ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Інструкція Для осіб ,відповідальних за реєстрацію та облік технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вуличнодорожній мережі загального користування

Головна » Документи з охорони праці » Інструкції з охорони праці за професіями, загальні та по видах робіт » Інструкція Для осіб ,відповідальних за реєстрацію та облік технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вуличнодорожній мережі загального користування

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 8

Інструкція Для осіб, відповідальних за реєстрацію та облік технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вуличнодорожній мережі загального користування

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Інструкція для особи, відповідальної за реєстрацію та облік технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, розроблена на підставі чинного законодавства України про охорону праці та з урахуванням вимог:

  • “Положення про розробку інструкцій з охорони праці” (НПАОП 0.00-4.15-98);
  • “Правил охорони праці на автомобільному транспорті” (НПАОП 0.00-1.62-12);
  • Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 27.01.2010 № 9;
  • Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8;
  • Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687;
  • Технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2012 № 137;
  • Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26.11.2012 № 710;

  і є нормативним актом в межах підприємства.

  1.2. Працівники, які порушили вимоги цієї інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому законом порядку: дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну – залежно від наслідків, спричинених порушенням.

  1.3. Дія інструкції поширюється на всі дільниці підприємства, визначає загальні права та обов’язки, а також установлює відповідальність за організацію та безпечну експлуатацію технологічного транспорту.

  1.4. Технологічний транспорт – це транспортні засоби переривчастої та безперервної дії, які є елементом технологічної системи і використовуються для переміщення сировини (матеріалу), що обробляється, або продуктів його переробки (напівфабрикатів, готової продукції) і відходів виробництва.

  1.5. Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб – великотоннажний автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів, транспортування розкривних порід і корисних копалин на відкритих гірничих розробках чи ґрунту на будівництві, а також інший механічний транспортний засіб, у т.ч. обладнаний спеціальними пристроями чи механізмами, або транспортний засіб, призначений для руху лише у поєднанні з іншим транспортним засобом, яким керує машиніст (оператор, водій), і який використовує власник для забезпечення виробничих процесів під час провадження ним господарської діяльності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг), а також для переміщення сировини (матеріалів), що обробляється, і відходів виробництва.

  1.6. Дорожній транспортний засіб – транспортний засіб, призначений для експлуатації переважно на автомобільних дорогах загального користування усіх категорій. До дорожніх транспортних засобів, як правило, належать колісні транспортні засоби.

  1.7. Колісний транспортний засіб – транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, за допомогою якого перевозять людей і (або) вантажі, а також перевозять і приводять у дію під час руху чи на місці встановлене на ньому обладнання чи механізми для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі у дорожньому русі.

  1.8. Автомобіль – колісний транспортний засіб, який рухається джерелом енергії, має не менше ніж 4 колеса, призначений для руху безрейковими дорогами і використовується для перевезення людей та (чи) вантажів, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт.

  1.9. Вимоги безпечної експлуатації окремих категорій технологічних транспортних засобів (далі – ТТЗ) визначають нормативно-правові акти, що мають КВЕД 60 “Наземний транспорт”.

  1.10. Мінагрополітики користується правом встановлювати вимоги безпечної експлуатації окремих категорій ТТЗ, визначати обсяги випробувань і періодичність технічного огляду ТТЗ, вести реєстрацію ТТЗ та контролювати дотримання їх вимог безпечної експлуатації.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА БЕЗПЕЧНА

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Безпечна експлуатація технологічних транспортних засобів

2.1.Експлуатацію будь-якої машини умовно можна поділити на кілька етапів: реєстрація (облік), технічний огляд, уведення в експлуатацію, транспортування до місця експлуатації, поточна експлуатація, технічне обслуговування та ремонт, зберігання, зняття з експлуатації, зняття з ре­єстрації (обліку).

2.2.Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням та монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів є роботами підвищеної небезпеки.

2.3.Суб’єкт господарювання повинен зареєструвати в Держпраці декларацію на право експлуатації ТТЗ, що підлягають реєстрації у територіальних органах Держпраці, та отримати дозвіл на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт,технічне обслуговування, реконструкцію цих засобів виробництва.

 1. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОБЛІК ТЕХНОЛОГІЧНИХ

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

3.1. Реєстрація технологічних транспортних засобів – здійснення комплексу заходів, пов’язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою та за необхідності дослідженням іденти-фікаційних номерів вузлів і агрегатів та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків.

3.2. Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів -видача реєстраційних документів обмеженого строку дії на ТТЗ у разі його тимчасового ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення або довгострокової передачі транспортного засобу в оренду (лізинг).

ТТЗ реєструються уповноваженим органом за місцем їх експлуатації, однак для підіймачів можливе виконання робіт без їх перереєстрації у разі направлення для роботи строком менше 3 місяців за межі області, у якій вони зареєстровані.

Перед реєстрацією, перереєстрацією, тимчасовою реєстрацією, зняттям з обліку ТТЗ (крім випадків зняття з обліку у зв’язку з непридатністю, вибракуванням та списанням) проводиться державний технічний огляд.

3.3.Експлуатаційна та ремонтна документація ТТЗ має відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 2.601:2006. У разі відсутності паспорта ТТЗ його дублікат встановленої форми можна отримати від підприємства-виготовлювача, монтажної організації або уповноваженого органу, який проводить реєстрацію.

3.4.ТТЗ підлягає тимчасовій реєстрації у разі його тимчасового ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення та передачі ТТЗ у довгострокову оренду (лізинг) та позичку.

3.5.У разі тимчасового ввезення ТТЗ на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення реєстраційний документ і номерний знак на ТТЗ, якщо він був зареєстрований за межами України, здають до експертно-технічного центру (ЕТЦ). Замість цих документів видають свідоцтво про реєстрацію та номерний знак із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію «Особливі примітки» строку їх дії. Первинний реєстраційний документ і номерний знак повертають власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації.

3.6.У разі передачі ТТЗ у довгострокову оренду (лізинг) та позичку тимчасове свідоцтво про реєстрацію видають із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію «Особливі примітки» строку його дії, що ви­значається строком дії договору оренди (лізингу) або позички. Первинні свідоцтво про реєстрацію і номерний знак здають до ЕТЦ, а після закінчення строку тимчасової реєстрації повертають власникові.

Після закінчення строку тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим.

3.7. Технічний огляд технологічних транспортних засобів — комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється як візуально, так і з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено нормативними документами, та з випробування ТТЗ.

3.8.Також існує інше визначення, згідно з яким перевірка (контроль) технічного стану транспортного засобу — це процес визначення відповідності транспортного засобу встановленим до конструкції і технічного стану вимогам.

3.9.Технічний огляд проводять з метою оцінки технічного стану ТТЗ, окремих конструктивних елементів, перевірки його на відповідність нормативним документам, встановлення відповідності ідентифікаційних номерів записам у реєстраційному документі, можливості, доцільності, умов і терміну подальшої безпечної експлуатації. Технічний огляд поділяється на державний та відомчий, при цьому під відомчим технічним оглядом розуміють технічний огляд у період між державними технічними оглядами.

3.10. Державний технічний огляд зареєстрованих ТТЗ проводять щорічно на платній (договірній) основі з уповноваженою особою експертної організації.

3.11. Експертна організація (ЕТЦ) – це суб’єкт господарювання, який має дозвіл Держпраці на проведення експертного обстеження (технічного діагностування) устатковання.

3.12.Для проведення державного технічного огляду власник ТТЗ:

– призначає відповідальних осіб з наданням права підпису актів та інших матеріалів;

готує обладнання ТТЗ до проведення технічного огляду відповідно до вимог організаційно-методичних документів;

надає фахівцям ЕТЦ паспорт (формуляр) ТТЗ, технічні, експлуатаційні та інші передбачені документи;

– організовує та разом з фахівцями ЕТЦ забезпечує безпечне проведення робіт з технічного огляду.

3.13.Якщо пред’явити ТТЗ для проведення технічного огляду неможливо (через несправність або з іншої причини), його власник повинен повідомити ЕТЦ про причини, через які технічний огляд не відбувся.

3.14. Державний технічний огляд ТТЗ передбачає такі заходи:

– перевірка відповідності типу, моделі ТТЗ, ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів, номерного знака ТТЗ записам у документах, що встановлюють право власності або користування ТТЗ;

– контроль технічного стану ТТЗ (технічний стан причепів, напівпричепів перевіряють у складі з тягачем) на відповідність вимогам правил, стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища.

3.15.Під час державного технічного огляду ТТЗ на відповідність нормативним вимогам та вимогам експлуатаційної документації перевіряють:

– технічний стан устатковання з перевіркою роботи деталей, вузлів та механізмів як на холостому ходу, так і піднавантаженням;

– надійність кріплення вузлів і деталей;

– справність паливо-мастильних пристроїв та їх герметичність;

– герметичність ущільнень насосного обладнання, трубопроводів та інших вузлів, що працюють під тиском;

– наявність та справність захисних огороджувальних та інших технологічних пристроїв;

– відповідність нормативним вимогам робочого місця машиніста (водія).

3.16.Несправності та неполадки, виявлені під час проведення технічного огляду та випробування ТТЗ, документують в установленому порядку для подальшого усунення.

3.17. ТТЗ вважаються такими, що не пройшли державний технічний огляд, якщо при їх обстеженні було виявлено:

– будь-яка несправність ТТЗ;

– вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах або їх димність перевищує установлені стандартами норми;

– відсутність спеціальної медичної аптечки, первинних засобів пожежогасіння та знака аварійної зупинки;

– відсутність свідоцтва про державну реєстрацію ТТЗ чи номерного знака (для зареєстрованих ТТЗ);

– відсутність позитивного висновку експертизи, проведеної фахівцями ЕТЦ, на відповідність ТТЗ нормативно-правовим актам з охорони праці України (для ТТЗ, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних);

– невідповідність ідентифікаційних номерів ТТЗ, вузлів та агрегатів записам у документах, що встановлюють право власності або користування ТТЗ.

ТТЗ, що не пройшли державний технічний огляд, не допускаються до подальшої експлуатації та підлягають повторному технічному огляду.

3.18.За результатами технічного огляду ТТЗ, уповноважений представник ЕТЦ у двох примірниках складає Акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу:

– при проведенні реєстрації, перереєстрації, тимчасовій реєстрації та знятті з обліку ТТЗ ;

– при проведенні щорічного державного технічного огляду.

Один примірник цього акта видається власнику ТТЗ, а інший – за­лишається в ЕТЦ (строк зберігання акта в ЕТЦ – 1 рік).

Також існують інші форми актів (протоколів), які складають за результатами технічного огляду ТТЗ, наприклад:

– акт перевірки технічного стану та комплектності машини;

– протокол контролювання технічного стану колісних транспортних засобів;

– протокол перевірки технічного стану транспортного засобу.

За результатами технічного огляду видають талон , на зворотному боці якого ставиться підпис експерта ЕТЦ, який проводив технічний огляд, та його особиста номерна печатка (штамп). Відомості про проведений держав-ний технічний огляд вносять до Журналу реєстрації державного технічного огляду технологічного транспортного засобу.

 1. ВВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО

ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

4.1.Рішення про можливість експлуатації ТТЗ вносить у його паспорт (формуляр) уповноважена особа, наприклад, представник ЕТЦ.

4.2.Введення в експлуатацію ТТЗ, що не підлягає державній реєстрації, здійснюється за наказом суб’єкта господарювання — власника ТТЗ на підставі рішення особи, відповідальної за його експлуатацію.

4.3. Перелік документів, необхідних на етапі введення в експлуатацію технологічних транспортних засобів (машин) наведено в Додатку 4. Прийманню підлягають нові, капітально відремонтовані машини та при зміні їх власника (оренда, лізинг, продаж). Приймання машини здійснює комісія суб’єкта господарювання, яка оцінює наявність сертифікатів відповідності, комплектність і технічний стан машини як за експлуатаційною документ-ацією, так і за результатами зовнішнього огляду, випробування на холостому ходу та під навантаженням.

4.4.Зовнішнім оглядом визначається загальний стан машини та вста­новлюється наявність видимих дефектів. Випробування на холостому ходу підтверджує працездатність усіх вузлів машини (двигуна, гальмівних систем, приладів освітлення та сигналізації тощо). Шляхом випробування під навантаженням визначають відповідність фактичних параметрів машини її технічним характеристикам.

4.5.За результатом роботи комісії оформлюють акт перевірки технічного стану та комплектності машини (див. Додаток 1), на підставі якого приймають рішення про використання машини за призначенням. До експлуатації допускаються машини, які прийняті комісією суб’єкта господарювання, поставлені на облік в установленому порядку (пройшли державний технічний огляд та мають державну реєстрацію).

4.6.Машину вводять в експлуатацію наказом суб’єкта господарювання, а також визначають відповідальних осіб тазакріплюють за нею експлуата-ційний та ремонтний персонал. Відомості про закріпленого машиніста (водія) заносять у паспорт (формуляр) машини.

4.7.Зразок акта приймання машин в експлуатацію наведено у Додатку 2, акта про закріплення машини за машиністом (водієм) – у Додатку 3.

4.8.Призначення особи, відповідальної за експлуатацію машин, як правило, характеризується триступеневою структурою:

– особа, відповідальна за організацію експлуатації машин (наприклад, головний механік);

– особа, відповідальна за технічний стан та експлуатацію машин наприклад: слюсар-ремонтник, акумуляторник, слюсар з паливної апаратури, слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів);

– особа, відповідальна за організацію безпечного виконання робіт на виробничому об’єкті з використання машини (водій, машиніст).

                   Примітка:

Актскладається у двох примірниках: один залишається у особи, яка видала машину; другий – у особи, яка прийняла машину.

Переведенню машиніста на машину іншої моделі має передувати його перепідготовка у відповідних навчальних закладах або в умовах експлуатаційної організації з обов’язковою атестацією.

Транспортування технологічного транспортного засобу до місця експлуатації

Спосіб транспортування машин до місця експлуатації залежить від вимог експлуатаційної документації, умов транспортування та відстані перевезень. Транспортування машини на гусеничному ходу, як правило, здійснюють спеціальним транспортом (спеціально обладнаним тягачем, причіпом-ваговозом). Переміщення гусеничних машин власним ходом допускається на відстань не більше 3 км (п. 8.3 ДБН В.2.8-9-98). Транспортування машин по транспортних магістралях здійснюють з урахуванням вимог нормативних документів (Правил № ЗО, Правил № 198, Правил № 1040) або спеціально розробленого проекту, погодженого з відповідним контролюючим органом (наприклад, Державтоінспекцією).

Єдині правила користування автомобільними дорогами, вулицями, залізничними переїздами загального користування визначають Правила № 198, у розділі III яких визначено вимоги щодо переміщення транспортних засобів на гусеничному ходу. Зокрема, пунктом 15 цих Правил передбачено, що рух транспортних засобів на гусеничному ходу проїзною частиною автомобільних доріг з твердим покриттям та їх узбіччями забороняється.

На підприємстві мають бути розроблені локальні нормативні до­кументи, які регламентують порядок транспортування ТТЗ, — Правила (інструкції) про перевезення великогабаритних та великовагових транспортних засобів, проект виконання робіт по транспортуванню машин, які мають бути затверджені спеціалізованою організацією (Державтоінспекція).

Ці документи переглядають щоразу перед початком транспортування (п. 8.6 ДБН В.2.8-9-98)

Експлуатації технологічних транспортних засобів передує великий обсяг роботи, що передбачає реєстрацію машини, її технічний огляд, уведення в експлуатацію і транспортування до місця експлуатації. Усі ці процеси регламентовані вимогами нормативних документів, дотримання яких сприятиме подальшій безпечній експлуатації

виникли

питання?