ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів

Головна » Документи з охорони праці » Інструкції з охорони праці за професіями, загальні та по видах робіт » Інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 4

для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів

 

1.1.Інструкція для особи, яка здійснює відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, кранових колій та колисок для підіймання людей (далі – особа з нагляду)розроблена на підставі чинного законодавства України про охорону праці, та з урахуванням вимог:

– «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»(НПАОП 0.00-4.15-98);

-ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12);

– «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18);

і є нормативним актом у межах підприємства.

1.2.Дія інструкції поширюється на всі дільниці підприємства, визначає загальні права та обов’язки, а також установлює відповідальність особи, яка здійснює відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, кранових колій та колисок для підіймання людей.

1.3.Керівник підприємства призначає особу з нагляду (розділ VІ. гл.5, п.1. Правил) після перевірки у неї знань Правил, інструкцій для кранівників, стропальників, слюсарів (електрослюсарів) з ремонту та обслуговуванню кранів, інструкцій заводів-виготовлювачів з монтажу та експлуатації кранів, РД, ГОСТ, ДСТУ та інших нормативних документів по кранах, комісією підприємства за участю в ній інспектора котлонагляду (далі – інспектора), видачі відповідного посвідчення та посадової інструкції.

1.4.Особаз нагляду підпорядковується головному інженеру підприємства.

1.5.На особу з нагляду не можуть бути покладені обов’язки осіб, відповідальних за утримання кранів в справному стані, або відповідальних за безпечне проведення робіт кранами.

1.6.Особа з нагляду працює за планом, затвердженим головним інженером, в підпорядкованості якого він знаходиться. Період часу, на який повинен складатися план роботи особи з нагляду (місячний, квартальний, річний), встановлюється власником вантажопідіймальних кранів з урахуванням забезпечення виконання нормативних актів з експлуатації вантажопідіймальних кранів.

1.7.Під час відпустки, відрядження, хвороби та в інших випадках відсутності особи з нагляду, виконання його обов’язків покладається на іншу особу, яка пройшла перевірку знань Правил та має відповідне посвідчення.

1.8.Періодична перевірка знань особи з нагляду проводиться кожні три роки.

2.ОБОВ’ЯЗКИ ОСОБИЗ НАГЛЯДУ

 

2.1.Особаз нагляду в своїй роботі зобов’язаний керуватися діючими Правилами, методичнимивказівкамиДержпраці України, іншими нормативними актами, які регламентують безпеку праціпід час експлуатації вантажопідіймальних кранів,знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари і даною інструкцією.

2.2.Особа з нагляду зобов’язана:

2.2.1.Здійснювати відомчий нагляд за технічним станом та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари, колисок для підіймання людей та кранових колій шляхом проведення періодичних обстежень відповідно до затвердженого власником плану роботи.

При цьому вона повинна вживати заходи з попередження роботи з порушеннями правил безпеки, звертаючи увагу на дотримання правил виконання робіт, зокрема на:

— наявність графічних зображень безпечних способів стропування вантажів та виконання їх під час проведення робіт кранами;

— дотримання способів роботи та умов особистої безпеки стропальників;

— дотримання відповідних габаритів під час укладання вантажів;

— правильність установки кранів для їх роботи;

— дотримання вимог охорони праці  при роботі кранів за нарядами-допусками та ремонтних робіт на кранах.

2.2.2.Проводити технічні огляди вантажопідіймальних кранів та видавати дозволи на їх експлуатацію у випадках, передбачених Правилами, а також вести облік та проводити технічний огляд вантажопідіймальних кранів, що не підлягають реєстрації в органах Держпраці, та колисок для підіймання людей.

2.2.3.Перевіряти дотримання встановленого порядку допуску робітників до керування та обслуговування вантажопідіймальних кранів; призначення осіб, відповідальних за утримання кранів в справному стані та безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами; брати участь в комісіях з атестації та періодичній перевірці знаньу осіб, відповідальних за утримання кранів в справному стані, безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, у обслуговуючого та ремонтного персоналу.

2.2.4.Контролювати наявність інструкцій у обслуговуючого персоналу та осіб, відповідальних за утримання кранів в справному стані та безпечне проведення робіт кранами, знімними вантажозахоплювальними пристроями та тарою.

2.2.5.Контролювати виконання приписів органів Держпраці, а також виконання графіків періодичних оглядів, технічних обслуговувань та ремонтів вантажопідіймальних кранів та кранових колій, дотримання термінів оглядів знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, колисок для підіймання людей.

2.3.У разі виявлення несправностей, а також порушень правил безпеки під час роботи вантажопідіймальних кранів та їх обслуговування,особа з нагляду повинна вжити заходів щодо усунення виявлених несправностей або порушень.

2.4. Вантажопідіймальний кран не повинен допускатися до роботи у разі:

2.4.1.Обслуговування його кранівниками та стропальниками, які не пройшли навчання та перевірку знань а також, якщо не призначені особи, відповідальні за утримання крана в справному стані  та безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

2.4.2.Закінчення строку технічного огляду або нормативного строку служби.

2.4.3.НевиконанняприписіворганівДержпраці.

2.4.4.Виявленнячисельнихнесправностей,якісвідчатьпровідсутністьнаглядузатехнічнимстаномкрану.

2.4.5.Наявностітріщинврозрахунковихвузлахкрану.

2.4.6.Недопустимого зносу гаків,канатівталанцюгів.

2.4.7. Несправностімеханізмівпідійманнявантажу,змінивильотустріли.

2.4.8.Несправностігальммеханізмівкрана.

2.4.9.Несправностіприладівтапристроївбезпеки(обмежувачіввантажопідіймальності,висотипідійманнягака,механізмівпересування,блокувальнихпристроїв,сигнальнихпристроївтощо.

2.4.10.ВиявленняіншихнесправностейтапорушеньвимогПравил,якізагрожуютьбезпечнійроботіпрацівників.

 

3.ПРАВАОСОБИ ЗНАГЛЯДУ

 

3.1.Особа знаглядумаєправо:

-в будь-якийчасвідповіднодовстановленогороботодавцемпорядкувідвідуватидільниці,деексплуатуютьсявантажопідіймальнікрани,перевірятиїхстан,умовиексплуатації,дотриманняПравилбезпекивідповідальнимиособами таобслуговуючимперсоналом.

– заборонятиексплуатаціювантажопідіймальнихкранівзанаявностінесправностей,якіможутьпризвестидоаваріїаботравмуваннялюдей.

– вимагативідосіб,відповідальнихзаутриманнякраніввсправномустанітабезпечнепроведенняробітзпереміщеннявантажів,пред’явлення(дляперевірки)документівзпитань,пов’язанихзбезпечноютабезаварійноюроботоювантажопідіймальнихкранів.

– ставитипитанняпередкерівництвомпідприємствапровідстороненнявідобслуговуваннякранівненавченихтанеатестованихробітниківтавідповідальнихосібіпритягненнядовідповідальностітих,хтопорушуєПравилатаінструкціїз охорони праці.

 

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬОСОБИ ЗНАГЛЯДУ

 

4.1.Особа з нагляду,яка здійснює відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, кранових колій та колисок для підіймання людей несеперсональнувідповідальністьзавиконанняпокладенихнаньогозавданьіздійсненнянимсвоїхфункційвідповідно до чинного законодавства України.

  1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Аварійні ситуації під час проведення робіт вантажопідіймальними кранами можуть виникати під дією атмосферних умов (дощу, вітру, урагану, снігу та ін.), а також виробничого характеру в результаті:

— порушення стійкості будівельних конструкцій;

— виходу з ладу енергетичних комунікацій та механізмів;

— падіння будівельних матеріалів.

5.2. У разі наближення грози, сильному вітрі, швидкість якого перевищує допустиму для роботи даного крана, вказану в його паспорті, необхідно призупинити виконання робіт та виконати рекомендації заводу-виготовлювача.

5.3. У процесі роботи вантажопідіймального крана, виробничі аварії та нещасні випадки можуть виникати у разі:

— відсутності ПВР;

— допуску до роботи не навчених робітників;

— несправності приладів безпеки;

— перевищення маси допустимого вантажу;

— використання немаркованих та несправних стропів і тари;

— пошкодження кранових колій.

5.4. У разі виникнення  аварійної ситуації необхідно:

— негайного припинити роботу;

– вжити заходи щодо евакуації людей та рятування матеріальних цінностей;

– у разі необхідності відключити від електромережі технологічне обладнання та електроінструменти.

5.5. У разі аварій та нещасних випадків особа з нагляду повинна негайно вжити заходів з подання потерпілим медичної допомоги та довести до відома адміністрації підприємства, а також забезпечити до прибуття комісії із розслідування збереження обставин, під час яких стався нещасний випадок, якщо це не становить загрози для життя та здоров’я людей та не порушує порядку роботи.

5.6. У випадках пожежі необхідно викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном «101» та повідомити керівника робіт. Розпочати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.Електромережі гасити тільки вуглекислотними та порошковими вогнегасниками.

5.7. У разі нещасних випадків (забиття, падіння, електротравми та ін), а також у випадках раптового захворювання, подати потерпілому першу (долікарську) допомогу, повідомити керівника про те, що трапилося, викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103».

 

виникли

питання?