУЮ:
1.Затвердити організаційну структуру служби охорони праці.
2. Призначити інженером з охорони праці____
3.Згідно нових нормативно-правових актів з охорони праці інженеру з охорони праці ____внести зміни в наступні нормативні документи підприємства, а саме:
3.1. «Положення про службу охорони праці підприємства».
3.2.Посадові інструкції для працівників служби охорони праці.
3.3. В реєстри законодавчих та нормативно-правових документів, а саме:
– реєстр документації в службі охорони праці (дод. 1);
– реєстр законодавчих актів з охорони праці;
– реєстр нормативно-правових актів з охорони праці;
– реєстр нормативних актів з охорони праці підприємства;
– реєстр міждержавних і державних стандартів системи безпеки праці;
– реєстр журналів з охорони праці.
4.Затвердити «Положення про службу охорони праці» (дод. 2).
5. Інженеру з охорони праці _____.наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
6. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Додаток  1
до наказу  №04-ОП
від «05» січня 2023 р.

1.1. Р Е Є С Т Р

ДОКУМЕНТАЦІЇ В СЛУЖБІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

№ докум.Тип документаЗовнішні/

внутрішні

Рівень затвердженняВідповідальний за зберіганняМісце збері-гання
1.Державні нормативні документи ( Реєстри )ВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
2.Реєстр документації в службі

охорони праці

ВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
3Реєстр законодавчих актів

з охорони праці

ВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
4.1Реєстр нормативно-правових актів

з охорони праці

ВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
4.2Реєстр міждержавних і державних стандартів системи безпеки праціВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
4.3Реєстр бланків з охорони праціВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
4.4Реєстр форм з охорони праціВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
4.5Реєстр  журналів з охорони праціВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
4.ПротоколиВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
5Накази організаційніВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
6Оперативний контрольВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
7ПриписиВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
8Приписи контролюючих органівВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
9ДозволиЗовнішнійДиректорІнженер з ОПСОП
10Акти підготовчих робітВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
11Акти – допускиВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
12Наряди – допускиВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
13П В РВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
14Облік механізмів та обладнанняВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
15Паспорти  на обладнанняЗовнішнійДиректорІнженер з ОПСОП
16Огородження

Схеми   Куточки

ЗовнішнійДиректорІнженер з ОПСОП
17Виробничий травматизмВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
18Невиробничий травматизмВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
19Правила ВТРВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
20Атестація робочих місцьЗовнішнійДиректорІнженер з ОПСОП
21МедоглядиЗовнішнійДиректорІнженер з ОПСОП
22Вхідні матеріалиВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
23Вихідні матеріалиВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП
24Звіти з ОПВнутрішнійДиректорІнженер з ОПСОП

___________

Примітка: СОП- служба охорони праці

 

Додаток  2
до наказу  № 04-ОП
від «05» січня 2023 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Згідно з Законом України «Про охорону праці» служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

1.2. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо генеральному директору.

1.3.Служба охорони праці створюється на підприємстві з числом працюючих 50 і більше осіб.

1.4. Працівники відділу у своїй діяльності керуються Законами України, постановами та розпорядженнями Уряду України, будівельними нормами, правилами, стандартами, технічними умовами, іншими нормативними документами, міжнародними стандартами серії ISO 45001-2018, 14001-2015, “Політикою підприємства”, “Положенням про Координаційну раду системи менеджменту підприємства” і планами її роботи, Настановою системи менеджменту підприємства, настановами процесів, цим Положенням та документами, що відображені у Реєстрі типів документів (Ф-4.2.3-01.)

1.5.Назви посад (професій) установлюються відповідно до Національного  класифікатора України ДК – 003 – 2010″Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07. 2010 № 327, а кваліфікаційні вимоги відповідно до розділу 1 “Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців” Випуск 1 “Професії працівників, що є загальними  для всіх видів економічної діяльності” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 N 336.

1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

1.7. Робота служби охорони праці підприємства здійснюється відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених заступником директора з охорони праці.

1.8. Робочі місця працівників служби охорони праці розміщуються в окремому кабінеті, забезпечуються належною оргтехнікою, технічними засобами зв’язку.

1.9.Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок створюється кабінет з охорони праці відповідно до Типового положення про кабінет охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 № 191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.97 за № 458/2262.

1.10.Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України „Про охорону праці” та цим Положенням.

1.11. Працівники служби охорони праці підприємства в своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства.

1.12.Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства.

 1. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ`ЯЗКИ

2.1.Опрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з цих питань.

2.2.Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.

2.3.Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

2.4. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень, галузевої угоди, розділу “Охорона праці” колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

2.5.Інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства з питань охорони праці, в тому числі з використанням інформаційних засобів.

 1. СТРУКТУРА

3.1. Структуру та штати служби затверджує директор підприємства відповідно з типовими структурами апарату управління та особливостей виробництва.

3.2. До складу служби входять:

– інженер з охорони праці.

 1. ФУНКЦІЇ

4.1. Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

4.2. Погодження проектів наказів з питань охорони праці.

4.3.Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці оперативного контролю за дотриманням працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

4.4. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.

4.5. Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.

4.6.Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

4.7. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

4.8.Складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони  праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

4.9.Інформування працівників про основні вимоги законів, нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

4.10. Розгляд:

 • питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);
 • листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань законодавства з охорони праці.

4.11.Організація:

 • забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;
 • роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;
 • нарад, семінарів, конкурсів з питань охорони праці;

4.12.Участь у:

 • розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до вимог затвердженого 17.04.2019 р. Постановою КМ України № 337 «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
 • складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;
 • проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони праці;
 • розробленні положень, інструкцій, розділу „Охорона праці” колективного договору, актів з охорони праці, що діють у межах підприємства;
 • складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди;
 • організації навчання з питань охорони праці;
 • роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

4.13.Забезпечення організаційної підтримки (в разі наявності) роботи комісії з питань охорони праці підприємства.

4.14.Контроль за:

 • виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;
 • проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
 • наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;
 • своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;
 • своєчасним випробовуванням запобіжних і захисних пристроїв, станом вентиляційних систем;
 • своєчасним проведенням навчання, перевірки знань та всіх видів інструктажу з питань охорони праці;
 • забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;
 • організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;
 • санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;
 • своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення відповідно до вимог законодавства та колективного договору;
 • дотриманням у належному безпечному стані території підприємства;
 • організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;
 • використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
 • застосування праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;
 • виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та поданням страхового експерта з охорони праці;
 • проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.
 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Служба охорони праці має відносини з усіма відділами, службами, структурними  підрозділами, працівниками підприємства, в тому числі з уповноваженими трудового колективу з питань охорони праці, відвідувачами, представниками інших організацій при сумісних роботах у будівництві і представниками контролюючих та правоохоронних органів, а саме:

Що отримуєПеріодичністьЩо надаєПеріодичність
1234
1. Бухгалтерія
1.Канцтовари

2.Проплати по рахунках згідно   комплексних заходів

З.Дані про витрати на заходи з охорони праці

4.Дані про з/плату потерпілим у разі нещасного випадку

5.Колдоговір

 

6.Інформація щодо оплати договорів-рахунків

Раз на місяць

У разі необхідності

 

 

Раз у квартал

 

 

Раз у квартал

 

Раз у рік

 

 

При наявності

1.Заявка

2.Підписані ген.директором договори – рахунки

3.Акти по формі

Н -1

 

4.Форми до колдоговору

 

5.Договори-      рахунки

  При необхідності

 

Раз у рік

 

Раз у рік

 

при настанні

 

Раз у рік

 

 

При необхідності

2. Відділ кадрів
1.Про кількість випадків захворювань та л/днів

2.Контрольний лист

3.Копію наказу про організацію медоглядів

4.Копію акта про проходження медоглядів

5.Копію наказу по результатам медоглядів

6.Перелік професій та спеціальностей

7.Правила внутрішнього трудового розпорядку

Раз у квартал

 

При оформлені працівників на роботу

Раз у рік

Після закінчення медоглядів

 

-’’-

Раз у рік

Раз у квартал

1.Результати атестації робочих місць

2.Списки виробництв, професій і посад де має місце робота із шкідливими і важкими умовами праці

3.Наказ про результати атестації робочих місць

 

 

 

 

Після завершення

 

 

 

 

За результатами

актуалізації

 

 

По завершенню атестації

3. Структурні підрозділи (дільниці)
1.Відповіді на видані приписи по усуненню порушень ОП

 

2.Пояснення по

допущеним порушенням вимог охорони праці та нещасним випадкам

Після закінчення строку його виконання

На вимогу контролюючої

посадової особи

Приписи, результати аудитів та інспекцій для усунення виявлених порушень з ОП, інст.-рукції, накази, посвід-чення, знаки безпе-ки, журнали, бланки, нормативну документ-тацію та інші акти з ОП, ПЛАС для ознайомлен-ня, реєстри ризиків за результатами узгоджен-ня,плани та програми з ОП 

 

 

 

 

 

При перевірці стану ОП та при необхідності

 

 

4. Диспетчерська служба
1.Послуга службово-го автомобіля

2.Інформація щодо виникнення інцидентів, нестандартних подій (аварій)

При необхідності

 

 

При наявності

Заява
5. Механік, енергетик
1.Відповіді на видані приписи по усуненню порушень ОП

2.Пояснення по допу-щеним порушенням вимог охорони праці та н/в.

3.Відомості про взят-тя на баланс підпри-ємства або оренду нового обладнання

4.Проєкти інструкцій з ОП на узгодження

Після закінчення строку його виконання

На вимогу кон-тролюючоїособи

При наявності

 

 

 

При необхідності

Приписи для усунення виявлених порушень ОП,

інструкції, накази,

посвідчення, знаки безпеки, журнали, бланки, нормативну документацію та інші акти з ОП

При перевірці стану ОП, по заяві та при необхідності

 

 

6. Адміністративно-господарський відділ
1.Листи, розпорядже-ння, накази, вхідні телефонограми

2.Ремонт комп’ютера, картриджі

 

3.Придбання меблів

При надходженні

 

При необхідності

При необхідності

1.Листи, розпорядження, накази (вихідні)

2.Заява

 

3.Заява

При наявності

 

При необхідності

 

При необхідності

7.  Виробничо-технічний відділ
1.Перелік будівельних об’єктів

2.Копії наказів про призначення відпо-відальних ІТП за безпечне ведення робіт

Перед початком їх будівництва

 

-’’-

1.Копії протоколів про перевірку знань

2.Результати погодження ПВР

1 раз у рік

 

При наданні ПВР на узгодження

3.Проект виконання робіт на узгодження

 

4.Технологічні карти

За два місяці до початку будівництва

Після їх розробки

Після представлення

 

Результати погодження та контролю

При наданні

 

 

При наданні

9. Юридичний відділ
1.Зміни у законодавстві з ОПЗа запитом заступника директора з охорони праці1.Договори на погодження

2.Положення про відділ та посадові інструкції

3.Інструкції з ОП та проекти наказів  на погодження

4. Матеріали розсліду-вання нещасних випадків

При необхідності

 

 

 

 

 

При вказівці директора

10.Відділ контролю якості
1.Документація СМП для погодження або виконанняПри введені в дію1.Програми по запобіганню появи та зменшення наслідків ризиків профбезпекиЗа результатами затвердження реєстрів небез-печних факто-рів та ризиків профбезпеки
2. Результати аудитів СМППо завершенню аудиту2.Методики на узгодженняПісля розробки
3.Результати функціонування СМП після аналізуванняПісля аналізування
4.Інформування щодо засідання КРПеред проведенням3.Положення та інструкції на узгодженняПісля розробки
5.Інформація щодо проведення аудитів СМППеред проведенням4.Результати функціонування служби ОП для аналізування СМПНе менше 1 разу на рік
6.Зміни до документації СМППісля змін та їх введення в дію
 1. Учбові заклади
1.Договори-рахунки

2.Протоколи та посвідчення про  проведення навчання та перевірку знань

3.Акти приймання виконаних робіт

4.Налогова накладна

При необхід-ності навчання

Після проведення навчання

-’’-

 

-’’-

Лист-заява,

Договір-рахунок

При необхідності

 

 1. Відділ профілактичної дезінфекції
1.Акт приймання виконаних  робітПісля виконання робітЛист-заява,

договір – рахунок

При необхідності
 1. Видавництва
1.Договори-рахунки

 

2.Нормативну  документацію, літературу, журнали, наглядні посібники з ОП

3.Накладні про отримання  замовлення підприємства

В установлені терміни

Після виконання замовлення

 

 

-’’-

 

Лист – замовлення,

договір-рахунок,

доручення

 

 

 

При необхідності

 1. Контролюючі організації:

Держпраці, СЕС, РДА, пожінспекція

1.Нормативні акти

 

 

2.Приписи

 

3.Матеріали про притягнення відповідальних осіб до адміністративної відповідальності

Після випуску з друку

При перевірці стану охорони праці

При перевірці стану охорони праці та настанні нещасних випадків

 

Відповідні відповіді та пояснення

 

 

 

Акт форми Н-1

 

 

В установлені терміни

При невиконанні

 

На протязі 5-ти днів після закінчення розслідування

 1. Правоохоронні органи
1.Постанови, листиПри здійсненні контролю за дотриманням роботодавцями законодавства з охорони праціВідповіді та поясненняВ установлені терміни

 

 1. ПРАВА
 • Працівники служби охорони праці мають право:
 • видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи (за формою згідно з додатком) щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис працівника служби охорони праці може скасувати лише роботодавець. Припис складається в 2 примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об’єкта, цеху, другий залишається та реєструється у службі охорони праці. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, працівник з охорони праці надсилає відповідне подання на ім’я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю;
 • зупиняти роботу виробництв, дільниці, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників;
 • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;
 • надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги охорони праці;
 • за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю;
 • залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Всю повноту відповідальності за організацію роботи та своєчасність виконання покладених дійсним Положенням на відділ задач та функцій несе інженер з охорони праці.

7.2. Ступінь відповідальності інших працівників відділу встановлюється посадовими інструкціями.

 1. РЕСУРСИ ВІДДІЛУ

 

РесурсиОсновні вимогиВідповідальний за забезпеченняНормативний документ в якому описана схема забезпечення
1.ЛюдськіКомпетентність та наявністьВідділ кадрівНП-6.2.”Управління персоналом”
2.ТехнічніНаявність комп’ютера з необхідними  системами програмного забезпечення, принтера, телефонного зв`язку, інтернетІнженер з програмного забезпеченняНП-6.3. „Управління інфраструктурою”

НП-7.4. „Закупівлі”

3.МатеріалиКанцелярські товариЗаст. головного бухгалтераНП-7.4.”Закупівлі”
4.ОбладнанняСтоли, стільці, тумбочки, полички та інші

 

Начальник адміністративно –

господарського відділу

НП- 6.3. „Управління інфраструктурою”

НП-7.4 „Закупівлі”

5.ІнфраструктураНаявність кабінетуЗаст. директора по загальним питаннямНП- 6.3. „Управління інфраструктурою”

 

6.ІнформаційніМожливість користуватися Інтернетом, електронною поштою, друкованими виданнямиІнженер з програмного забезпечення

 

 

 

 

НП- 6.3. „Управління інфраструктурою”

 

7.СередовищеОптимальний температурний режим, освітлення, наявність притяжної та витяжної вентиляціїНачальник адміністративно –

господарського відділу

НП-02 Настанова СМП НП-6.3. „Управління інфраструктурою”

НП-4.2.3.

„Управління документацією”

 

 

 1. УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, ЗАПИСАМИ З ЯКОСТІ

9.1.Перелік документів необхідних для виконання завдань, функцій, обов’язків найменування, позначення і їхнє місце знаходження відділу контролю якості наведено в Реєстрі типів документів (Ф-4.2.3-01).

9.2.Перелік записів з якості якими управляє відділ наведено в Реєстрі  записів з якості (Ф-4.2.4-01).

9.3.Положення розроблено відповідно до методики  М-6.2-03 „Методика по розробці та оформленню положення про підрозділ, відділ та службу”.

 

виникли

питання?