ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Інструкція для особи відповідальної, за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

Головна » Документи з охорони праці » Інструкції з охорони праці за професіями, загальні та по видах робіт » Інструкція для особи відповідальної, за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 5

Інструкція для особи відповідальної, за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Інструкція для особи відповідальної, за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані (далі-кранів), розроблена на підставі чинного законодавства України про охорону праці, та з урахуваннямвимог:

– «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.15-98);

-ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12);

– «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18);

і є нормативним актом у межах підприємства.

1.2. Дія інструкції поширюється на всі дільниці підприємства, визначає загальні права та обов’язки, а також установлює відповідальність за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані.

1.3. Відповідальність за утримання кранів в справному стані покладається наказом роботодавця (розділ VІ. гл.5, п.1. Правил) на головного механіка підприємства по механічній частині та головного енергетика підприємства по електричній частині, яким підпорядкований персонал (крім стропальників), що обслуговує крани, після перевіркиуних знань Правилу встановленому порядку, видачі відповідних посвідчень та посадових інструкцій.Періодична перевірка знань особи, відповідальної за утриманнявантажопідіймальних кранів в справному стані, проводиться кожні три роки.

1.4. Дата і номер наказу про призначення особи, відповідальної за утримання в справному стані кранів, а також прізвище, ім’я тапо батькові та підпис його повинні міститись в паспорті крана.Ці відомості заносяться в паспорт крана до його реєстрації в інспекціях і територіальних управліннях Держпраці,а також кожного разу після призначення нової особи, відповідальної за утримання крана в справному стані.

1.5.У разі передачі крана в оренду, організація, яка відповідає за утримання його в справному стані, вказується в договорі на передачу крана.Якщо відповідальність покладена на орендаря, то він організує обслуговування крана відповідно до Правил та видає наказ про призначення особи, відповідальної за утримання крана в справному стані.

1.6. Якщо суб’єкт господарювання кранів не в змозі забезпечити утримання їх в справному стані і призначити особу, відповідальну за утримання крана в справному стані, він укладає договір на технічне обслуговування їх з підприємством (організацією), яке має необхідні умови утримання кранів в справному стані та дозвіл органів Держпраці на їх експлуатацію. Згідно з договором це підприємство (організація) призначає особу, відповідальну за утримання кранів в справному стані. Взаємовідносини між ним і обслуговуючим персоналом та відповідальними працівниками суб’єкту господарювання визначаються договором.

1.7. У випадку, коли особа, відповідальназа утримання в справному стані кранів, призначається суб’єктом господарювання, а обслуговуючий персонал (машиністи кранів, слюсарі і монтери) іншим підприємством (організацією), указаним в п.1.6, то взаємовідносини між ними обумовлюються договором між суб’єктом господарювання та цим підприємством (організацією).

1.8. На час відпустки, відрядження, хвороби та в інших випадках відсутності особи, відповідальної за утримання в справному стані кранів, виконання її обов’язків покладається наказом на працівника, який заміщує її за посадою (без занесення йогопрізвища в паспорт крана).

1.9.Особа, відповідальна за утримання в справному стані крана, повинен знати: будову вантажопідіймального обладнання; Правила; інструкцію для осіб, відповідальних за утримання в справному станівантажопідіймальних кранів; інструкції заводів-виробниківз монтажу та експлуатації кранів; виробничі інструкції обслуговуючого персоналу та керуватись під час роботи вказівками, що містяться в них.

Особа, на яку покладені обов’язки відповідального за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів з електричним приводом, повинен також знати відповідноПравила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»(НПАОП 40.1-1.21-98)в частині, що стосується електрообладнання кранів, та забезпечувати виконання їх під час експлуатації кранів.

 

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇЗА

УТРИМАННЯВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХКРАНІВ

В СПРАВНОМУ СТАНІ

 

2.1. Особа, відповідальна за утриманнявантажопідіймальних кранів в справному стані зобов’язана забезпечити:

-утримання вантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахватних пристроїв, тари та колисок для підіймання людей, кранових колій, якщо останні також знаходяться під його наглядом, в справному стані шляхом проведення регулярних оглядів та ремонтів в установлені графіком строки, систематичних перевірок за правильним веденням журналу періодичних оглядів та своєчасного усунення виявлених несправностей, а також шляхом регулярного особистого огляду вантажопідіймальних машин, знімних вантажозахватних пристроїв, тари та колисок для підіймання людей;

– обслуговування та ремонт вантажопідіймальних кранів, колисок для підіймання людей навченим та атестованим персоналом, який має необхідні знання та достатні навики з виконання покладених на них робіт, а також періодичну перевірку знань обслуговуючого персоналу;

– виконання машиністами кранів інструкцій по обслуговуванню вантажопідіймальних кранів;

– своєчасну підготовку до технічного оглядувантажопідіймальних кранів;

-вихід кранів в ремонт відповідно до графіка;

-виконання приписів органів  Держпраці;

– зберігання паспортів та технічної документації на вантажопідіймальні крани, знімні вантажозахватні пристрої, тару, колиски для підіймання людей, а також копії протоколів періодичної перевірки знань обслуговуючого крани персоналу.

2.2.Особа, відповідальна за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів, повинна забезпечити обслуговування кранів постійно закріпленим персоналом та не допускати перехід машиністів для роботи з одного крана на інший без його відома.

У разі необхідності переведення машиністів з одного крана на інший того ж типу, але іншої моделі, особа, відповідальна за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, зобов’язана ознайомити машиніста з особливостями будови та обслуговування такого крана, а також перевірити його практичні навики.

Переведення машиніста з крана одного типу на кран іншого типу (наприклад, з баштового на мостовий) допускається тільки після навчання та атестації їх в порядку, установленому Правилами.

2.3.Особа, відповідальна за утримання в справному стані мостових кранів, повинна встановити порядок, при якому машиніст може приступати до роботи на крані тільки після одержання ключа або марки на право управління краном, та стежити за тим, щоб під час огляду кранів слюсарями, електромонтерами та іншими особами, вони відбирали у машиніста ключ або марку на період перебування на крані.

2.4.Особа відповідальна за утримання в справному стані вантажопідіймального крана, повинна бути присутньою при контрольних перевірках (обстеженнях) кранів, що проводяться інспекторами органів Держпраці (далі – інспектор), та технічних оглядах, що проводяться особами, які здійснюють нагляд за вантажопідіймальними кранами.

2.5.Особа, відповідальна за утримання в справному станівантажопідіймального крана, готує крани до технічного огляду, при цьому перевіряється:

2.5.1.Стан металоконструкцій та їх зварних, клепаних, болтових з’єднань (відсутність тріщин, деформацій, зменшення товщини стінок внаслідок корозії або ослаблення заклепочних та болтових з’єднань та інших дефектів), а також кабін, драбин, площадок та огорож.

2.5.2. Стан гака, деталей його підвіски (знос та відсутність тріщин в зіві, в нарізній частині та інших місцях).

2.5.3. Стан канатів та елементів їх кріплення. Браковка сталевих канатів проводиться згідно з пунктом 42 глави 3 розділу VІ Правил.

2.5.4. Стан ходових коліс, елементів гальм, барабанів, блоків, вісей, деталей їх кріплення, а також елементів підвіски стріли у стрілових кранів.

2.5.5. Стан ізоляції проводів та заземлення електричного крана з визначенням опору розтікання струму.

2.5.6. Відповідність маси противаги та баласту у стрілового крана значенням, вказаним в його паспорті.

2.5.7. Стан кранової колії та відповідність її вимогам Правил.

2.5.8. Фактична відстань між гаковою підвіскою та упором при спрацюванні кінцевого вимикача механізму підіймання. Роботи, передбачені п. п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.5, 2.5.6 можуть проводитись до технічного огляду. В цьому випадку результати оглядів та перевірок оформлюються актом підписаним особою, яка проводила огляд та перевірку.

2.6.Особа, відповідальна за утримання в справному станівантажопідіймального крана, може допускати в експлуатацію заново зареєстрований кран або кран, який змонтований на новому місці роботи, тільки після проведення технічного огляду його та за наявності дозволу записаного в паспорт крана, а також у разі наявності навчених машиністів кранів, стропальників (зачіплювачів), які пройшли в установленому порядку перевірку знань, осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами. В указаних випадках дозвіл на роботу кранів, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держпраці повинен отримуватись від інспектора, а для кранів, що не підлягають реєстрації, від особи, яка здійснює нагляд за вантажопідіймальними кранами на підприємстві.

2.7.Особа, відповідальна, за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, повинна повинний:

2.7.1. Установити порядок приймання та здавання змін машиністами, виділити необхідний час машиністам для огляду крана та змащення механізмів.

2.7.2. Закріпити за кранами слюсарів та електромонтерів для проведення оглядів і поточних ремонтів.

2.7.3. Розробити графік періодичних оглядів кранів та кранових колій.

2.7.4. Забезпечити проведення періодичних оглядів кранів слюсарями та електромонтерами відповідно до графіка.

2.7.5. Забезпечити слюсарів та електромонтерів журналом для записів результатів оглядів кранів (журнал періодичних оглядів), а машиністів – вахтовими журналами.

2.7.6. Стежити за наявністю на робочих місцях схем правильної обв’язки та зачіплювання вантажів. Такі схеми можуть видаватися машиністам та стропальникам.

2.7.7. Забезпечити на крані позначення (або табличку з позначенням) реєстраційного номера, вантажопідіймальності та дати наступного випробування.

2.7.8. Контролювати забезпечення стропальників (зачіплювачів) випробуваними, справними, маркованими знімними вантажозахоплювальними пристроями та справною маркованою тарою.

2.7.9. Контролювати проведення оглядів та нівеліровок кранових колій відповідно до графіка та інструкцій по будовіта утриманню колій.

2.7.10. Не допускати без її дозволу перестановку тупикових упорів, кінцевих вимикачів та їх лінійок.

2.7.11. Проводити перевірку справності дії обмежувача вантажопідіймальності або вантажного моменту баштових та стрілових самохідних кранів з записом в журнал періодичних оглядів.

2.7.12. Забезпечувати крани пристроями для замикання дверей кабіни та контролювати замикання їх персоналом.

2.7.13. Забезпечувати замикання та опломбування дверцят захисних панелей.

2.7.14. Не допускати без свого дозволу установку в кабіні баштового та інших кранів, які працюють на відкритому повітрі, електричних та інших опалювальних приладів.

2.7.15. Направляти стрілові самохідні крани на дільниці проведення робіт тільки за заявкою, в якій вказуються: прізвище особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами; прізвища стропальників та номери їх посвідчень з вказанням дати перевірки знань; напруги лінії електропередачі та відстані місця проведення робіт від лінії, за необхідністю виконання робіт поблизу лінії електропередачі. Вказані дані вписуються в дорожній лист, а за необхідністю роботи поблизу лінії електропередачі, – ці дані записуються в наряді-допуску. В дорожньому листі вказується, що кран знаходиться в справному стані.

2.7.16. Забезпечити наявність на стрілових кранах попереджувальних написів («Не стій під стрілою в зоні її можливого опускання», «Забороняється робота поблизу ПЛ без наряду-допуску», «Бережись повороту крана»).

2.7.17. Проводити огляд кранів перед випуском їх із гаража та забезпечувати усунення виявлених несправностей.

2.8.Особа, відповідальна за утримання в справному станівантажопідіймального крана, контролює виконання встановленого Правилами порядку допуску обслуговуючого крани персоналу та інших робітників на кранові колії для виконання ремонтних та інших робіт тільки за нарядом-допуском, який визначає умови безпечного ведення робіт.

2.9. Під час експлуатації баштових, козлових та інших кранів, що працюють на будівництві, особа, відповідальна за утримання вантажопідіймального крана в справному стані, повинна вимагати наявності на кранах або дільницях робіт таблиць мас будівельних деталей (вантажів), схем способів безпечного стропування, обв’язки і зачіплювання вантажів та попереджувальних написів та плакатів.

2.10.Особа, відповідальна за утримання в справному станівантажопідіймальнихкранів, не повинна допускати до роботи та обслуговування кранів ненавчених машиністів, їх помічників, слюсарів, електромонтерів та не допускати до роботи крани за відсутністю навчених та атестованих стропальників (зачіплювачів) або особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

2.11.Особа, відповідальна, за утримання в справному станівантажопідіймальнихкранів, повинна систематично проводити інструктаж слюсарів з питань правильного утримання кранів.

2.12.Під час інструктажу машиністів, а також слюсарів та електромонтерів, які обслуговують мостові крани, необхідно звертати особливу увагу на:

2.12.1. Виконання установленого на даному підприємстві порядку застосування «марочної системи» обслуговування кранів.

2.12.2. Небезпеку виходу та ходіння крановими коліями та посадки на кран не через посадочну площадку.

2.12.3. Недопустимість роботи крана при несправному обмежувачі висоти підіймання вантажу.

2.13.Під час інструктажу машиністів автомобільних, гусеничних та пневмоколісних кранів необхідно звертати особливу увагу на:

2.13.1. Недопустимість установки кранів для роботи ближче40 м від лінії електропередачі без наряду-допуску, який визначає умови безпечного виконання робіт.

2.13.2. Порядок установлення крана на додаткові опори на ухилах, укосах, з краю траншей та котловин.

2.13.3. Порядок перевірки гальм механізму підіймання вантажу та зміни вильоту стріли і можливі їх несправності.

2.13.4. Небезпечність перебування людей поблизу працюючого крана через можливість затиснення між неповоротною та поворотною частинами крана.

2.14. Під час інструктажу машиністів стрілових самохідних кранів всіх типів (автомобільних, пневмоколісних, гусеничних) звертати увагу на необхідність дотримання відстані між поворотною частиною крана при будь-якому  його положенні та габаритами наближення будівель або штабелів вантажів та іншими предметами не менше 1 м. Особа відповідальна за утримання в справному станівантажопідіймальних кранів, повинна ознайомити машиністів цих кранів з вказівками, що містяться в інструкціях заводу-виготовлювача про можливість суміщення операцій під час роботи крана, а також опускання стріли з вантажем.

2.15. Під час інструктажу машиністів баштових кранів необхідно звертати особливу увагу на:

2.15.1. Недопустимість роботи крана при несправному обмежувачі вантажопідіймальності (вантажного моменту) та обмежувачі висоти підіймання.

2.15.2. Необхідність дотримання відстані (не менше 700мм) між елементами крана, які виступають, та штабелями вантажів, щодо яких кран переміщується.

2.15.3. Недопустимість заклинювання контакторів як через несправності електричних кіл, так і в інших випадках (наприклад, під час падіння напруги в мережі)

2.16. Під час інструктажу машиністів кранів, які працюють на відкритому повітрі, необхідно звертати особливу увагу на:

2.16.1. Необхідність замикання дверей кабіни після закінчення роботи або у разі виходу з крана.

2.16.2. Недопустимість самовільної установки в кабінах кранів електронагрівальних приладів.

2.16.3. Необхідність укріплення протиугінними пристроями за рейки баштових, козлових кранівпісля закінчення роботи на них, у разі швидкості вітру більше вказаної в паспорті крана, а такожу разі наближення грози.

2.17.Особа, відповідальна, за утримання в справному станівантажопідіймального крана, під час проведення інструктажу машиніста повинна роз’яснювати йому, в яких випадках під час роботи крана, крім стропальника, на місці виконання робіт кранами має бути також сигнальник.

2.18. Під час інструктажу персоналу, що обслуговує кран, робота якого можлива тільки у разі одержання наряду-допуску, особа, відповідальна за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, зобов’язана систематично роз’яснювати персоналу, в яких випадках необхідно отримувати наряд-допуск, його зміст, порядок оформлення та значення його для забезпечення безпеки робіт.

2.19. Особа відповідальна, за утримання в справному станівантажопідіймальних кранів, не може залишати без уваги встановлені нею випадки порушень правил проведення робіт кранами та повинна вжити заходів до недопущення їх в подальшому. В разі, якщо ці порушення допускаються з відома особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, вона повинна призупинити роботу крана та довести про це до відома керівництва підприємства.

2.20.У разі виявлення несправностей крана, особа, відповідальна за утримання його в справному стані, має вжити заходи щодо їх усунення. Зокрема, не допускається робота крана до усунення:

2.20.1. Тріщин в металоконструкціях та механізмах крана.

2.20.2. Ослаблення в стиках металоконструкцій або деталей механізмів.

2.20.3. Несправностей механізмів, недопустимих зносів їх деталей, канатів, гаків.

2.20.4. Несправності або у разі відсутності пристроїв безпеки та сигнальних пристроїв (обмежувачів, кінцевих вимикачів, покажчиків тощо).

По закінченню строку роботи, указаного в паспорті крана, він не допускається до роботи без дозволу органів Держпраці та особи, яказдійснює нагляд за кранами на підприємстві у випадках, передбачених Правилами.

В тих випадках, коли кран зупиняється органами Держпраці примусово з накладанням пломби, вона може бути знята лише з дозволу цих органів, а збереження її з моменту постановки до моменту зняття покладається на особу, відповідальну за утримання вантажопідіймального крана в справному стані.

2.21. Вихід крана в ремонт має проводитись особою, відповідальною за утримання вантажопідіймального кранав справному стані, відповідно до графіка ремонту. В разі необхідності дострокового проведення ремонту, вона повинна довести про це до відома керівництва підприємства. Дата та час виводу крана в ремонт та прізвище особи, відповідальної за йогопроведення,вказуєтьсяв розпорядженні керівництва підприємства і в наряді-допуску та вахтовому (змінному) журналі машиніста. Використання крана під час його ремонту не дозволяється.

2.22. Після ремонту або зміни металоконструкцій кранів (стріли, моста, портала, башти) особа, відповідальна, за утримання їх в справному стані, забезпечує зберігання документів, які підтверджують якість металу, електродів, зварки, що застосовувались при ремонті.

2.23. Ввід крана в експлуатацію після ремонту проводиться в порядку, передбаченому Правилами. Дата та час вводу крана в експлуатацію записуються в вахтовий журнал машиніста особою, відповідальною, за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані.

 

3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ, ЗА УТРИМАННЯ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ В СПРАВНОМУ СТАНІ

 

3.1.Особа, відповідальна, за утриманнявантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для підіймання людей та кранових колій в справному стані, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань і здійснення ним своїх функцій відповідно посадової інструкції та Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

 

  1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 

4.1.Аварійні ситуації під час проведення робіт вантажопідіймальними кранами можуть виникати під дією атмосферних умов (дощу, вітру, урагану, снігу та ін.), а також виробничого характеру.

4.2. У процесі роботи вантажопідіймального крана, виробничі аварії та нещасні випадки можуть виникати у разі:

– відсутності ПВР;

– несправності приладів безпеки;

– перевищення маси допустимого вантажу;

– використання немаркованих та несправних стропів і тари;

– пошкодження кранових колій.

4.3. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно:

– негайного припинити роботу;

– вжити заходи щодо евакуації людей та рятування матеріальних цінностей;

– у разі необхідності відключити від електромережі технологічне обладнання та електроінструменти.

4.4. У разі аварій та нещасних випадків особа, відповідальна за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, повинна негайно вжити заходів з подання потерпілим медичної допомоги та довести до відома адміністрації підприємства, а також забезпечити до прибуття комісії із розслідування збереження обставин, під час яких стався нещасний випадок, якщо це не становить загрози для життя та здоров’я людей та не порушує порядку роботи.

4.5. У випадках пожежі необхідно викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном «101» та повідомити керівника робіт. Розпочати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння. Електромережі гасити тільки вуглекислотними та порошковими вогнегасниками.

4.6. У разі нещасних випадків (забиття, падіння, електротравми та ін), а також у випадках раптового захворювання , подати потерпілому першу (долікарську) допомогу, повідомити керівника підприємства про те, що трапилося, викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103».

виникли

питання?