ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Інструкція Для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами

Головна » Документи з охорони праці » Інструкції з охорони праці за професіями, загальні та по видах робіт » Інструкція Для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 6

Інструкція Для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Інструкція для особи, відповідальної, за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами,знімнимивантажозахоплювальними пристроями, тарою та колисками для підіймання людей, розроблена на підставі чинного законодавства України про охорону праці, та з урахуванням вимог:

– «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»(НПАОП 0.00-4.15-98);

-ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12);

– «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18);

і є обов’язковим для виконання нормативним актом в межах підприємства для працівників, залучених до таких робіт.

1.2. У кожному цеху, на будівельному майданчику або іншій дільниці роботи вантажопідіймальних кранів, в кожній зміні наказом повинна бути призначена особа, відповідальна (розділ VІ. гл.5, п.1. Правил)за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами з числа начальників змін, змінних майстрів, виконробів, начальників дільниць або цехів та інших,після перевірки у них знань відповідних розділів Правил, відповідних інструкцій машиніста крана та стропальника.

1.3.Працівникам, які пройшли перевірку знань, видається посвідчення та посадова інструкція, що визначає їх обов’язки, права та відповідальність.

1.4.Періодична перевірка знань цихосіб проводиться кожні три роки.

1.5.У разі неможливості призначення вказаних працівниківсуб’єктами господарювання, які їх експлуатують, функції останніх можуть виконувати працівники інших підприємств або організацій, котрі мають у своєму штаті кваліфікованих працівників, які пройшли в установленому порядку перевірку знань та здатні забезпечити виконання обов’язків осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами. Порядок виконанняобов’язків цими працівниками та їх взаємовідносини з суб’єктами господарювання, що їх експлуатує, повинні бути обумовлені договором.

1.6.Обов’язки особи, відповідальної, за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, можуть виконувати працівники, у власності яких знаходяться крани, за наявності у них посвідчень про проходження перевірки знань Правил, інструкцій машиніста та стропальника.

1.7.Особа, відповідальна за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, повинна мати загальні поняття про будову та стійкість кранів, а також знати: правила установлення кранів поблизу ліній електропередачі та укосів, котлованів та траншей; габарити приближення кранів до будівель, штабелів вантажів; вантажні характеристики кранів, які знаходяться в її віданні; призначення додаткових опор у стрілових кранів; призначення приладів безпеки; вимоги, які пред’являються до знімних вантажозахватних пристроїв та тари; знакову сигналізацію; безпечні методи обв’язки, стропування та зачіплювання вантажів; норми бракування канатів та ланцюгів; порядок проведення робіт кранами; дану інструкцію, інструкції машиніста та стропальника.

1.8. Відповідальність за забезпечення безпечного проведення робіт вантажопідіймальнимикранами на кожній дільниці робіт протягом зміни може бути покладена тільки на одного працівника, визначеного начальником дільниці. Наказ про його призначення повинен бути на дільниці проведення робіт.

1.9. Під час відпустки, відрядження та в інших випадках відсутності особи, відповідальної, за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, виконання її обов’язків покладається наказом на працівника, який заміщує йогоза посадою.

 

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ОСІБ ПРАЦІВНИКІВ,
    ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА БЕЗПЕЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ
    З ПЕРЕМІЩЕННЯВАНТАЖІВ КРАНАМИ

 

2.1.Особа, відповідальна за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, зобов’язана:

– організувати проведення робіт кранами у повній відповідності з Правилами, проектами виконання робіт, технологічними картами,нарядами-допусками;

– видавати завдання та наряди машиністам та стропальникам на проведення робіт з переміщення вантажів кранами;

– забезпечити виконання приписів представників органів Держпраці з питань забезпечення безпечного проведення робіт з переміщення вантажів кранами;

– постійно контролювати виконання машиністами та стропальниками виробничих інструкцій з охорони праці;

– давати машиністу відомості про масу вантажу;

2.2. Особисто керувати роботами, які виконуються іззастосуванням кранів при:

– переміщенні вантажів над перекриттями, під якими розміщені виробничі, житлові або службові приміщення, де знаходяться люди;

– переміщення вантажів декількома кранами;

– підійманні вантажів, на які не розроблені схеми їх стропування;

– проведенні робіт стріловими кранами на відстані менше40 м від крайнього проводу лінії електропередачі або повітряної електричної мережі напругою понад 42 В;

2.3.Ставити питання про притягнення до відповідальності машиністів, стропальників, сигнальників та інших робітників, які винні в порушенні інструкцій з безпечного ведення робіт;

2.4. Вирішувати суперечності, які виникають між машиністами та стропальниками з правил ведення робіт;

2.5. Проводити з персоналом, який обслуговує крани, розгляд випадків порушень Правил та інструкцій безпеки з метою їх подальшого недопущення.

2.6. Для забезпечення безпечного проведення робіт з переміщення вантажів відповідальна особа повинна:

– виділити для стропування, зачіплювання вантажів необхідну кількість стропальників, а за необхідністю і сигнальників, прізвища виділених стропальників записати у вахтовому (змінному) журналі крана;

– забезпечити складування вантажів відповідно до проекту проведення робіт або технологічних карт;

– інструктувати машиністів кранів та стропальників з безпечного виконання очікуваних робіт на місці їх проведення, звертаючи особливу увагу на недопущення перевантаження крана, правильність установлення стрілових самохідних кранів, правильність стропування та зачіплюваннявантажів, безпеку виконання робіт під час навантаження та розвантаження напіввагонів та платформ тощо, дотримання стропальниками умов особистої безпеки;

– не допускати роботу крана за відсутністю в дорожньому листі або вахтовому (змінному) журналі крана запису про його справність;

– забезпечити стропальників, яким доручена подача сигналів кранівнику (машиністу), нарукавними пов’язками або іншими відмінними знаками;

– забезпечити стропальників маркованими, справними та відповідними масі і характеру вантажів, які переміщуються, знімними вантажозахоплювальними пристроями та тарою;

– вказувати машиністам та стропальникам місця, порядок та габарити складування вантажів відповідно до проектів проведення робіт або технологічних карт;

– не допускати до обслуговування кранів ненавчений та не атестований персонал;

– стежити, щоб на місцях проведення робіт були вивішені або видані машиністам та стропальникам схеми (графічні зображення) правильного стропування та зачіплювання вантажів, а також таблиці з зазначеною масою вантажів, які переміщуються;

– установити порядок приймання та здачі змін стропальниками та виділити час, необхідний для огляду знімних вантажозахватних пристроїв і тари, а машиністам – час для оглядів кранів до початку та після закінчення змін;

– забезпечити достатнім освітленням місця проведення робіт з переміщення вантажів кранами. У разі недостатнього освітлення, сильного снігопаду або туману, а також в інших випадках, коли машиніст погано розпізнає сигнали стропальника або вантаж, який переміщується, припинити роботу крана;

– вилучати з місць проведення робіт браковані знімні вантажозахоплювальні пристрої й тару;

– не допускати підтягування вантажів кранами, підтягування вантажівпід час їх підіймання та опускання, вирівнювання вантажів власною вагою людей, підіймання заваленого, защемленого, примерзлого, закріпленого болтами або залитого бетоном вантажу, неправильно застропованого або неврівноваженого на гаці вантажу, а також тари, яка заповнена вище бортів, розкачування вантажу та скидання його на землю;

– не дозволяти перебувати людям в кабіні чи в кузові автомобіля під час його навантажування та розвантажування;

– не допускати встановлення та роботу стрілових самохідних кранів поблизу ліній електропередачі з порушеннявимог нормативних актів;

– стежити за наявністю на місці проведення робіт баштових кранів контрольного вантажу та контролювати проведення ма­шиністом перевірок справності обмежувача вантажопідіймальності (вантажного моменту) шляхом підіймання контрольного або іншого, точно зваженого вантажу в терміни, передбачені інструкцією заводу-виготовлювача крана, з відміткою про це у вахтовому (змінному) журналі. За відсутністю вказівок в інструкції заводу-виготовлювача щодо періодичності перевірки обмежувача, терміни перевірки установлюються роботодавцем;

– стежити, щоб додержувалась відстань по горизонталі між виступаючими частинами крана, який переміщується наземними рейковими коліями, та будівлями, штабелями вантажів або іншими предметами, розташованими на висоті до 2 м від рівня землі або робочих площадок не менше 700 мм, на висоті більше 2 м – не менше 400 мм, а відстань між поворотною частиною стрілового самохідного крана за будь-якого його положення та будівлями, штабелями вантажів та іншими предметами була не менше 1 м;

– зупиняти роботу крана за умови силі вітру, що перевищує допустиму під час роботи даного крана, та вимагати виконання машиністом заходів з попередження угону крана вітром.

2.7.Особа, відповідальна, за безпечне переміщення вантажів кранами, повинна не допускати:

– підіймання залізобетонних та бетонних виробів масою більше 500 кг, які не мають маркування та зазначення фактичноїваги;

– подачу матеріалів у віконні та дверні прорізи без приймальних площадок;

– підіймання цегли на піддонах без огорожі, за винятком навантажування та розвантажування (на підлогу) автомобілів,а також за умови видалення людей із зони переміщення вантажів;

– установлення стрілових самохідних кранів на площадках з ухилом більше, ніж установлений для даного типу крана, на свіжонасипаному незатрамбованому ґрунті, а також поблизу укосів котлованів або траншей на відстані, ближче вказаної в додатку 1 до Правил;

– вимагати від машиністів установлення стрілових самохідних кранів на всі опори, що маються, коли застосування їх вимагається за вантажною характеристикою. Не допускати роботу крана, який установлений не на всі опори.

2.8.При експлуатації магнітних та грейферних кранів працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, зобов’язаний:

– визначати (встановлювати) зону роботи цих кранів та позначати її знаками безпеки, не допускати перебування людей та проведення в ній будь-яких робіт. Підсобні робітники, які обслуговують такі крани, можуть допускатися тільки після того, як магніт або грейфер буде опущений на землю;

– не допускати перебування людей на платформах, автомобілях, в напіввагонах та іншому рухомому складі під час розвантажування або завантажування їх магнітними або грейферними кранами.

– стежити, щоб грейфер не використовувався для підіймання людей та виконання робіт, на які він не розрахований.

2.9.Особа, відповідальна за безпечне проведення робіт з переміщення вантажівкранами, зобов’язана зупинити роботу крана на вимогу особи, відповідальної за утримання в справному стані кранів, або особиз нагляду.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇЗА БЕЗПЕЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИМИ КРАНАМИ

3.1.Особа, відпровідальна за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, знімними вантажозахоплювальними пристроями, тарою та колисками для підіймання людей несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань і здійснення ним своїх функційвідповідно посадової інструкції та Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

 

  1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 

4.1. Аварійні ситуації під час проведення робіт вантажопідіймальними кранами можуть виникати під дією атмосферних умов (дощу, вітру, урагану, снігу та ін.), а також виробничого характеру в результаті:

— порушення стійкості будівельних конструкцій;

— виходу з ладу енергетичних комунікацій та механізмів;

— падіння будівельних матеріалів;

— падіння крана через перенавантаження.

4.2. У разі наближення грози, сильному вітрі, швидкість якого перевищує допустиму для роботи даного крана, вказану в його паспорті, необхідно призупинити виконання робіт та виконати рекомендації заводу-виготовлювача.

4.3. У процесі роботи вантажопідіймального крана, виробничі аварії та нещасні випадки можуть виникати у разі:

— відсутності ПВР;

— допуску до роботи не навчених робітників;

— несправності приладів безпеки;

— перевищення маси допустимого вантажу;

— використання немаркованих та несправних стропів і тари;

— пошкодження кранових колій.

4.4. У разі виникнення  аварійної ситуації необхідно:

— негайного припинити роботу;

— вжити заходи щодо  евакуації людей  та рятування матеріальних цінностей;

— у разі необхідності відключити від електромережі технологічне обладнання та електроінструменти.

4.5. У разі аварій та нещасних випадків особа, відповідальна за безпечне проведення робіт кранам повинна негайно вжити заходів з подання потерпілим медичної допомоги та довести до відома адміністрації підприємства, а також забезпечити до прибуття комісії із розслідування збереження обставин, під час яких стався нещасний випадок, якщо це не становить загрози для життя та здоров’я людей та не порушує порядку роботи.

4.6. У випадках пожежі необхідно викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном «101» та повідомити керівника робіт. Розпочати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.Електромережі гасити тільки вуглекислотними та порошковими вогнегасниками.

4.7. У разі нещасних випадків (забиття, падіння, електротравми та ін), а також у випадках раптового захворювання, подати потерпілому першу (долікарську) допомогу, повідомити керівника підприємства про те, що трапилося, викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103».

виникли

питання?